FN Brno Dětská nemocnice
Testy COVID


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Stěry zaměstnanců 15 min. Thanh toán BH
PCR preventivní 15 min. Thanh toán BH
PCR indikace 15 min. Thanh toán BH