MUDr. Danuše Jarošová - Praktický lékař pro děti a dorost


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
ošetření pro nemocné 10 min. Thanh toán BH