MEDITERRA - Sedlčany s.r.o.
Testování COVID-19 - PCR testy - Odběrové místo Sedlčany Kino KDJS


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
PCR testování - MEDITERRA-Sedlčany s.r.o. 10 min. Theo diễn