Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Nemoc 10 min. Thanh toán BH
Očkování 10 min. Theo diễn
Prevence 20 min. Thanh toán BH
Jiné 10 min. Theo diễn