EMA Emergency s.r.o.
EMA Emergency s.r.o. - odběrové místo Jeseník AG

Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR)

Všeobecné obchodní podmínky pro testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2

prostřednictvím antigenních testů
společnosti EMA Emergency, s.r.o.,
IČ: 06107788, se sídlem Neředín 937, 779 00 Olomouc

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70662

I.
Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti EMA Emergency, s.r.o. (dále
jen „EMA“) jsou vydávány ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku za účelem úpravy
práv a povinností smluvních stran v souvislosti s poskytováním služeb společností EMA
příjemci služby.
2. Tyto VOP dále upravují práva a povinnosti stran při zpracovávání osobních údajů příjemce
služby.
3. Pokud v dalším textu jsou použity níže uvedené termíny, tak se těmito rozumí:
a) Objednatel: znamená osoba, která uzavírá s Poskytovatelem smlouvu vlastním jménem
nebo v postavení zákonného zástupce Pacienta, jejímž předmětem je provedení testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím antigenního testu na odběrném
místě Poskytovatele.
b) Pacient: znamená fyzická osoba, u nichž je odebrán biologický vzorek, který je podoben
pomocí antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.
c) Poskytovatel: znamená společnost EMA Emergency, s.r.o.
d) Služba: znamená služba spočívající v provedení testu na přítomnost antigenu viru SARS-
CoV-2 prostřednictvím antigenního testu na odběrném místě Poskytovatele u Objednatele.
e) Smlouva: znamená smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Objednatelem, jejímž
předmětem je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli (Pacientovi) Službu za
sjednanou Cenu a poskytnout součinnost nezbytnou k řádnému poskytnutí Služby.
f) Cena: znamená cenu za poskytnutí Služby, která je za podmínek stanovených mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví č. 486 ze dne 28. 5. 2021 hrazena z veřejného
zdravotního pojištění, a to po dobu od 1. 6. 2021 až do 31. 8. 2021, a to jednou za 7 dnů.
Od 1. 9. 2021 pak platí pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění nové podmínky
stanovené mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví č. 667 ze dne 19. 7. 2021.
Texty mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví jsou v PDF umístěny jako příloha
těchto VOP, stejně tak se s nimi Objednatel může seznámit na každém odběrném místě
Poskytovatele. V případě, že tato Služba není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, je
povinností Objednatele tuto uhradit Poskytovateli. Aktuální cena je 200,- Kč za test jako
samoplátce.
g) Test: znamená test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím antigenního
testu na odběrném místě Poskytovatele.

4. Objednatel uzavřením Smlouvy stvrzuje, že se s podmínkami, za níž je Služba hrazena
z veřejného zdravotního pojištění seznámil, že jim porozuměl a že v případě, že požaduje
provést antigenní test za úhradu z veřejného zdravotního pojištění, tak splňuje podmínky
stanovené příslušným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v době, kdy
k takovému Testu dochází. V případě, že Objednatel prohlásí, že Objednatel či Pacient splňuje
podmínky úhrady Testu z veřejného zdravotního pojištění a tato skutečnost neodpovídá
skutečnosti, je povinen Objednatel provedení Testu uhradit, a to k aktuální ceně za Test.
5. Objednatel bere na vědomí, že Smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Objednatelem je
smlouvou o péči o zdraví ve smyslu ust. § 2636 občanského zákoníku, na základě které jsou
poskytovány Služby dle zákona o zdravotních službách.

