Aby sme vám mohli poskytovať služby sociálnych sietí, používame na tomto webe súbory cookie. Používaním naších služieb, vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Zásady spracovania osobných údajov partnerov spoločnosti Reservatic s.r.o.

Zásady spracovania osobných údajov partnerov spoločnosti Reservatic s.r.o.

 

1. Správca osobných údajov

 

Správcom osobných údajov sme my, teda spoločnosť Reservatic s.r.o., IČO: 24704440, so sídlom Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, spisová značka C 68354 vedená na Krajskom súde v Ostrave.

Kontaktovať nás môžete:

elektronicky prostredníctvom info@reservatic.com

telefonicky na čísle +420 608 136 697

 

2. Účely a právny základ pre spracovanie

 

2.1 Rokovania o uzavretí zmluvy

Osobné údaje partnerov spracovávame za účelom uzatvorenia zmluvy. K takémuto spracovaniu dochádza v počiatočnej fáze komunikácie medzi nami a partnermi, teda najmä pri vyjednávaní s cieľom uzavrieť príslušné zmluvy. Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - prevedenie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby.

2.2 Plnenie uzavretej zmluvy

Akonáhle je zmluva uzavretá, spracovávame osobné údaje za účelom plnenia uzatvorenej zmluvy, teda aby sme napr. vedeli, komu máme naše služby poskytovať. Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov.

2.3 Plnenie právnych povinností

Osobné údaje partnerov spracovávame tiež za účelom plnenia našich povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Jedná sa najmä o povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve a zákona o DPH. Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na nás čoby správcu osobných údajov vzťahuje.

2.4 Naše oprávnené záujmy

Okrem vyššie uvedeného môžeme spracovávať osobné údaje partnerov za účelom určenia, výkonu alebo obhajoby našich právnych nárokov. Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - náš oprávnený záujem.

 

3. Kategórie príjemcov osobných údajov

 

3.1 Orgány verejnej moci

Osobné údaje partnerov budeme odovzdávať príslušným orgánom verejnej moci (napr. finančným úradom a pod.), ak nás o to v rámci svojich právomocí požiadajú. Tieto orgány budú osobné údaje partnerov ďalej spracovávať ako samostatní správci.

3.2 Spracovatelia

Vedľa toho môžeme osobné údaje partnerov odovzdávať príjemcom, s ktorými uzavrieme zmluvu o spracovaní osobných údajov a ktorí budú osobné údaje spracovávať v postavení našich spracovateľov (napr. subjekty poskytujúce služby účtovníctva, daňového poradenstva, tlačové a poštové služby, právne služby, IT služby, cloudové služby, prípadne audítori a pod.). Uvedomujeme si dôležitosť zabezpečenia osobných údajov, a preto budeme osobné údaje partnerov odovzdávať len tým spracovateľom, ktorí sa nám zaručia, že tieto osobné údaje nebudú ďalej odovzdávané žiadnemu ďalšiemu spracovateľovi, ktorý nebude schopný zabezpečiť dostatočné zabezpečenie osobných údajov.

 

4. Doba spracovania osobných údajov

 

Osobné údaje budeme spracovávať vždy po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracovania. Zánikom jedného z právnych základov pre spracovanie osobných údajov však nie je dotknuté spracovanie osobných údajov na základe iného právneho základu.

4.1 Rokovania o uzatvorení zmluvy

Za týmto účelom budeme spracovávať osobné údaje partnerov po dobu vyjednávania podmienok zmluvy do okamihu uzatvorenia príslušnej zmluvy. Pokiaľ k uzatvoreniu zmluvy (dohody) nedôjde, budeme spracovávať osobné údaje maximálne po dobu 24 mesiacov od poslednej komunikácie medzi nami a partnerom.

4.2 Plnenie uzatvorenej zmluvy

Za týmto účelom budeme spracovávať osobné údaje partnerov po dobu trvania záväzkov z uzatvorenej zmluvy a následne do zániku poslednej z povinností dojednaných v uzatvorenej zmluve.

4.3 Plnenie právnych povinností

Za týmto účelom budeme spracovávať osobné údaje partnerov počas trvania príslušnej právnej povinnosti. Napr. daňové doklady musíme zo zákona uchovávať po dobu 10 rokov.

4.4 Právne nároky

Za týmto účelom budeme spracovávať osobné údaje po dobu existencie príslušného právneho nároku (napr. do doby zaplatenia faktúry), maximálne však po dobu 1 roka po uplynutí premlčacej lehoty podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo akéhokoľvek iného konania, v ktorom budú riešené práva alebo povinnosti vyplývajúce z príslušného právneho nároku, neskončí doba spracovania osobných údajov na tento účel pred právoplatným skončením takéhoto konania.

Výmazanie osobných údajov

Bezodkladne po uplynutí doby spracovania osobných údajov príslušné osobné údaje, pri ktorých pominul účel ich spracovania, anonymizujeme či zlikvidujeme.

 

5. Práva subjektov údajov

 

Každý partner má podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) okrem iného tieto práva:

 

  • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR);
  • právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR);
  • právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov (za podmienok čl. 18 GDPR);
  • právo namietať proti spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR), najmä proti spracovaniu osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu;
  • právo na prenosnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR).

 

V prípade, že sa partner bude domnievať, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov, má tiež právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.