Giờ mở cửa

Thứ hai Chỉ dành cho đơn đặt hàng
Thứ ba Chỉ dành cho đơn đặt hàng
Thứ tư Chỉ dành cho đơn đặt hàng
Thứ năm Chỉ dành cho đơn đặt hàng
Thứ sáu Đã đóng cửa
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa