Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Nemoc 10 min. Thanh toán BH
Očkování 10 min. Theo diễn
Prevence 20 min. Thanh toán BH
Jiné 10 min. Theo diễn