Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a licenční podmínky naleznete také v příloze ve formátu PDF.

ČÁST I.              ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

 1. Obecné definice a výklad VOP
  1. Výrazy s velkým počátečním písmenem uvedené v těchto VOP mají následující význam, pokud z těchto VOP nebo z jejich kontextu nevyplývá jinak:
   1.  „Aplikace“ znamená softwarovou aplikaci Reservatic©, která představuje nový způsob centralizované správy rezervací Služeb vedoucí k úspoře času Zákazníků a omezení časových ztrát Poskytovatelů.
   2.  „Internetová stránka“ znamená internetovou stránku (webového rozhraní) dostupnou na www.reservatic.com a veškeré její podstránky.
   3. „Licence“ znamená oprávnění k výkonu práva užívat Aplikaci.
   4. „Licenční smlouva“ znamená licenční smlouvu uzavřenou za podmínek sjednaných v těchto VOP mezi Poskytovatelem, nebo Zákazníkem, coby nabyvatelem Licence na jedné straně, a Společností, coby poskytovatelem Licence na straně druhé, na jejímž základě Společnost poskytuje Poskytovateli, nebo Zákazníkovi Licenci. 
   5. „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
   6. „Poskytovatel“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku, který nabízí Zákazníkům Služby a má zájem Aplikaci užívat nebo ji užívá pro své podnikání na základě Licence. Poskytovatel je vždy současně i Uživatelem, není-li Uživatel zástupcem Poskytovatele.
   7.  „Služba“ znamená jakoukoli službu, kterou Poskytovatel poskytuje a nabízí Zákazníkům prostřednictvím Aplikace, s výjimkou erotických služeb.
   8. „Společnost“ znamená společnost Reservatic s.r.o., IČO: 017 98 715, se sídlem Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 68354.
   9. „Uživatel“ znamená fyzickou osobou, která provedla registraci na Internetové stránce za účelem vytvoření Uživatelského účtu, bez ohledu na důvody vytvoření Uživatelského účtu, a která je Poskytovatelem, zástupcem Poskytovatele, nebo Zákazníkem.
   10. „Uživatelský účet“ znamená virtuální účet Uživatele vytvořený prostřednictvím registrace na Internetové stránce obsahující veškeré informace o Uživateli, které uživatel do Uživatelského účtu vloží při registraci či kdykoli za dobu existence Uživatelského účtu.
   11. „VOP“ znamená tyto všeobecné obchodní a licenční podmínky včetně jakýchkoli jejich budoucích změn.
   12. „Zákazník“ znamená fyzickou (či právnickou) osobu, která je koncovým uživatelem Služeb (např. pacient, zákazník kadeřnice, zákazník pneuservisu apod.). Zákazník je vždy současně i Uživatelem.
  2. Při výkladu těchto VOP budou používána níže uvedená výkladová pravidla, pokud z těchto VOP nebo z jejich kontextu nevyplývá jinak:
   1. Kde se v těchto VOP odkazuje na „články“ či „čl.“ nebo na „odstavce“ či „odst.“ bez další specifikace, rozumí se tím články nebo odstavce těchto VOP.
   2. Kde se v těchto VOP odkazuje na „dny“, rozumí se tím kalendářní dny.
   3. Výrazy používané v těchto VOP v jednotném čísle zahrnují podle kontextu těchto VOP také množné číslo a naopak.
   4. Nadpisy v těchto VOP slouží pouze pro lepší orientaci v textu a nemají vliv na výklad těchto VOP.
 2. Úvodní ujednání
  1. Provozovatelem a vlastníkem veškerých práv k Aplikaci je Společnost.
  2. Společnost Aplikaci Poskytovatelům ani Zákazníkům neprodává, ale uděluje jim Licenci.
  3. Společnost disponuje veškerými právy nezbytnými k užívání Aplikace a poskytování Licence třetím osobám. Společnost je také vlastníkem evropské ochranné známky „Reservatic“. Poskytnutím Licence nebude porušeno právo duševního vlastnictví žádné třetí osoby.
  4. Společnost poskytuje Licenci za podmínek uvedených v těchto VOP.
  5. Tyto VOP upravují v souladu s § 1751 odst. 1 ve spojení s § 2358 a násl. Občanského zákoníku zejména vzájemná práva a povinnosti Společnosti a Poskytovatele, nebo Zákazníka vzniklá v souvislosti nebo na základě Licenční smlouvy uzavírané prostřednictvím Internetové stránky za účelem řádného užívání Aplikace a další práva a povinnosti související s užíváním Aplikace.
  6. Tyto VOP mají aplikační přednost před použitím Občanského zákoníku tam, kde to Občanský zákoník vysloveně nezakazuje. V případě, že některá otázka není upravena těmito VOP, budou použity právní předpisy České republiky, zejména Občanský zákoník.
  7. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Licenční smlouvy. Odchylná ujednání od těchto VOP je možné sjednat v Licenční smlouvě. Odchylná ujednání v Licenční smlouvě mají přednost před ujednáními těchto VOP.
  8. Tyto VOP se vztahují i na všechny aktualizace Aplikace, které nahrazují nebo doplňují předcházející verze Aplikace.
  9. Aplikace není určena k rezervaci erotických služeb.
 3. Registrace a Uživatelský účet
  1. Před uzavřením Licenční smlouvy je nezbytná registrace na Internetové stránce. Na základě registrace je Uživateli automaticky zřízen Uživatelský účet. Registrace a zřízení Uživatelského účtu jsou zcela dobrovolné a bezplatné.
  2. Uživatelský účet je po registraci přístupný na Internetové stránce po zadání uživatelského jména, kterým je e-mailová adresa Uživatele, prostřednictvím které se Uživatel registroval na Internetové stránce, a hesla, které si uživatel zvolí. 
  3. Uživatelský účet lze kdykoli smazat prostřednictvím Uživatelského účtu v sekci „Můj profil“. 
  4. Uživatel je povinen chránit své přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) proti ztrátě či zneužití. Uživatel je dále povinen v rozumně požadované míře zabezpečit svá technická zařízení tak, aby došlo k minimalizaci rizika zneužití přihlašovacích údajů k Uživatelskému účtu. Společnost neodpovídá Uživateli za ztrátu přihlašovacích údajů ani za jejich zneužití ze strany třetích osob.
  5. Uživatel je povinen uvést při své registraci pouze pravdivé, přesné, aktuální a úplné údaje. Uživatel má povinnost tyto údaje při jakýchkoliv změnách bezodkladně aktualizovat prostřednictvím Uživatelského účtu v sekci „Můj profil“.
  6. Uživatel je plně odpovědný za užívání Uživatelského účtu. Společnost nenese žádnou odpovědnost za užívání Uživatelského účtu ze strany Uživatele.

ČÁST II.             LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVATELE

 1. Uzavření Licenční smlouvy s Poskytovatelem
  1. Po provedení registrace a zřízení Uživatelského účtu má Uživatel možnost zahájit užívání Aplikace prostřednictvím (následné) registrace Poskytovatele (kliknutím na tlačítko „Registrovat svou firmu“ dostupné na Internetové stránce).
  2. Uživatel je povinen uvést při registraci Poskytovatele pouze pravdivé, přesné, aktuální a úplné údaje o Poskytovateli. Uživatel má povinnost tyto údaje při jakýchkoliv změnách bezodkladně aktualizovat prostřednictvím Uživatelského účtu.
  3. V případě Licence pro užívání 1 rezervačního kalendáře dochází k uzavření Licenční smlouvy mezi Poskytovatelem a Společností dokončením procesu registrace Poskytovatele kliknutím na tlačítko „Zveřejnit firmu“ (po řádném nastavení veškerých nezbytných údajů).
  4. V případě Licence pro užívání 2 a více rezervačních kalendářů dochází k uzavření Licenční smlouvy mezi Poskytovatelem a Společností dokončením procesu registrace Poskytovatele kliknutím na tlačítko „Objednat“ (po řádném nastavení veškerých nezbytných údajů) a zaplacením ceny Licence pro užívání objednaného počtu rezervačních kalendářů.
  5. V případě již registrovaných Poskytovatelů dochází ke změně uzavřené Licenční smlouvy mezi Poskytovatelem a Společností, a to zaplacením ceny Licence pro užívání nově objednaného počtu rezervačních kalendářů, a to za předpokladu, že počet nově užívaných rezervačních kalendářů nepokrývá doposud zaplacená cena Licence (tedy v případě, že Poskytovatel s ohledem na počet užívaných rezervačních kalendářů přesáhne limit rezervačních kalendářů daný pro příslušný cenový program).
  6. Uživatel není oprávněn registrovat do Aplikace Poskytovatele, k jehož zastupování není oprávněn.
  7. Společnost je oprávněna kdykoli vyzvat Uživatele k prokázání právního titulu k zastupování Poskytovatele a Uživatel je povinen takovému požadavku Společnosti bezodkladně vyhovět. Pokud tak neučiní, je Společnost oprávněna Aplikaci znepřístupnit.
  8. V případě, že Uživatel zaregistruje do Aplikace Poskytovatele, za kterého není oprávněn jednat, zaplatí Společnosti smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Společnosti na náhradu újmy v plné výši.
  9. Pokud Poskytovatel nespustí zkušební trial verzi služby (dále jen "Trial") do 30 dnů od registrace firmy, bude poskytovateli zasláno e-mailové upozornění na neaktivovaný Trial. E-mail bude odeslán na adresu, kterou poskytovatel uvedl při registraci. Pokud tak neučiní do následujících 30 dnů od doručení e-mailu, bude firma automaticky ze systému smazána.
 2. Licence Poskytovatele
  1. Poskytovatel je oprávněn užívat Aplikaci výlučně pro rezervaci jím nabízených Služeb a správu rezervací Služeb jakož i v souvislosti s užíváním dalších doplňkových funkcionalit Aplikace (současných či budoucích).
  2. Současně s Licencí Společnost poskytuje Poskytovatelům službu technické podpory a nápovědy.
  3. Společnost může na základě individuální dohody s Poskytovatelem poskytnout doplňkové služby související s Aplikací, např. školení, implementaci Aplikace apod., a to obvykle za předem stanovenou odměnu.
  4. Licence se poskytuje jako nevýhradní bez územního omezení.
 3. Cena Licence Poskytovatele
  1. Cena Licence se odvíjí od počtu rezervačních kalendářů užívaných Poskytovatelem.
  2. Licence pro užívání 1 rezervačního kalendáře je zdarma (cenový program FREE).
  3. Licence pro užívání 2 a více rezervační kalendářů je zpoplatněna. Aktuálně výše cen Licencí pro užívání 2 a více rezervačních kalendářů (cenové programy FREE, STANDARD, PROFI) jsou uvedeny na Internetové stránce v sekci „Ceník“, případně bude Poskytovateli sdělena na základě žádosti.
  4. Povinnost zaplatit cenu Licence pro užívání 2 a více rezervačních kalendářů není vázána na faktické využívání všech rezervačních kalendářů Poskytovatelem v rámci období, na které si Poskytovatel Licenci předplatil, ani na rozsah tohoto využívání.
  5. Ceny Licencí jsou uvedeny bez DPH.
 4. Platební podmínky
  1. Cena Licence včetně DPH se hradí vždy předem.
  2. Poskytovatel má možnost předem zvolit období, na které si Licenci předplatí (tzv. délku předplatného). Standardně je nabízeno předplatné v délce 1 měsíce, 3 měsíců a 12 měsíců.
  3. Poskytovatel zaplatí cenu Licence platební kartou nebo převodem na bankovní účet Společnosti.
  4. Cena Licence je zaplacena v okamžiku jejího připsání na bankovní účet Společnosti (v případě platby platební kartou obvykle ihned).
  5. Cena Licence bude Poskytovateli vyúčtována daňový dokladem, který Společnost vystaví a zašle Poskytovateli bez zbytečného odkladu po zaplacení ceny Licence. Poskytovatel souhlasí se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě (obvykle ve formátu *.pdf) na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
  6. Dnem zdanitelného plnění je den zaplacení objednané Licence.
  7. Poskytovatel není oprávněn postoupit své pohledávky z Licenční smlouvy (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky), zastavit své pohledávky z Licenční smlouvy nebo převést své povinnosti z Licenční smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.
  8. Poskytovatel není oprávněn k jednostrannému započtení jakýchkoliv svých pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám Společnosti z Licenční smlouvy.
 5. Zánik Licence Poskytovatele
  1. Licence pro užívání 1 rezervačního kalendáře se poskytuje na dobu neurčitou. Licenční smlouva bude automaticky ukončena odstraněním Poskytovatele z Uživatelského účtu (tzv. výmazem firmy) či odstraněním Uživatelského účtu, prostřednictvím kterého byla firma Poskytovatele registrována do Aplikace.
  2. Licence pro užívání 2 a více rezervačních kalendářů se poskytuje na dobu, na kterou byla cena Licence zaplacena (předplacena). Licenční smlouva bude automaticky ukončena k poslednímu dni předplaceného období, nebude-li cena Licence zaplacena (předplacena) další období.
  3. Společnost může od Licenční smlouvy kdykoli odstoupit, pokud Poskytovatel poruší některou z povinností vyplývajících z těchto VOP a neučiní nápravu ani do 5 dnů ode dne doručení výzvy Společnosti k provedení nápravy.
  4. V případě ukončení Licenční smlouvy, jejímž předmětem byla Licence pro užívání 2 a více rezervačních kalendářů, z důvodu porušení některé z povinností Poskytovatele dle těchto VOP nevzniká Poskytovateli právo na vrácení přeplatku ceny Licence zaplacené na období po ukončení Licenční smlouvy. Přeplatek bude představovat smluvní pokutu za porušení povinností Poskytovatele dle těchto VOP.
  5. Poskytovatel má nárok na odstoupení od Licenční smlouvy v případě, že Aplikace nebude plně funkční více než 10 po sobě jdoucích pracovních dnů.