II.
Uzavření Smlouvy

1. K uzavření Smlouvy dochází na základě závazné objednávky Objednatele učiněné buď
prostřednictvím rezervačního systému, který je provozován na webových stránkách
https://reservatic.com nebo prostřednictvím objednávky Objednatele učiněné vůči
Poskytovateli přímo osobně na příslušném odběrném místě Poskytovatele, jejíž předmětem je
požadavek Objednatele na provedení Testu na odběrném místě Poskytovatele, přičemž
k uzavření smlouvy dojde v případě rezervačního systému přijetím potvrzení o rezervaci a
v případě objednávky Objednatele na odběrovém místě je to nejpozději okamžik, kdy u
Objednatele či jiné osoby dle těchto podmínek dojde k provedení Testu.
2. Objednatel uzavírá Smlouvu pro sebe a Poskytovatel je povinen na základě Smlouvy poskytnout
Službu výlučně osobě Objednatele (Pacienta). To neplatí v případě, že Objednatel uzavírá
Smlouvu za osobu, která není plně svéprávná (např. nezletilé dítě), vůči níž je Objednatel
v postavení zákonného zástupce. O této skutečnosti je Objednatel povinen Poskytovatele
informovat před poskytnutím Služby. Vždy jde o osobu Pacienta.
3. Rezervace prostřednictvím rezervačního systému, na níž navazuje uzavření Smlouvy obsahuje
výběr antigenního testu hrazeného z veřejného zdravotního pojištění nebo hrazeného
samoplátcem, tj. Objednatelem, dále výběr odběrného místa, výběr data a času provedení Testu.
Zároveň Objednatel odesláním rezervace potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a bezvýhradně
s nimi souhlasí a dále s podmínkami zpracování osobních údajů. Řádným vyplněním všech
údajů (vč. potvrzení o seznámení a souhlasu s podmínkami poskytnutí Služby) a jejich
odesláním Poskytovateli se rezervace považuje za dokončenou. V návaznosti na dokončení
rezervace potvrdí Poskytovatel Objednateli emailem Objednatelem zvolený termín Testu.

III.

Úhrada za Službu a sdělení výsledku Testu

1. V případě, že se objednatel zavazuje zaplatit Cenu za Službu jako samoplátce, bude po
provedení Testu vyzván k zaplacení Ceny, a to buď zaplacením částky v hotovosti nebo
bezhotovostní platbou prostřednictvím platební karty.
2. Smluvní strany se dohodly, že výsledek Testu sdělí Poskytovatel Objednateli po provedení
Testu, přičemž mu bude vystaven certifikát s výsledkem, který si Objednatel bude moci
vyzvednout prostřednictvím aplikace TEČKA nebo v případě jeho žádosti mu bude vystaven
samotným Poskytovatelem přímo na odběrném místě. Zároveň Objednateli bude vystaven
v případě samoplátce doklad o zaplacení.
IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Službu řádně a včas s náležitou odbornou péčí,
de lege artis a v souladu s příslušnými právními předpisy. Poskytovatel nenese odpovědnost za
výsledek Testu ani další případné následky spojené s výsledkem Testu.
2. Objednatel bere na vědomí, že je Služba svou povahou zdravotní službou v souladu se zákonem
o zdravotních službách a může být Objednateli poskytnuta pouze na základě jeho souhlasu,
který je Objednatel oprávněn kdykoliv odvolat. Objednatel má v souvislosti s poskytnutím
Služby také další práva pacienta stanovená zákonem o zdravotních službách a dalšími právními
předpisy.
3. Při poskytování Služeb se Objednatel zavazuje dodržovat provozní řád prostor, v nichž jsou
Služby poskytovány, jakož i odůvodněné pokyny Poskytovatele a jejich zástupců či pověřených
osob.
4. Objednatel je povinen dle nejlepšího vědomí předem informovat Poskytovatele o všech
skutečnostech, které mohou být podstatné pro řádné poskytnutí Služby, zejména o svém
zdravotním stavu (případných obtížích, užívaných lécích apod.). Poskytovatel je oprávněn
odmítnout poskytnout Službu nebo poskytnutí Služby ukončit či přerušit z důvodu zdravotního
stavu Objednatele (Pacienta), který je neslučitelný s výkonem Testu, v takovém případě smluvní

