Electrolyte s.r.o. - Ústí nad Labem
OM: ELECTROLYTE s.r.o. - odběrové místo Ústí nad Labem Krušnohorská Odběrové místo PCR


Nhiệm vụ

Odběr Covid-19 - pacienti indikování lékařem/hygienou
Độ dài của hành động: 10 min.
Giá mỗi hành động: Thanh toán BH

Đặt hàng
Odběr Covid-19 - samoplátci
Độ dài của hành động: 10 min.
Giá mỗi hành động: 1.700,00 Kč

Đặt hàng