Fakultní nemocnice Hradec Králové
Odběrové centrum COVID-19

Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR)

Zásady zpracování osobních údajů

1. Úvod

Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále jen „FN HK“) provozuje rezervační systém pro vybrané zdravotnické služby prostřednictvím společnosti Reservatic s.r.o., která je vlastníkem veškerých práv a oprávnění k online rezervačnímu systému Reservatic (dále jen „Systém“).

Společnost Reservatic s.r.o. zpracovává za FN HK osobní údaje všech fyzických osob, které se registrovaly do Systému (dále jen  „uživatelé“) na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, uzavřené podle čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EU (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). Tato smlouva ukládá jak FN HK jako správci, tak společnosti Reservatic s.r.o. jako zpracovateli mimo jiné povinnost tyto údaje řádně zabezpečit.

2. Rozsah zpracovaných osobních údajů

FN HK zpracovává zejména identifikační a kontaktní údaje uživatelů (jméno, příjmení, rodné číslo, telefon, e-mail) a další osobní údaje, které jsou potřebné pro provedení objednaného úkonu a jeho povinné vykázání; může se jednat i o údaje o zdravotním stavu uživatelů. Tyto údaje vkládá do Systému sám uživatel.  

3. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČ 00179906, se sídlem Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Jiří Ropek, tel. 495 834 889, mobil 607 746 637, e-mail gdpr@fnhk.cz

4. Účel a právní základ pro zpracování  

4.1 Poskytování služeb systému

FN HK zpracovává osobní údaje zejména za účelem poskytování služeb Systému, tj. objednání k provedení určité zdravotnické služby. Je-li uživatelem samoplátce, pak je právním základem zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je uživatel, případně pro přijetí opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost uživatele (viz čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

4.2 Registrace

Registrace není podmínkou užívání služeb Systému (objednání úkonu).   

4.3 Plnění právních povinností FN HK

FN HK zpracovává osobní údaje také za účelem plnění svých právních povinností – např. povinnosti evidovat a hlásit výsledky testů na COVID-19. Pro záležitosti související s infekčními onemocněními platí zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Je-li rezervovaný zdravotnický výkon hrazen ze zdravotního pojištění, je právním základem zpracování právní povinnost správce, vyplývající především ze zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění  údajů (viz čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

4.4 Oprávněné zájmy FN HK

FN HK je oprávněna zpracovávat osobní údaje také za účelem:

  • evidence pacientů,
  • analýzy využívání Systému.

Oprávněným zájmem FN HK je zrychlení odbavení uživatelů a organizace práce zaměstnanců poskytujících zdravotnické služby, v případě služeb souvisejících s COVID-19 i omezení kontaktů mezi jednotlivými uživateli v zájmu prevence šíření infekce.

4.5 Poskytování zdravotnických služeb a ochrana veřejného zdraví

Základem pro zpracování, zahrnující i údaje o zdravotním stavu (nikoliv výsledek poskytnuté zdravotnické služby, ale anamnestické údaje) je čl. 9 odst. 2 bod h) – poskytování zdravotní péče a bod f) – ochrana veřejného zdraví.

5. Přímý marketing

FN HK nezpracovává osobní údaje za účelem přímého marketingu. Případná zasílané sdělení souvisí výhradně s předmětem rezervovaných zdravotnických služeb.

6. Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemcem osobních údajů jsou výhradně zaměstnanci FN HK, poskytující rezervované zdravotnické služby. Ti jsou vázáni povinnou mlčenlivostí o údajích, ke kterým získali přístup. Dále mohou být osobní údaje v oprávněném případě sdíleny s jinými zdravotnickými zařízeními, případně poskytovány orgánům ochrany veřejného zdraví (hygienické službě). Údaje o výkonech hrazených ze zdravotního pojištění jsou předávány příslušným zdravotním pojišťovnám.

7. Doba zpracování osobních údajů

FN HK bude zpracovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Všechny osobní údaje, týkající se rezervace vyšetření,  jsou anonymizovány 72 hodin po uplynutí lhůty, na kdy bylo vyšetření rezervováno, tj. jsou odstraněny všechny údaje, podle kterých by mohla být identifikována konkrétní fyzická osoba.

Pokud uživatel provedl nepovinnou registraci, lze ji kdykoli zrušit, a to pomocí odkazu v e-mailu, zaslaném uživateli při registraci. Nepoužívanou registraci FN HK zruší nejpozději do 2 let od posledního přihlášení. 

8. Práva uživatele

Každý uživatel má, mimo jiné, tato práva:

  • právo na přístup k osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR)
  • právo na opravu osobních údajů (za podmínek čl. 16 GDPR)
  • právo na výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 17 GDPR)
  • právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR)
  • právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR)
  • právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR)
  • právo podat stížnost u dozorového orgánu (tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů)
  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Tato práva lze uplatnit prostřednictví pověřence pro ochranu osobních údajů – kontakt viz bod 3.

 

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 31. 12. 2020.