Đặt lịch mới

PMU obočí

Chắc chắn Hành động Giá mỗi người Độ dài của hành động
První rovenská s.r.o. - Studio Thetis PMU obočí 3.700,00 Kč 90 min.

provedení PMU obočí

PMU obočí - doba aplikace 90 min.

PMU linky  - doba aplikace 60 min.

PMU horní a dolní linky - doba aplikace 90 min.

PMU rty - doba aplikace 120 min.

Fibroblast - doba aplikace 150 min.