Đặt lịch mới

Diagnostika

Chắc chắn Hành động Giá của hoạt động Độ dài của hành động
PaedDr. Jaroslava Roubíčková - Logopedická terapie těžkých vad a poruch řeči a sluchu - Hlavni Diagnostika Thanh toán BH 90 min.