Personal Data Processing Policy

(važi od 03.04.2023.)

1. Uvod

Tvrtka Reservatic s.r.o. je vlasnik svih prava i ovlaštenja na online rezervacijskom sustavu Reservatic, dostupnom na www.reservatic.com, koji je namijenjen online rezervacijama svih vrsta usluga (osim erotskih usluga) i njihovom upravljanju (u daljnjem tekstu " Sustav").

Tvrtka Reservatic s.r.o. obrađuje osobne podatke svih korisnika Sustava koji su fizičke osobe (tzv. subjekti osobnih podataka), neovisno o tome koriste li ti korisnici Sustav za svoje poslovanje ili ne (tzv. subjekti osobnih podataka). Svi osobni podaci stoga su zadržani od strane Reservatic s.r.o. procese prvenstveno u svrhu pružanja usluga Sustava i srodne svrhe.

Tvrtka Reservatic s.r.o. osigurava da je obrada osobnih podataka zakonita, ispravna, transparentna, točna, povjerljiva te da se osobni podaci obrađuju samo u mjeri u kojoj je to potrebno.

Tvrtka Reservatic s.r.o. također osigurava da osobni podaci budu pravilno zaštićeni te da se poštuju sva pravila utvrđena Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu „GDPR“) kao i drugi pravni propisi iz područja postupanja i zaštite osobnih podataka kada obrade osobnih podataka, a pritom da se poštuju sva pravila sa stajališta kibernetičke sigurnosti, kako opći propisi i preporuke, tako i specifični zahtjevi korisnika Sustava koji proizlaze iz njihovih dužnosti.

Detaljnije informacije o opsegu i načinu obrade osobnih podataka nalaze se u drugim člancima ove politike.

2. Opseg obrađenih osobnih podataka

Reservatic s.r.o. obrađuje, posebice, identifikacijske i kontakt podatke nositelja podataka (ime, prezime, titula, ime, identifikacijski broj, porezni broj, prebivalište, sjedište, telefon, e-mail) te druge osobne podatke koje ispitanici unose u Sustav . Opseg obrađenih podataka uvijek određuje voditelj obrade osobnih podataka, tj. davatelj usluga za kojeg Sustav nudi slobodne termine te naknadno omogućuje kreiranje i upravljanje rezervacijama. Taj bi opseg uvijek trebao biti minimalan, u onoj mjeri u kojoj omogućuje ispravnu ponudu termina te naknadno kreiranje i upravljanje rezervacijama.

Osim toga, Reservatic s.r.o. može u nekim slučajevima također obrađivati ​​osobne podatke tehničke prirode, kao što su kolačići, IP adresa ili drugi online identifikatori, GPS lokacija itd. Dodatne informacije o kolačićima možete pronaći u ovom dokumentu u nastavku – Informacije o kolačićima.

3. Radno mjesto administratora i izvršitelja obrade osobnih podataka

Kako bi se subjekti osobnih podataka transparentno informirali, potrebno je razlučiti u kojoj situaciji Reservatic s.r.o. nalazi se u specifičnoj situaciji vis-à-vis ispitanika osobnih podataka. I radi li se o poziciji administratora osobnih podataka ili izvršitelja obrade osobnih podataka (ili drugog izvršitelja obrade osobnih podataka u slučaju tzv. ulančavanja).

3.1 Identifikacija i kontakt podaci

            Identifikacijski podaci o tvrtki - Reservatic s.r.o., ID br.: 01798715, sa sjedištem na adresi Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava-Poruba, Češka Republika, tvrtka registrirana u trgovačkom registru koji vodi Regionalni sud u Ostravi, odjel C , umetnite 68354.

Predstavnici Reservatic s.r.o. možete kontaktirati posebno na sljedeći način:

●        Elektronički (e-mailom)

○        info@reservatic.com- opće informacije

○        dpo@reservatic.com - Službenik za zaštitu podataka, u daljnjem tekstu "DPO"

●        Pisano (adresa za dopisivanje)

○        Reservatic s.r.o., Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava-Poruba, Češka Republika

3.2 Povjerenik za zaštitu osobnih podataka

             On 5 October 2021, Reservatic s.r.o. appointed its Data Protection Officer (hereinafter referred to as "DPO").

