Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
PMU listopad 2020 - praxe 1 (obočí + rty) 480 min. Miễn phí
PMU listopad 2020 - praxe 2 (rty + linky) 480 min. Miễn phí
PMU listopad 2020 - praxe 3 (obočí + linky) 480 min. Miễn phí