  6. Poskytovatel má nárok na ukončení Licenční smlouvy také v případě výskytu minimálně 3 opakovaných vážných technických problémů či v případě neposkytnutí smluvené části placených služeb ze strany Společnosti za předpokladu, že Poskytovatel na vážné technické problémy Aplikace či neposkytnutí smluvené části placených služeb Společnost upozornil, poskytl Společnosti lhůtu k nápravě v délce minimálně 5 pracovních dnů a Společnost vážný technický problém či smluvenou část placených služeb Podnikateli ani v této dodatečné lhůtě neposkytla.
  7. V případě skončení Licenční smlouvy dle odst. 8.5 a 8.6 výše vzniká Poskytovateli nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny Licencí. 
 6. Další licenční ujednání (Poskytovatel)
  1. Poskytovatel není oprávněn:
   1. poskytnout oprávnění tvořící součást Licence třetí osobě ani postoupit Licenci třetí osobě, a to ani zčásti, bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.
   2. upravovat, kopírovat, rozmnožovat, překládat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat či jinak změnit Aplikaci a její obsah ani vytvářet aplikace obdobné Aplikaci bez předchozího písemného souhlasu Společnosti;
   3. vkládat do Aplikace jakékoli údaje, které nejsou nezbytné k fungování Aplikace, tedy k rezervacím a správě Služeb, zejména důvěrné, zákonem chráněné či jakékoli jiné informace, jejichž vložení do Aplikace by mohlo Společnosti či jakékoli třetí osobě způsobit újmu;
   4. jednat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména právními předpisy na ochranu práv duševního vlastnictví;
   5. používat Aplikaci způsobem, který je v rozporu s účelem Aplikace, s obecně závaznými právními předpisy či který zasahuje do práv třetích osob.
  2. Poskytovatel dále není oprávněn:
   1. vytvářet a prostřednictvím Aplikace šířit jakékoli pomluvy, vulgární, výhružné, rasistické, hrubé, urážlivé, neetické, pornografické či jinak nevhodné nebo nezákonné informace, materiály a názory, či jakékoli informace, materiály a názory, které zasahují či porušují jakákoli práva třetích osob nebo jejichž vytvoření a rozšíření by představovalo protiprávní jednání;
   2. v Aplikaci vytvářet, do Aplikace nahrávat či prostřednictvím Aplikace šířit obsah, jehož držení nebo šíření je nelegální, obsah, kterým je naoprávněně zasahováno do práva třetí osoby nebo je součástí protiprávní činnosti, rozesílat prostřednictvím Aplikace nevyžádanou poštu nebo se pokoušet získat přístup k Uživatelskému účtu jiného Uživatele nebo k serverům Společnosti;
   3. nahrávat, zasílat nebo jinak ukládat do Aplikace obsah, který by mohl obsahovat jakýkoli virus nebo jiné soubory a programy, které by mohly zničit, poškodit nebo limitovat funkčnost Aplikace;
   4. používat jakékoliv postupy či podkladové materiály Aplikace či Společnosti, které by jakýmkoliv způsobem porušovaly, narušovaly či poškozovaly vlastnická práva či práva duševního vlastnictví Společnosti či třetích osob;
   5. provádět činnosti, které by mohly jakkoliv omezit či ohrozit funkčnost a bezpečnost Internetové stránky, Aplikace a služeb či funkcionalit s nimi souvisejících, či se pokusit překonat nastavené (bezpečnostní) prvky jednotlivých služeb, funkcionalit a vlastností Aplikace.
  3. Uživatel i Poskytovatel poskytnou Společnosti na požádání nezbytnou součinnost při odstraňování nefunkčnosti či při provádění úprav Aplikace či Internetové stránky.
  4. Porušení výše uvedených povinností se považuje za podstatné a zakládá právo Společnosti od Licenční smlouvy odstoupit a zrušit Uživatelský účet, případně požadovat náhradu vzniklé újmy.
  5. Společnost je oprávněna dočasně či trvale omezit užívání Aplikace či funkčnost Aplikace, dojde-li k porušení jakékoli povinnosti dle těchto VOP či jakémukoli útoku na zabezpečení Aplikace či Internetové stránky, a to bez jakékoli náhrady.
  6. Poskytovatel bere uzavřením Licenční smlouvy na vědomí, že i při vynaložení maximálního úsilí ze strany Společnosti může dojít ke krátkodobé nedostupnosti Aplikace, která bude způsobena okolnostmi mimo sféru vlivu Společnosti. Poskytovatel souhlasí a zavazuje se, že veškerá jeho data, která bude mít uložená v rámci Aplikace, bude mít vždy k dispozici i z jiného zdroje.

ČÁST III.             LICENČNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKY

 1. Uzavření Licenční smlouvy se Zákazníkem
  1. K uzavření Licenční smlouvy se Zákazníkem a poskytnutí bezplatné Licence dochází v okamžiku provedení registrace Uživatele, který je Zákazníkem, a zřízením Uživatelského účtu.
  2. Na základě Licence se Zákazníkem je Zákazník oprávněn bezplatně užívat Aplikaci výlučně za účelem rezervací Služeb.
  3. Současně s Licencí Společnost poskytuje Zákazníkům službu technické podpory a nápovědy.
  4. Licence se Zákazníkovi poskytuje vždy bezplatně a jako nevýhradní bez územního omezení.
  5. Zákazník bere uzavřením Licenční smlouvy na vědomí, že i při vynaložení maximálního úsilí ze strany Společnosti může dojít ke krátkodobé nedostupnosti Aplikace, která bude způsobena okolnostmi mimo sféru vlivu Společnosti. Zákazník souhlasí a zavazuje se, že veškerá jeho data, která bude mít uložená v rámci Aplikace, bude mít vždy k dispozici i z jiného zdroje.
  6. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Licenční smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Licenční smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám a bere na vědomí, že výše těchto nákladů plně závisí na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, které Zákazník využívá.
 2. Zánik Licence Zákazníka (odstoupení od Licenční smlouvy)
  1. Licence se poskytuje na dobu neurčitou.
  2. Společnost může od Licenční smlouvy kdykoli odstoupit, pokud Zákazník poruší některou z povinností vyplývajících z těchto VOP a neučiní nápravu ani do 5 dnů ode dne doručení výzvy Společnosti k provedení nápravy.
  3. Zákazník může od Licenční smlouvy kdykoli odstoupit bez uvedení důvodu odstraněním Uživatelského účtu. Odstraněním Uživatelského účtu bude Licenční smlouva bude automaticky zrušena.
 3. Další licenční ujednání (Zákazník)
  1. Zákazník není oprávněn:
   1. poskytnout oprávnění tvořící součást Licence třetí osobě ani postoupit Licenci třetí osobě, a to ani zčásti, bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.
   2. upravovat, kopírovat, rozmnožovat, překládat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat či jinak změnit Aplikaci a její obsah ani vytvářet aplikace obdobné Aplikaci bez předchozího písemného souhlasu Společnosti;
   3. vkládat do Aplikace jakékoli údaje, které nejsou nezbytné k fungování Aplikace, tedy k rezervacím Služeb, zejména důvěrné, zákonem chráněné či jakékoli jiné informace, jejichž vložení do Aplikace by mohlo Společnosti či jakékoli třetí osobě způsobit újmu;
   4. jednat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména právními předpisy na ochranu práv duševního vlastnictví;
   5. používat Aplikaci způsobem, který je v rozporu s účelem Aplikace, obecně závaznými právními předpisy či který zasahuje do práv třetích osob.
  2. Zákazník dále není oprávněn:
   1. vytvářet a prostřednictvím Aplikace šířit jakékoli pomluvy, vulgární, výhružné, rasistické, hrubé, urážlivé, neetické, pornografické či jinak nevhodné či nezákonné informace, materiály a názory, či jakékoli informace, materiály a názory, které zasahují či porušují jakákoli práva třetích osob nebo jejichž vytvoření a rozšíření by představovalo protiprávní jednání;
   2. v Aplikaci vytvářet, do Aplikace nahrávat či prostřednictvím Aplikace šířit obsah, jehož držení nebo šíření je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, obsah, kterým je neoprávněně zasahováno do autorského práva třetí osoby nebo je součástí protiprávní činnosti, rozesílat prostřednictvím Aplikace nevyžádanou poštu nebo se pokoušet získat přístup k Uživatelskému účtu jiného Uživatelem nebo k serverům Společnosti;
   3. nahrávat, zasílat nebo jinak ukládat do Aplikace obsah, který by mohl obsahovat jakýkoli virus nebo jiné soubory a programy, které by mohly zničit, poškodit nebo limitovat funkčnost Aplikace;
   4. používat jakékoliv postupy či podkladové materiály Aplikace či Společnosti, které by jakýmkoliv způsobem porušovaly, narušovaly či poškozovaly vlastnická práva či práva duševního vlastnictví Společnosti či třetích osob;
   5. provádět činnosti, které by mohly jakkoliv omezit či ohrozit funkčnost a bezpečnost Internetové stránky, Aplikace a služeb či funkcionalit s nimi souvisejících, či se pokusit překonat nastavené (bezpečnostní) prvky jednotlivých služeb, funkcionalit a vlastností Aplikace.
  3. Zákazník poskytne Společnosti na požádání nezbytnou součinnost při odstraňování nefunkčnosti či při provádění úprav Aplikace či Internetové stránky.
  4. Porušení výše uvedených povinností se považuje za podstatné a zakládá právo Společnosti od Licenční smlouvy odstoupit a zrušit Uživatelský účet, případně požadovat náhradu vzniklé újmy.
  5. Společnost je oprávněna dočasně či trvale omezit užívání Aplikace či funkčnost Aplikace, dojde-li k porušení jakékoli povinnosti dle těchto VOP či jakémukoli útoku na zabezpečení Aplikace či Internetové stránky, a to bez jakékoli náhrady.

ČÁST IV.                        PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A JEJICH REZERVACE

 1. Podmínky poskytování Služeb
  1. Závazky vzniklé prostřednictvím Aplikace, zejména na základě rezervace Služby, a z nich vyplývající práva a povinnosti se řídí individuálními smluvními podmínkami sjednanými mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, a nejsou-li sjednány, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku; totéž platí pro práva a povinnosti vyplývající za závazku mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, jehož předmětem je poskytnutí rezervované Služby.
  2. Společnost není smluvní stranou žádného závazku, který vznikne mezi Poskytovatelem a Zákazníkem prostřednictvím Aplikace.
  3. Společnost neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou porušením povinností Poskytovatele vyplývajících ze závazku vzniklého mezi Poskytovatelem a Zákazníkem prostřednictvím Aplikace.
  4. Společnost negarantuje, neručí ani neodpovídá za řádné a včasné poskytnutí rezervované Služby či splnění jakékoli jiné povinnosti ze závazku vzniklého mezi Poskytovatelem a Uživatelem prostřednictvím Aplikace ze strany Poskytovatele.
 2. Rezervace Služeb
  1. Rezervaci Služeb je možné provést po přihlášení do Uživatelského účtu po vyhledání příslušného Poskytovatele, jím nabízené Služby (tzv. úkonu), roku, měsíce, dne a času vybrané Služby, případně vyplnění jména a příjmení (nebyli-li tyto údaje vloženy do Uživatelského účtu), a následným kliknutím na tlačítko „Rezervovat“.
  2. Rezervaci Služby lze upravit nebo případně zrušit prostřednictvím Uživatelského účtu v sekci „Moje rezervace“.
  3. Podmínky zrušení rezervace Služeb se řídí podmínkami příslušných Poskytovatelů; tyto podmínky se mohou u jednotlivých Poskytovatelů lišit.
  4. Zákazník bere na vědomí, že rezervace Služeb některých Poskytovatelů mohu být podmíněny zaplacením rezervačního poplatku. V takovém případě bude rezervace Služby dokončena až po zaplacení rezervačního poplatku.
  5. Výše rezervačních poplatků stanovují Poskytovatelé dle vlastního uvážení.
  6. Zaplacený rezervační poplatek Poskytovatel zohlední při vyúčtování odměny za poskytnutí rezervované Služby (odměna za poskytnutí rezervované Službu bude obvykle o zaplacený rezervační poplatek snížena).
 3. Platba rezervačního poplatku
  1. Platba rezervačního poplatku bude možná pouze platební kartou on-line prostřednictvím platební brány GoPay.
  2. Zákazník je povinen zaplatit rezervační poplatek okamžitě nebo nejpozději do 1 hodiny od provedení rezervace Služby v sekci „Moje rezervace“.
  3. Po úspěšném zaplacení rezervačního poplatku bude Zákazníkovi doručeno potvrzení o zaplacení rezervačního poplatku. Potvrzení o zaplacení rezervačního poplatku bude doručeno na e-mailovou adresu Zákazníka vloženou do dialogového okna platební brány GoPay pro zadávání čísla platební karty.
  4. Bližší informace o platební bráně GoPay jsou dostupné na stránkách provozovatele platební brány GoPay (dostupné na: https://help.gopay.com/cs/).
  5. Veškeré náklady a poplatky související se zřízením a užíváním GoPay účtu hradí Poskytovatel.
 4. Nastavení plateb rezervačního poplatku
  1. Platbu rezervačního poplatku mohou požadovat pouze Poskytovatelé, kteří disponují GoPay účtem.
  2. Pro aktivaci plateb rezervačního poplatku musí Poskytovatel vložit do Uživatelské účtu přístupové údaje ke svému GoPay účtu, čímž dojde k aktivaci platební brány.
  3. Po aktivaci platební brány bude dokončení rezervace Služby Zákazníkem podmíněno zaplacením rezervačního poplatku.
  4. Výši rezervačního poplatku si Poskytovatel stanovuje dle vlastního uvážení.
  5. Veškeré platby rezervačních poplatků budou připisovány přímo na GoPay účet Poskytovatele.
 5. Provize Společnosti
  1. Společnosti náleží z každého zaplaceného rezervačního poplatku provize.
  2. V případě Poskytovatele, který má Licenci pro užívání 1 rezervačního kalendáře (cenový program FREE), činí výše provize 5 % z každého zaplaceného rezervačního poplatku včetně/bez DPH. V případě Poskytovatele, který má Licenci pro užívání 2 a více rezervačních kalendářů (cenové programy STANDARD, PROFI), činí výše provize 3 % z každé rezervačního poplatku včetně/bez DPH.
  3. Výše sjednané provize pokrývají veškeré náklady Společnosti spojené se správou zaplacených rezervačních poplatků. Součástí sjednané provize nejsou poplatky za platby prostřednictvím platební brány GoPay, které bude Poskytovateli účtovat provozovatel platební brány GoPay; tyto poplatky je povinen zaplatit Poskytovatel nad rámec provize sjednané v odst. 17.2 a to přímo provozovateli platební brány GoPay.
  4. Společnost vyúčtuje Poskytovateli provizi 1x za kalendářní měsíc, a to souhrnně za veškeré platby rezervačních poplatků provedené v příslušném kalendářní měsíci, vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly platby rezervačních poplatku provedeny. Splatnost daňového dokladu bude činit 15 dnů ode dne jeho vystavení. K provizi bude připočtena příslušná DPH.
  5. V případě prodlení se zaplacením vyúčtované provize Poskytovatel zaplatí Společnosti úrok z prodlení ve výši 25 % ročně.
 6. Notifikační SMS
  1. Poskytovatelé mají možnost nastavit si prostřednictvím Uživatelského účtu službu notifikačních SMS, které se budou automaticky odesílat Zákazníkům, kteří si u Poskytovatele rezervovali dílčí Službu (notifikační SMS lze automaticky odesílat též v případě úpravy rezervace, smazání rezervace nebo jako připomínka rezervace).
  2. Služba automatického odesílání notifikačních SMS je zpoplatněna. Poplatek za notifikační SMS se hradí předem formou SMS kreditu.
  3. Cena 1 SMS obsahující 160 znaků činí 1,- Kč bez DPH.
  4. Poskytovatel je oprávněn zvolit si vlastní text notifikačních SMS pouze u notifikačních SMS, které jsou Zákazníkům zasílány v případě, že dojde k úpravě či zrušení rezervace Služeb. Pokud Poskytovatelem zvolený text notifikační SMS přesáhne 160 znaků, budou Zákazníkovi odeslány 2 a více notifikační SMS (podle skutečného počtu znaků obsažených v notifikační SMS) a Poskytovateli bude odečten kredit za skutečný počet odeslaných SMS.

ČÁST V. PROVIZNÍ SYSTÉM

 1. Zvláštní definice pro podmínky Provizního systému
  1. Výrazy s velkým počátečním písmenem uvedené v této V. části mají následující význam, pokud z těchto VOP nebo z jejich kontextu nevyplývá jinak:
   1. „Provizní systém“ znamená systém, ve kterém Partneři provádějí Propagaci a získávají Provizi z Transakcí.
   2. „Provizní účet“ znamená webovou aplikaci dostupnou prostřednictvím Uživatelského účtu po registraci Partnera do Provizního systému, která umožňuje Partnerovi přístup do přehledu Provizního systému. Provizní účet je součástí Uživatelského účtu.
   3. „Provize“ znamená odměnu, která náleží Partnerovi za každou Transakci.
   4. „Transakce“ znamená platbu za úplatné poskytnutí Licence splňující podmínky dle odst. 23.2.
   5. „Partner“ znamená Uživatele, který se chce registrovat či se již zaregistroval do Provizního systému.
   6. „Propagace“ znamená marketingovou podporu a propagaci Společnosti a Aplikace vůči třetí osobám dle podmínek Provizního systému za účelem získávání uživatelů Aplikace zejména ze strany Poskytovatelů.
   7. „Smlouva o spolupráci“ znamená smlouvu uzavřenou za podmínek sjednaných v těchto VOP mezi Partnerem a Společností ve smyslu § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku, jejímž předmětem je závazek Partnera dodržovat podmínky Provizního systému sjednané v těchto VOP a závazek Společnosti za těchto podmínek platit Partnerovi Provizi.
 2. Registrace do Provizního systému
  1. Účast v Provizním systému vzniká registrací Partnera do Provizního systému.
  2. Na účast v Provizním systému není právní nárok.
  3. Účast v Provizní systému je zcela dobrovolná a lze kdykoliv zrušit.
