Bc. Miloslava Kantůrková
Bicom Alternativa


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Úvodní terapie 120 min. 1.700,00 Kč
Následná terapie 90 min. 1.200,00 Kč