Ime i prezime odgovorne osobe: Ing. Sonia Macičková
Podaci za kontakt stečajnog upravitelja: E-pošta: dpo@reservatic.com

3.3 Administrator ili izvršitelj obrade osobnih podataka

             Tvrtka Reservatic s.r.o. može biti u sljedećim pozicijama sa stajališta zaštite osobnih podataka, uvijek u odnosu na svrhu i pravnu osnovu obrade osobnih podataka.
Detaljna razlika ovog položaja data je u sljedećim poglavljima, stoga je osnovna podjela položaja:

●        Administrator osobnih podataka - u slučaju normalnog pregledavanja Sustava sa stajališta krajnjeg korisnika, prikaz stranica s informacijama, kreiranje i upravljanje korisničkim računom (bez rezervacije)

●        Izvršitelj obrade osobnih podataka - u slučaju obrade osobnih podataka prema uputama administratora – posebno temeljem ugovora o licenci između Reservatic s.r.o. i klijent Reservatic s.r.o.. To je uglavnom proces nuđenja slobodnih termina određenog operatera usluge (tj. klijent Reservatic s.r.o.) te naknadni procesi kreiranja i upravljanja rezervacijama.

●        Dodatni izvršitelj obrade osobnih podataka - ili također podizvršitelj obrade, posebna je pozicija u kojoj Reservatic s.r.o. ima licencni ugovor s procesorom koji ima svoj licencni ugovor s voditeljem obrade. Reservatic s.r.o. dakle osigurava sustav kao podizvođač.

4. Svrha i pravni temelj obrade

4.1 Pružanje usluga sustava

Reservatic s.r.o. processes personal data mainly for the purpose of providing the System services.

Tvrtka Reservatic s.r.o. obrađuje osobne podatke uglavnom u svrhu pružanja usluga Sustava.
Tvrtka Reservatic s.r.o. pruža sustav na temelju licencnog ugovora (Opći uvjeti dostupni su ovdje https://reservatic.com/hr/pages/1558f887-1914-4681-82d8-400771978bc1). Obrada osobnih podataka u svrhu pružanja usluga Sustava je dakle obrada osobnih podataka u svrhu sklapanja licencnog ugovora i ispunjenja prava i obveza iz sklopljenog licencnog ugovora. Ova obrada nužan je uvjet za pružanje usluga Sustava, pri čemu konkretnu specifikaciju svrhe obrade određuje voditelj obrade (pretplatnik Sustava). Bez takve obrade, Reservatic s.r.o. ne bi mogli pružati usluge Sustava korisnicima. U ovom slučaju Reservatic s.r.o. nalazi se na poziciji procesora (ili dodatnog procesora - ovisno o parametrima konkretnog licencnog ugovora).

Reservatic s.r.o. može obrađivati ​​osobne podatke u gore navedene svrhe bez pristanka nositelja podataka. Pravni temelj za ovu obradu je obrada potrebna za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili za donošenje mjera poduzetih prije sklapanja ugovora na zahtjev ispitanika (vidi članak 6. 1)(b) GDPR).

4.2 Uspostava i održavanje korisničkog računa

Korisnički račun nužan je uvjet za korištenje usluga Sustava. Tvrtka Reservatic s.r.o. stoga pretpostavlja da je svaki nositelj podataka koji otvori korisnički račun zainteresiran za korištenje usluga Sustava barem privremeno. Čak i uz besplatno ili probno korištenje usluga Sustava, sklapa se licencni ugovor (Opći uvjeti dostupni su ovdje https://reservatic.com/hr/pages/1558f887-1914-4681-82d8-400771978bc1). U odnosu na navedeno društvo Reservatic s.r.o. također će obrađivati ​​osobne podatke u svrhu uspostave i vođenja korisničkog računa.
Pravni temelj ove obrade je obrada koja je potrebna za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili za donošenje mjera poduzetih prije sklapanja ugovora na zahtjev ispitanika (vidi članak 6. , stavak 1. slovo b) GDPR-a).

