Nemocnice Tábor, a.s.
Odběrové místo COVID-19


Giờ mở cửa

Thứ hai 07:00 - 11:00, 11:30 - 15:15 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ ba 07:00 - 11:00, 11:30 - 15:15 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ tư 07:00 - 11:00, 11:30 - 15:15 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ năm 07:00 - 11:00, 11:30 - 15:15 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ sáu 07:00 - 11:00, 11:30 - 15:15 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ bảy 07:00 - 11:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Chủ nhật Đã đóng cửa