Scimed s.r.o.
SCIMED - Pardubice, hlavní nádraží (PCR)


Nhiệm vụ

PCR test COVID-19


Độ dài của hành động: 15 min.
Giá mỗi hành động: Theo diễn

Đặt hàng