Giờ mở cửa

Thứ hai 08:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
Thứ ba 08:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
Thứ tư 08:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
Thứ năm 08:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
Thứ sáu 08:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa