Vsetínská nemocnice
Vyšetření protilátek COVID


Giờ mở cửa

Thứ hai 07:00 - 11:30, 12:00 - 14:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ ba 07:00 - 11:30, 12:00 - 14:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ tư 09:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
Thứ năm Đã đóng cửa
Thứ sáu Đã đóng cửa
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa