Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Vsetínská nemocnice
Vyšetření protilátek COVID


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Odběr na vyšetření protilátek COVID 5 min. Theo diễn Đặt hàng