strany bezodkladně dohodnou další postup a nedojde-li k dohodě, je oprávněna každá strana od
Smlouvy odstoupit.
5. Objednatel je povinen na výzvu Poskytovatele prokázat Poskytovateli svoji totožnost, a to před
vlastním provedením Testu. Nebude-li totožnost Objednatele (Pacienta) prokázána, je
Poskytovatel oprávněn odmítnout poskytnutí Služby, a to formou ústního sdělení o nemožnosti
poskytnout Službu z důvodu neprokázání totožnosti.
6. Vedle případů výslovně uvedených v těchto VOP je Poskytovatel oprávněn odmítnout
poskytnutí Služby nebo poskytnutí Služby ukončit či přerušit (aniž by v souvislosti
s neposkytnutím Služby z tohoto důvodu vznikly Objednateli jakékoli nároky) v případě, že
poskytnutí Služby nebude z jakéhokoli důvodu objektivně možné, a/nebo bude poskytnutí
Služby omezeno či zakázáno příslušným obecně závazným právním předpisem a/nebo
rozhodnutím (či jiným individuálním správním aktem) příslušného orgánu veřejné moci.
7. Nebude-li možné poskytnutí Služby z důvodů na straně Poskytovatele (tj. z důvodů objektivní
nemožnosti plnit, která není způsobena jednáním či opomenutím na straně Objednatele), je
Poskytovatel povinen o této skutečnosti Objednatele informovat v dostatečném předstihu (je-li
to možné) a nabídnout Objednateli náhradní termín Testu ve zvolené variantě a na stejném
místě, jako bylo určeno Smlouvou. Neakceptuje-li Objednatel tento náhradní termín nejpozději
jeden pracovní den před nabízeným náhradním termínem, Smlouva zaniká.
8. Poskytovatel je oprávněn stanovit opatření, jejichž dodržení ze strany Objednatele (Pacienta) je
v době před provedením Testu nezbytné, aby nedošlo ke zmaření Testu. O těchto opatřeních
informuje Poskytovatel Objednatele v dostatečném předstihu (podle povahy opatření) před
provedením Testu. Objednatel je povinen opatření stanovená Poskytovatelem dodržet.
Nedodrží-li Objednatel stanovená opatření, je Poskytovatel oprávněn odmítnout poskytnutí
Služby (aniž by v souvislosti s neposkytnutím Služby z tohoto důvodu vznikly Objednateli
jakékoli nároky), a to i ústního sdělení o nemožnosti poskytnout Službu z důvodu nedodržení
opatření nebo nabídnout Objednateli změnu Smlouvy spočívající v provedení Testu v jiném
termínu či jiném odběrném místě. Neakceptuje-li Objednatel návrh Poskytovatele na změnu dle
předchozí věty, Objednatel bez výhrad souhlasí s neposkytnutím Služby a Smlouva se
automaticky bez jakéhokoliv nároku kterékoliv ze smluvních stran ruší.

V.

Zmaření uzavření smlouvy a poskytnutí Služby

1. Dokončením rezervace se objednatel zavazuje dostavit se v dohodnutém termínu a čase k Testu
na dohodnutém místě a dodržet veškerá opatření stanovená Poskytovatelem, aby nedošlo ke
zmaření Testu, přičemž toto je podmínkou pro řádné poskytnutí Služby. Objednatel bere na
vědomí, že Poskytovatel nemá zájem na uzavření a plnění Smlouvy v případě, že se Objednatel
nedostaví v dohodnutém termínu a čase k Testu na dohodnutém místě.
2. V případě, že se Objednatel nedostaví řádně a včas k Testu nebo jiným způsobem zmaří
provedení Testu v dohodnutém místě a čase, závazek Poskytovatele uzavřít Smlouvu a
poskytnout Službu automaticky v plném rozsahu zaniká a Poskytovatel je oprávněn v budoucnu
s Objednatelem novou smlouvu neuzavřít.
3. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem. Odstoupení musí
být učiněno písemně a musí být doručeno Poskytovateli (alespoň emailem na emailovou adresu
Poskytovatele: ema.ambulance@gmail.com).
4. Vzhledem k tomu, že uzavřená Smlouva je smlouvou o poskytnutí zdravotní péče ve smyslu §
2636 a násl. občanského zákoníku a zákona o zdravotních službách, nevzniká Objednateli jako
spotřebiteli v souladu s § 1840 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku právo odstoupit od
Smlouvy do 14 dnů od poskytnutí Služby, jak je tomu jinak u smluv uzavíraných distančním
způsobem v souladu s ust. § 1820 až § 1840 občanského zákoníku.

VI.

