Technické služby Otrokovice s.r.o.


Giờ mở cửa

Thứ hai 07:30 - 10:25, 11:05 - 17:00
Thứ ba 07:30 - 10:25, 11:05 - 17:00
Thứ tư 07:30 - 10:25, 11:05 - 17:00
Thứ năm 07:30 - 10:25, 11:05 - 17:00
Thứ sáu 07:30 - 10:25, 11:05 - 14:00
Thứ bảy 07:30 - 11:30
Chủ nhật Đã đóng cửa