4.3 Ispunjavanje zakonskih obveza Reservatic s.r.o.

Tvrtka Reservatic s.r.o. obrađuje osobne podatke i u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih obveza.
To su uglavnom zakonske obveze koje proizlaze za tvrtku Reservatic s.r.o. posebice iz računovodstvenih i poreznih zakona (npr. Zakona o PDV-u). Osim toga, tvrtka Reservatic s.r.o. mora dokazati da osobne podatke obrađuje u skladu s opće obvezujućim zakonskim propisima, posebice u skladu s GDPR. Ova svrha obrade osobnih podataka također spada u ispunjavanje zakonskih obveza Reservatic s.r.o.
Obradu osobnih podataka u gore navedenu svrhu može provoditi Reservatic s.r.o. također bez pristanka nositelja podataka. Pravni temelj za ovu obradu je ispunjenje zakonske obveze koja se odnosi na Reservatic s.r.o., kao voditelja obrade osobnih podataka (vidi članak 6. stavak 1. točka c) GDPR-a).

4.4 Legitimni interesi Reservatic s.r.o.

Tvrtka Reservatic s.r.o. ima pravo obrađivati ​​osobne podatke i u svrhu:

 • evidencija kupaca;
 • analize korištenja Sustava od strane njegovih korisnika;
 • utvrđivanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva (osobito pravnih zahtjeva koji proizlaze iz sklopljenog licencnog ugovora).

Reservatic s.r.o. može obrađivati ​​osobne podatke u bilo koju od gore navedenih svrha. također provodi bez pristanka ispitanika. Pravni temelj za ovu obradu je legitimni interes Reservatic s.r.o. (vidi članak 6(1)(f) GDPR).
Ova obrada moguća je samo ako su interesi Reservatic s.r.o. interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka imaju prednost.
Protiv obrade osobnih podataka na temelju legitimnog interesa Reservatic s.r.o. nositelj podataka može podnijeti prigovor u bilo kojem trenutku (vidi članak 21. GDPR-a).

4.5 Pristanak ispitanika

Na temelju privole za obradu osobnih podataka, tvrtka Reservatic s.r.o. ovlašten za obradu osobnih podataka u bilo koju svrhu navedenu u relevantnoj privoli. Pravna osnova za ovu obradu je pristanak ispitanika na obradu osobnih podataka (vidi članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a).
Privola za obradu osobnih podataka je potpuno dobrovoljna. Svako nedavanje privole neće imati nikakve negativne posljedice za nositelja podataka.
Svaki nositelj podataka ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu osobnih podataka, a posebice:

 • Elektroničkom obavijesti poslanom na e-mail adresu dpo@reservatic.com
 • Pisanom obavijesti upućenom na adresu sjedišta Reservatic s.r.o.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka u razdoblju prije povlačenja privole na temelju koje se obrada osobnih podataka provodila.

5. Direktni marketing

5.1 Općenito

Obrada osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga znači obradu osobnih podataka u svrhu slanja poslovnih komunikacija u smislu Zakona br. 480/2004 Coll., o određenim uslugama informacijskog društva, s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: "Zakon br. 480/2004 Coll. ").
Komercijalna komunikacija znači svaki oblik komunikacije, uključujući oglašavanje i pozive na posjet stranicama internetske trgovine, namijenjen izravnoj ili neizravnoj podršci robe ili usluga ili imidža Reservatic s.r.o. (u daljnjem tekstu "Komunikacija").
Mogućnost slanja komercijalnih poruka može se regulirati (ograničiti) posebnim licencnim ugovorom između tvrtke Reservatic s.r.o. i pružatelja usluga koji koristi Sustav na temelju danog licencnog ugovora.

5.2 Način slanja poruka

Obrada osobnih podataka za potrebe slanja Obavijesti tvrtka Reservatic s.r.o. izvršeno na temelju postojanja legitimnog interesa (vidi uvodnu izjavu 47. GDPR-a). Reservatic s.r.o. također može sam poslati priopćenje. provedeno bez pristanka (u skladu sa § 7 stavak 3 Zakona br. 480/2004 Coll.), ako nositelj podataka to nije prvotno odbio (npr. označavanjem okvira "Ne želim primati e-poštu od Reservatica" , koji je dostupan u odjeljku "Moj profil").

5.3 Prestanak obrade

Tvrtka Reservatic s.r.o. prekida obradu osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga odmah nakon što nositelj podataka izrazi svoj prigovor na takvu obradu. Neslaganje se može napraviti, na primjer, na jedan od sljedećih načina:

 • odjavom s Komunikacije (što se može učiniti u svakoj Komunikaciji ili označavanjem kućice "Ne želim primati e-poštu od Reservatica", koja je dostupna u odjeljku "Moj profil");
 • ulaganjem prigovora na takvu obradu (prema uvjetima članka 21. GDPR-a).

Neovisno o gore navedenom, Operater će prestati obrađivati ​​osobne podatke u svrhu izravnog marketinga najkasnije 2 godine nakon posljednjeg aktivnog korištenja Sustava ili prijave na korisnički račun (ovisno o tome što se dogodi kasnije). Svakim aktivnim korištenjem Sustava ili prijavom na korisnički račun, vrijeme obrade se uvijek produljuje za još 2 godine.

6. Kategorije primatelja osobnih podataka

Primatelj osobnih podataka je svatko kome Reservatic s.r.o. će pružiti osobne podatke u vezi s gore navedenim svrhama obrade osobnih podataka.
Tvrtka Reservatic s.r.o. može dati osobne podatke posebno primateljima čije usluge koristi posebno u sklopu rada i održavanja Sustava. Uglavnom se radi o subjektima koji pružaju računovodstvene, tiskarske i poštanske usluge, pravne usluge, informatičke usluge, usluge u oblaku, usluge slanja poruka ili operateri platnih pristupnika i sustava itd.
Ti će primatelji obrađivati ​​osobne podatke ili kao neovisni administratori (tj. kao subjekti koji sami određuju svrhe i sredstva obrade osobnih podataka, neovisno o Reservatic s.r.o.), ili kao izvršitelji obrade (tj. subjekti koji obrađuju osobne podatke za Reservatic s.r.o. na temelju njezinih uputa ).
Osim toga, tvrtka Reservatic s.r.o. davati osobne podatke tijelima javne vlasti, ako tu obvezu nameću ili će nametnuti općeobvezujući pravni propisi. Međutim, tijela javne vlasti ne smatraju se korisnicima u izvršavanju svojih istražnih ovlasti.

6.1 Drugi izvršitelji obrade osobnih podataka i treće strane kojima se osobni podaci prenose

Među određenim ostalim izvršiteljima obrade osobnih podataka i trećim stranama kojima se osobni podaci prenose, čije usluge tvrtka Reservatic s.r.o. unutar Reservatic proizvoda (ili koje koristi izravno subjekt prilikom korištenja Reservatic proizvoda), sljedeći primatelji osobnih podataka su posebno:

 1. Google LLC, sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA pruža sigurnosnu značajku reCaptcha Enterprise.

 2. Tvrtka Railsformers s.r.o., sa sjedištem na adresi Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava-Poruba, Češka Republika, pruža na temelju ugovora o obradi za tvrtku Reservatic s.r.o. cjelovito upravljanje, razvoj i infrastrukturu sustava Rezervata.

 3. Tvrtka GOPAY s.r.o., sa sjedištem u Planá 67, 370 01 Planá, Češka Republika, pruža modul plaćanja za naručivanje usluga Reservatica kao i obradu izravnih plaćanja od strane subjekata pojedinačnim pružateljima usluga koji nude plaćene usluge putem sustava Reservatic.

 4. Openstreetmap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Ujedinjeno Kraljevstvo, pruža podatke karte za prikaz adresa Reservatic s.r.o. i adrese pojedinih pružatelja usluga.

 5. Tvrtka ATS Praha s.r.o., sa sjedištem u Kubánské nám. 11, Prag 10, Češka, pružanje SMS usluga za naručivanje usluga Reservatica.

7. Vrijeme obrade osobnih podataka

Tvrtka Reservatic s.r.o. će osobne podatke obrađivati ​​samo onoliko koliko je potrebno u svrhu njihove obrade, ali u pravilu najviše 2 godine. Prestanak jedne od pravnih osnova za obradu osobnih podataka ne utječe na obradu osobnih podataka (u potrebnom opsegu) na temelju druge pravne osnove (i za relevantnu svrhu).
Razdoblje obrade osobnih podataka može se regulirati posebnim licencnim ugovorom između Reservatic s.r.o. i pružatelja usluga koji koristi Sustav na temelju danog licencnog ugovora.

7.1 Pružanje usluga sustava

U svrhu pružanja usluga Sustava (ispunjavanje licencnog ugovora), Reservatic s.r.o obrađivati ​​osobne podatke najmanje za vrijeme trajanja obveze iz licencnog ugovora.

7.2 Uspostava i održavanje korisničkog računa

Korisnički račun može se otkazati u bilo kojem trenutku istovremeno s prestankom korištenja usluga Sustava, na temelju zahtjeva za otkazivanjem korisničkog računa koji je poslan na jednu od kontakt adresa navedenih u članku 3. (posebno na e- mail adresa dpo@reservatic.com i info@reservatic.com). U slučaju prestanka korištenja usluga Sustava, Reservatic s.r.o. prestaje s obradom osobnih podataka unesenih na korisnički račun najkasnije 2 godine od prestanka obveze iz licencnog ugovora (prestanak korištenja Sustava) ili od zadnje prijave na korisnički račun, ako nositelj podataka više nije koristi Sustav.
Ako nositelj podataka nikada nije počeo koristiti usluge Sustava (npr. samo je kreirao korisnički račun), Reservatic s.r.o. će otkazati svoj korisnički račun i prestati obrađivati ​​osobne podatke unesene na korisnički račun odmah na temelju primitka i potvrde e-mail zahtjeva poslanog na jednu od kontakt adresa navedenih u članku 3. gore, ili najkasnije 2 godine nakon zadnjeg prijavite se na korisnički račun.

7.3 Ispunjavanje zakonskih obveza Reservatic s.r.o.

U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza, Reservatic s.r.o. obrađivati ​​osobne podatke za vrijeme trajanja relevantne zakonske obveze, utvrđene opće obvezujućim zakonskim propisima (npr. porezne dokumente na kojima su navedeni osobni podaci Reservatic s.r.o. mora čuvati u razdoblju od 2 godine).

7.4 Legitimni interesi Reservatic s.r.o.

U svrhu izravnog marketinga (šaljem priopćenje), Reservatic s.r.o obrađivati ​​osobne podatke do trenutka izražavanja neslaganja s takvom obradom, a najdulje u razdoblju od 2 godine od posljednjeg raskida obveza iz licencnog ugovora (prestanka korištenja Sustava) ili prijave na korisnički račun. , ako ispitanik ne koristi Sustav.
U svrhu evidentiranja kupaca, tvrtka Reservatic s.r.o. obrađivati ​​osobne podatke u razdoblju od 2 godine od prestanka obveza iz licencnog ugovora (prestanka korištenja Sustava) ili prijave na korisnički račun ukoliko nositelj podataka ne koristi Sustav.
U svrhu analize korištenja Sustava od strane njegovih korisnika, Reservatic s.r.o obrađivati ​​osobne podatke 2 godine od zadnje prijave korisnika.
U svrhu utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, Reservatic s.r.o. obrađivati ​​osobne podatke za vrijeme trajanja predmetnog pravnog zahtjeva, a najduže 1 godinu nakon isteka roka zastare prema općeobvezujućim zakonskim propisima. U slučaju pokretanja i trajanja sudskog, upravnog ili bilo kojeg drugog postupka u kojem će se rješavati prava ili obveze proizašle iz predmetnog pravnog zahtjeva, razdoblje obrade osobnih podataka u tu svrhu neće završiti prije konačnog okončanja takvog postupcima.

7.5 Pristanak ispitanika

U svrhu navedenu u relevantnoj privoli za obradu osobnih podataka (ako je nositelj podataka dao takvu privolu Reservatic s.r.o.), Reservatic s.r.o. obrađivati ​​osobne podatke do povlačenja privole, inače najduže 2 godine od trenutka davanja privole za obradu osobnih podataka.

8. Prava ispitanika

Svaki subjekt podataka ima, između ostalog, sljedeća prava:

 • pravo na pristup osobnim podacima (prema uvjetima članka 15. GDPR-a)
 • pravo na ispravak osobnih podataka (prema uvjetima članka 16. GDPR-a)
 • pravo na brisanje osobnih podataka (prema uvjetima članka 17. GDPR-a)
 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka (prema uvjetima članka 18. GDPR-a)
 • pravo na prigovor na obradu (prema uvjetima članka 21. GDPR-a)
 • pravo na prenosivost osobnih podataka (prema uvjetima članka 20. GDPR-a)
 • pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu (tj. Uredu za zaštitu osobnih podataka, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prag 7, e-mail posta@uoou.cz)
 • pravo na povlačenje privole za obradu osobnih podataka

9. Informacije o kolačićima

 1. Mi, tvrtka Reservatic s.r.o., ID broj: 01798715, sa sjedištem na adresi Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava-Poruba, Češka Republika, registrirana u trgovačkom registru koji vodi Regionalni sud u Ostravi, odjel C, umetak 68354, kao upravitelj , izvršitelj obrade ili drugi izvršitelj obrade (prema konkretnoj situaciji) osobnih podataka, obavještavamo vas da u svrhu:

 • mjerenje prometa na web stranici
 • stvaranje statistike o prometu na našoj web stranici i ponašanju posjetitelja na našoj web stranici
 • ispravnu funkcionalnost naše web stranice
 • prilagođavanje naše web stranice Vašim potrebama
 • određivanje stranica i značajki koje posjetitelji naše web stranice najčešće koriste
 • poboljšanje korištenja naših poslužitelja

koristimo male količine podataka koji su pohranjeni na vašem krajnjem uređaju (tzv. kolačići). Možete saznati više o kolačićima, primjerice, na sljedećim izvorima informacija:

●        https://wikis.ec.europa.eu/display/WEBGUIDE/04.+Cookies+and+similar+technologies

●        https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

●        https://www.uoou.cz/cookies-a-gdpr/d-29966

 1. Kolačiće koristi gotovo svaka web stranica na svijetu, oni su općenito korisna usluga jer povećavaju jednostavnost korištenja više puta posjećene web stranice (omogućuju vašem računalu da zapamti stranice koje posjećujete i željene postavke za pojedine stranice).

 2. Sveobuhvatnu upotrebu kolačića možete podesiti pomoću svog internetskog preglednika. Većina internetskih preglednika prema zadanim postavkama automatski prihvaća kolačiće. Međutim, kolačiće možete odbiti podešavanjem internetskog preglednika. Detaljnije informacije o tome kako ga postaviti možete pronaći na sljedećim stranicama:

  1. Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs)

  2. Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies)

  3. Internet Explorer (https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

  4. Safari (https://www.apple.com/legal/privacy/)

 3. Istodobno, prema važećim zakonima, dopuštamo odobrenje korištenja svih kolačića, odnosno njihov odabir (s iznimkom nužnih tehničkih kolačića) prema vašim preferencijama izravno u sustavu.

 4. Međutim, tehnički kolačići koji su nužni za funkcioniranje naše web stranice čuvat će se samo onoliko vremena koliko je potrebno da web stranica funkcionira.

 5. Možete se usprotiviti obradi kolačića u skladu s odredbama članka 21. GDPR-a. Prigovor se može uputiti Reservatic s.r.o. ili svom službeniku za zaštitu osobnih podataka putem jedne od kontakt adresa navedenih u članku 3. ovih pravila. Ako se protivite obradi tehničkih kolačića, u tom slučaju ne možemo jamčiti punu funkcionalnost i kompatibilnost naše web stranice.

 6. Kolačići koji se prikupljaju u svrhu mjerenja posjećenosti naše web stranice i izrade statistike o njihovoj posjećenosti i ponašanju posjetitelja na web stranici obrađuju se u gotovo anonimiziranom obliku, što omogućuje vašu identifikaciju, ali samo uz znatan i stručan trud. napravio.

 7. Svi kolačići pohranjuju se na određeno vremensko razdoblje koje je navedeno u nastavku za pojedine vrste kolačića.

 8. Prikupljene datoteke kolačića mogu obraditi drugi procesori:

  1. Dobavljač sigurnosnih značajki reCaptcha Enterprise, provozovaného společností Google LLC, sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

   1. https://policies.google.com/technologies/cookies

   2. https://policies.google.com/privacy/update

  2. Tvrtka Railsformers s.r.o., sa sjedištem na adresi Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava-Poruba, Češka Republika, pruža na temelju ugovora o obradi za tvrtku Reservatic s.r.o. alat za analizu i mjerenje Matomo u on-premise verziji. U ovom se alatu ne pohranjuju osobni podaci (IP adresa subjekta osobnih podataka – krajnjeg korisnika – anonimizirana je). Ujedno, ovaj procesor osigurava i sveobuhvatno upravlja infrastrukturom sustava Reservatic.

 9. U sklopu opcionalne pojednostavljene registracije ili prijave na korisnički račun sustava Reservatic, ovi procesori mogu dodatno (kada koriste tzv. Single Sign-On sustav od strane navedenih procesora) kreirati i rukovati dodatnim kolačićima u skladu sa svojim ugovornim uvjetima i uvjeti dostupni ovdje:

  1. SSO - Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

   1. https://policies.google.com/technologies/cookies

   2. https://policies.google.com/privacy/update

  2. SSO Facebook, Inc., se sídlem 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, USA

   1. https://www.facebook.com/policy.php

   2. https://www.facebook.com/policies/cookies/

  3. SSO Apple, Inc., located at 1 Apple Park Way Cupertino, CA 95014, USA

   1. https://www.apple.com/legal/privacy/cz/cookies/

   2. https://www.apple.com/legal/privacy/cz/

  4. SSO MojeID - CZ.NIC, z. s. p. o., with registered office at Milešovská 1136/5, 130 00 Prague 3, Czech Republic

   1. https://www.mojeid.cz/cs/zasady/

   2. https://www.mojeid.cz/cs/pravidla/

 10. U skladu s GDPR-om, imate sljedeća prava iz perspektive kolačića - tj. Članak 8. ovih Načela obrade osobnih podataka - Prava ispitanika.

 11. Kao dio drugih dogovora o kolačićima, slijedimo našu politiku privatnosti koja je navedena u prethodnim poglavljima ovog dokumenta.

 12. Popis kolačića koji se smiju (ali ne smiju, ovisno o funkcijama Sustava koje koristi subjekt osobnih podataka) obrađivati ​​u sustavu Reservatic

Neophodni tehnički kolačići

Preferirani kolačići

Analitički kolačići

Postavke za spremanje kolačića možete promijeniti u bilo kojem trenutku u postavkama kolačića u podnožju.

10. Suradnja sa stručnom javnošću

Tvrtka Reservatic s. r. o. konzultira i predstavnike stručne javnosti o aspektima zaštite osobnih podataka. Nakon toga, Reservatic s.r.o. provodi procese i postupke za poboljšanje organizacijskih i tehničkih mjera koje vode odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka. Predstavnici stručne javnosti su visoko stručni subjekti za zaštitu osobnih podataka:

11. Dodatne informacije o obradi osobnih podataka

U slučaju pitanja u vezi s obradom osobnih podataka ili u slučaju ostvarivanja prava nositelja podataka iz članka 8. ovih načela, Reservatic s.r.o. može se kontaktirati. ili njegov službenik za zaštitu osobnih podataka putem jedne od kontakt adresa navedenih u članku 3. ovih pravila.
Opće informacije o obradi osobnih podataka mogu se pronaći i na web stranici Ureda za zaštitu osobnih podataka dostupnoj na www.uoou.cz.

Ova pravila stupaju na snagu 3. travnja 2023

Prilozi: