Đặt lịch mới

PCR COVID-19 test - preventivní / screening

Chắc chắn Hành động Giá của hoạt động Độ dài của hành động
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě - Zdravotní ústav Ostrava - COVID19 PCR testy PCR COVID-19 test - preventivní / screening Theo diễn 5 min.

Preventivní/screeningový odběr pro PCR test na COVID 19

Tiếp tục bằng cách điền vào biểu mẫu nếu bạn chưa có tài khoản người dùng và không quan tâm đến việc đăng ký.
Chọn một ngày
Năm
ngày

Không tìm thấy một ngày thích hợp? Thử thêm cơ quan giám sát