Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Přezutí Pneu 60 min. 1.000,00 Kč
STK osobní vůz 60 min. 2.000,00 Kč