Nhiệm vụ

Úkon 1
Độ dài của hành động: 30 min.
Giá mỗi hành động: 500,00 Kč

Đặt hàng
Úkon 2
Độ dài của hành động: 60 min.
Giá mỗi hành động: 1.000,00 Kč

Đặt hàng
Úkon 3
Độ dài của hành động: 45 min.
Giá mỗi hành động: 1.200,00 Kč

Đặt hàng