Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Počítačová aplikace Reservatic.com © je systém nového způsobu centralizované správy rezervací poskytovaných služeb, prostřednictvím počítačové aplikace www.reservatic.com.
Počítačová aplikace Reservatic.com © realizuje šetření času zákazníka a omezení časových ztrát poskytovatelů služeb.

2. Vlastníkem a provozovatelem počítačové reservační aplikace Reservatic.com © je společnost Reservatic s.r.o., sídlem Ostrava-Pustkovec, Technologická 372/2, 708 00, Česká republika, IČO: 017 98 715. (dále jen „Provozovatel“)

3. Počítačovou aplikaci Reservatic.com © mohou prostřednictvím www.reservatic.com užívat veškeré fyzické nebo právnické osoby (dále také jako „Uživatel“), které mají právo uzavírat smlouvy dle platných zákonů. Provozovatel je za tímto účelem oprávněn požadovat k doložení těchto požadavků identifikační, kontaktní a další osobní údaje. 

4. Uživatel užitím mobilní reservační aplikace Reservatic.com © plně souhlasí s uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami počítačové aplikace Reservatic.com © (dále jen VOP) a zároveň přijímá všechny podmínky uvedené v tomto dokumentu, a to plně, v plném rozsahu a bez výhrad. 

5. Provozovatel se zavazuje neposkytnout o uživateli žádné osobní a jiné údaje třetím osobám, tedy údaje vzniklé vytvořením uživatelského účtu v aplikaci Reservatic.com ©. Provozovatel se dále zavazuje needitovat obsah účtu ani účet monitorovat, s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

6. Provozovatel využívá pro minimalizaci možného zneužití přístupových údajů výhradně šifrované spojení pomocí SSL certifikátu.

7. Užitím mobilní reservační aplikace Reservatic.com © a na základě těchto VOP Uživatel zaručuje, že všechny uživatelem poskytnuté informace potřebné pro používání systému Reservatic.com © a služeb s tím spojených, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Uživatel se zavazuje tyto údaje aktualizovat za účelem jejich pravdivosti, přesnosti, aktuálnosti a úplnosti. Dále tímto Uživatel potvrzuje svou odpovědnost za udržování kontroly nad přístupem ke svému uživatelskému účtu, vedenému u Reservatic.com ©, včetně přihlašovacích údajů a hesla, a bere na vědomí, že jako Uživatel je zodpovědný za všechny činnosti, které vzniknou ve spojení prostřednictvím Uživatelského účtu. 

8. Smluvní podmínky upravují vztah mezi Poskytovatelem a Uživateli. Žádná třetí osoba není oprávněna z takto uzavřeného právního vztahu jakkoliv těžit.

9. Poskytovatel provádí zabezpečení dat proti jejich ztrátě zálohováním na fyzicky oddělených úložištích.

10. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou či zneužitím uložených dat.

11. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje chránit proti ztrátě či zneužití.

12. Provozovatel neručí za škody způsobené Uživatelem v případě poskytnutí nebo poskytování informací ze strany Uživatele třetí straně, případně mezi Uživateli navzájem.

13. Provozovatel si vyhrazuje právo monitorovat počet záznamů a dat, se kterými Uživatel v rámci Reservatic.com © pracuje, a to za účelem zajištění nabízených statistických údajů.

14. Provozovatel využívá soubory cookies dle Zásad použití souborů cookies.

15. Důvěrné informace a vlastnická práva

a) Počítačová aplikace reservačního systému Reservatic.com © obsahuje vlastnické a důvěrné informace chráněné platnými zákony o duševním vlastnictví a dalšími souvisejícími zákony. Jmenovitě pak příslušnými autorskými právy, ochrannými známkami, patenty nebo jinými vlastnickými právy a zákony. Není jakkoliv povoleno upravovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla na základě obsahu dostupného prostřednictvím služeb Reservatic.com ©, a to bez výhradního a písemného povolení vlastníka obsahu tohoto systému.

b) Poskytovatel odmítá od uživatelů přijímat jakékoliv důvěrné či zákonem chráněné informace, kromě osobních údajů, s jejichž uchováním uživatel souhlasí v rámci registrace. 

c) Veškerá autorská práva a jiná práva duševního a průmyslového vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech použitých v aplikaci nebo použitých v souvislosti se systémem Reservatic.com © jsou výhradním vlastnictvím provozovatele, tedy společnosti Reservatic s.r.o.

d) Užívat systém Reservatic.com ©, reprodukovat informace o tomto systému jejich tištěním, přenášením nebo přenesením na jiné paměťové či jiné zařízení, nebo předávání jiným osobám za účelem jejich zcizení, kopírování, neoprávněné distribuce, lze pouze za předpokladu, že nedojde k porušení autorských a průmyslových práv, či jiných práv, zvláště práva vlastnického, a se svolením majitele těchto práv.

16. Žádná reprodukce jakékoli části nebo celku Reservatic.com © nesmí být prodávána nebo distribuována za účelem obchodního zisku. V případě zjištění a prokázání takového jednání bude Provozovatel požadovat finanční odškodnění.

17. Podmínky používání služeb systému Reservatic.com ©

Uživatel se zavazuje nepoužívat počítačovou aplikaci Reservatic.com © jiným způsobem, než je povoleno. Porušení těchto podmínek může znamenat omezení nebo přerušení poskytovaných služeb.

Uživatel se zavazuje dodržovat následující podmínky:

a) uživatel nebude prostřednictvím stránek Reservatic.com rozšiřovat žádné vulgární, výhružné, pomlouvačné, rasistické, hrubé, sexistické, urážlivé, neetické, pornografické či jakkoliv jinak nezákonné materiály či názory, které jsou anebo souvisí s omezování osobních svobod

b) uživatel nebude v žádném případě používat jakékoliv postupy či podkladové materiály systému Reservatic.com, které by jakýmkoliv způsobem porušovaly, narušovaly či poškozovaly vlastnická práva majitele systému společnosti Reservatic s.r.o., včetně práva na duševní vlastnictví, utajení dat systému Reservatic.com © a práva ostatních, včetně třetích osob

c) uživatel nebude jednat výhružně, nebude způsobovat nepříjemnosti či strach Poskytovateli, jiným uživatelům, ani třetím osobám

d) uživatel nebude bez výslovného souhlasu zákonného vlastníka práv Reservatic s.r.o. zveřejňovat či jakkoliv jinak zpřístupňovat díla či materiály, ke kterým nevlastní vlastnická práva

e) uživatel nebude za účelem propagace rezervačního systému Reservatic.com provádět činnosti, které by mohly jakkoliv omezit či ohrozit funkčnost a bezpečnost stránek Reservatic.com a služeb s tím spojených, včetně překonání či pokusu o překonání nastavených omezení jednotlivých služeb a vlastností systému Reservantic.com

f) uživatel bude zodpovědně dodržovat všechny platné právní zákony, pravidla a předpisy týkající se vývozu nebo dovozu výrobků, služeb, software, osobních a technických údajů bez ohledu na jurisdikci státu, ve kterém se nachází

g) uživatel bere na vědomí, že veškeré činnosti, které provádí prostřednictvím počítačového systému Reservatic.com vůči třetím stranám, včetně platby a dodání zboží či služeb, dohodnutých podmínek, záruk a dalších činností, jsou výhradně mezi Uživatelem a jeho zákazníkem. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku jakýchkoli činností.

18. Ukončení používání a poskytování služeb systému Reservatic.com © 

Uživatel má nárok na ukončení smluvního vztahu s Poskytovatelem: 

a) V případě placených verzí Reservatic.com © možno ukončit smluvní vztah bez udání důvodů, neuhrazením dalšího fakturačního období

b) Došlo-li k prokazatelnému pochybení ze strany Poskytovatele. V tomto případě vzniká Uživateli nárok na vrácení poměrné části uhrazených peněz. 

c) Nárok na ukončení smluvního vztahu a vrácení poměrné nebo celé části uhrazených peněz má uživatel také v případě opakovaných vážných technických problémů či neposkytnutí smluvené části placených služeb. Tento nárok podléhá přezkoumání ze strany Poskytovatele systému Reservatic.com ©. Tento si zároveň vyhrazuje právo na zamítnutí či schválení žádosti.

Poskytovatel má nárok na ukončení smluvního vztahu s Uživatelem: 

a) Pokud Uživatel poruší některý z bodů platných všeobecných obchodních podmínek systému Reservatic.com ©

b) V případě nedodržení finančních ujednání ze strany Uživatele. 

19. Uživatel užívá aplikaci Reservatic.com © výhradně na vlastní riziko.

20. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené používáním systému Reservatic.com ©, ani za jakoukoliv finanční ztrátu, újmu nebo poškození Uživatelů, jak fyzických osob, právnických společností, ani třetích stran, včetně zákazníků Uživatele, které vyplývají z užívání reservačního systému Reservatic.com ©.

21. Provozovatel nenese zodpovědnost za ztrátu či zneužití uložených dat a škody tím způsobené.

22. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu "Všeobecných obchodních podmínek" Reservatic.com ©. Aktuální verze obchodních podmínek je trvale k dispozici na webových stránkách www.reservatic.com.

23. Platnost výše uvedených Všeobecných obchodních podmínek Reservatic.com ©, verze 2/2016, navazující na verzi 1/2016 ze dne 02.02.2016, počíná dnem: 29. 11. 2016.