Synlab czech s.r.o.
Mobilní odběrové místo - Praha Evropská PCR


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
PCR samoplátci + indikovaní 6 min. Theo diễn