Helena Garaiová
Fitness Attack Studio


Nhiệm vụ

Fit. dance (Markéta)
Độ dài của hành động: 60 min.
Giá mỗi hành động: 130,00 Kč

Đặt hàng
Perfect body (Helena)
Độ dài của hành động: 60 min.
Giá mỗi hành động: 130,00 Kč

Đặt hàng
Problematické partie (Oxana)
Độ dài của hành động: 60 min.
Giá mỗi hành động: 130,00 Kč

Đặt hàng
SM System (Oxana)
Độ dài của hành động: 60 min.
Giá mỗi hành động: 130,00 Kč

Đặt hàng
Latino fit (Vláďa)
Độ dài của hành động: 60 min.
Giá mỗi hành động: 130,00 Kč

Đặt hàng