Informace o zpracování osobních údajů a poučení v souvislosti s testováním obyvatelstva
1. Správce osobních údajů: EMA Emergency, s.r.o., IČ: 061 07 788, se sídlem Neředín 937,
779 00 Olomouc, email: ema.ambulance@gmail.com jako provozovatel odběrného místa -

antigenní odběrové místo, poskytující zdravotní služby mimo zdravotní zařízení, které poskytuje
zdravotní výkony v podobě odběru antigenních testů, a to za účelem zjištění přítomnosti viru
SARS-CoV-2, zpracovává osobní údaje testovaných osob, a to jako „správce osobních údaje“,
Subjektem údajů je vždy testovaná osoba.
2. Rozsah, účel a právní základ pro zpracování: O testované osobě jsou zpracovávány
následující osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, zdravotní pojišťovna,
telefon, email testovaného a výsledek provedené testu s datem jeho provedení. Osobní údaje jsou
zpracovány za účelem zápisu do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), vedení
zdravotnické dokumentace o testovaném, ověření totožnosti testovaného, komunikace
s příslušnými institucemi, zejména s příslušnou krajskou hygienickou stanicí a zdravotní
pojišťovnou testovaného, vykazování a úhrady výkonu u příslušné zdravotní pojišťovny a pro
případ budoucí kontroly při šetření poskytnutí zdravotní výkonu. Dále za účelem vzájemného
předávaní osobních údajů v rámci rezervačního systému provozujícího společnosti.
3. Subjekty zpracovávající osobní údaje: Osobní údaje zpracovává EMA Emergency, s.r.o.
v písemné a elektronické podobě.
4. Zpřístupnění údajů jiným osobám: Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům
oprávněných dle zvláštních právních předpisů, vůči nimž má společnost povinnost poskytnout
součinnost ze zákona (např. PČR, krajské hygienické stanici, zdravotní pojišťovně, správci daně
apod.), případně osobě, s níž bude mít EMA Emergency, s.r.o. uzavřenou smlouvu o zpracování
osobních údajů v rámci probíhající vzájemné spolupráce. Na dotaz subjektu údajů budou sděleny
podrobnější informace o zpracovatelích.
5. Doba zpracovávání osobních údajů: Osobní údaje zaměstnance budou zpracovány a uloženy
po dobu 5 let, pokud právní předpis nevyžaduje delší uchování.
6. Právo na přístup subjektu údajů k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od
správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a dále pokud
jsou, tak má právo získat informaci, pro jaké účely se tyto zpracovávají, komu tyto mohou být
zpřístupněny, o jakou kategorii osobních údajů se týká, o tom, že může požadovat od správce
opravu těchto údajů, vznášet námitky proti zpracovávání a jiná práva, zejména právo požadovat
vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat,
aby společnost EMA Emergency, s.r.o. provedla příslušnou opravu či doplnění osobních údajů
dotčené osoby (a to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních údajů). Se svými dotazy ke
zpracování osobních údajů společností EMA Emergency, s.r.o. či v případě uplatnění výše
uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost EMA Emergency, s.r.o.
jakýmikoli prostředky, a to vč. e-mailové adresy ema.ambulance@gmail.com. Stejně tak správce
poučuje subjekt údajů o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem
v Praze.
7. Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení: Subjekt údajů má právo v případech
stanovených nařízení GDPR požádat správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp.
neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údaje, pokud odpadl nebo není dán důvod
pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti
s řešením okolností zpracovávání osobních údajů u správce.

VII.
Řešení sporů

1. Poskytovatel a Objednatel sjednávají, že případné spory vyplývající ze Smlouvy, které nebudou
vyřešeny mimosoudně smírnou cestou, budou předloženy věcně a místně příslušnému soudu ČR.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv měnit. Nové VOP jsou v takovém případě
vůči třetím osobám účinné ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách společnosti
provozující rezervační systém či jiným oznámením Objednateli (podle toho, která z těchto
skutečností nastane dříve). Součástí obsahu každé Smlouvy se stávají VOP účinné ke dni uzavření
příslušné smlouvy. Toto ustanovení se uplatní obdobně pro případnou změnu cen Testů.
2. Právní vztahy Smluvních stran, které nejsou upraveny Smlouvou nebo těmito VOP se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a
zákona o zdravotních službách.
3. Tyto VOP jsou účinné od 1.5. 2021. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém znění.
V Olomouci dne 1.5 2021
EMA Emergency, s.r.o.