  4. Registrací Partnera do Provizního systému vzniká mezi Partnerem a Společností Smlouva o spolupráci.
  5. Partner je povinen při registraci do Provizního systému uvést pravdivě a úplně požadované údaje nezbytné pro účast v Provizním systému a tyto udržovat aktuální. Společnost neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou uvedením nepravdivých či neúplných údajů při registraci do Provizního systému.
  6. Partner je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a hesla k Proviznímu systému před zneužitím třetími osobami. Partner je povinen neprodleně informovat Společnost na zjištěnou technickou nebo bezpečnostní závadu provozu Provizního systému e-mailem zaslaným na adresu info@reservatic.com.
  7. Partner je povinen nevyužívat Provizní systém a jeho funkcionality v rozporu s jeho smyslem a účelem. 
 3. Forma Propagace
  1. Partner má na základě Smlouvy o spolupráci právo zvolit si formu a způsob Propagace, která není v rozporu s těmito VOP.
  2. Partner je při Propagaci povinen chránit oprávněné zájmy a jméno Aplikace a Společnosti, jednat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, nepoškozovat práva Společnosti ani třetích osob a nevyvíjet žádnou činnost, která by byla v rozporu s etikou nebo obecně uznávanými zvyklostmi v obchodních vztazích.
  3. Zakazuje se Propagace:
   1. formou jakýchkoli sdělení či oznámení, jejichž obsah je vulgární, výhružný, rasistický, hrubý, sexistický, urážlivý, neetický, erotický či pornografický, pomlouvačný či jinak nevhodný či v rozporu obecně závaznými právními předpisy;
   2. prostřednictvím internetových stránek, časopisů, novin a jiných prostředků k šíření sdělení veřejnosti s vulgárním, výhružným, rasistickým, hrubým, sexistickým, urážlivým, neetickým, erotickým či pornografickým, pomlouvačným či jinak nevhodným obsahem či obsahem v rozporu obecně závaznými právními předpisy, zejména které propagují či nabádají k porušování práv a svobody (osobní, náboženské, kulturní apod.);
   3. jakoukoli formou, která bude klasifikovatelná jako tzv. SPAM nebo nevyžádané sdělení;
   4. jakoukoli formou, která bude v rozporu s dobrými mravy či zásadami slušného chování.
  4. Pokud Společnost zjistí, že Partner zákaz dle odst. 21.3 porušuje, je oprávněna od Smlouvy o spolupráci s okamžitou platností odstoupit a Partnera z Provizního systému vyloučit. Partner v takovém případě ztrácí právo na zaplacení Provize, která mu do té doby nebyla zaplacena, a odpovídá za veškerou újmu, kterou svým jednáním způsobí Společnosti.
  5. Partner odpovídá za veškerou újmu způsobenou Společnosti či třetím osobám při vyvíjení vlastní činnosti v rámci Propagace.
  6. Partner je povinen dbát pokynů Společnosti při účasti v Provizním systému a realizaci Propagace.
  7. Pokud dojde ke zrušení účtu Partnera z důvodu ukončení Smlouvy o spolupráci, je Partner povinen neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od ukončení Smlouvy o spolupráci, zastavit veškerou vlastní činnost v rámci Provizního systému a Propagaci již dále neprovádět.
 4. Bannery a unikátní odkaz
  1. Partner je oprávněn použít za účelem Propagace předpřipravené bannery, které Společnost poskytne Partnerovi po registraci do Provizního systému.
  2. Pokud Partner využije při Propagaci předpřipravené bannery, je povinen je použít v nezměněné podobě a dle případných pokynů Společnosti pro daný typ předpřipraveného banneru. Autorská práva Společnosti k předpřipraveným bannerům přitom zůstávají nedotčena.
  3. Partner je oprávněn použít za účelem Propagace na svých či cizích webových stránkách, v reklamních inzerátech a na sociálních sítích také unikátní odkaz pro sdílení, který Společnost Partnerovi poskytne po registraci do Provizního systému.
 5. Provize
  1. Výše provize činí 10 % z každé Transakce, která bude učiněna do 2 let od okamžiku první registrace ve smyslu odst. 3.1 a násl. VOP, bez ohledu na skutečnost, kdy bude uzavřena Licenční smlouva s Poskytovatelem, který bude přiřaditelný k Partnerovi ve smyslu odst. 23.2 a násl. VOP.

(Pro vyloučení pochybností se uvádí následující příklad: Pan Novák je jednatelem společnosti Pneuservis Novák s.r.o. Pan Novák se dne 1. 1. 2020 dostal na Internetovou stránku aktivním proklikem na banner svého kamaráda, který je Partnerem, a bezprostředně po registraci a zřízení Uživatelského účtu registroval společnost (firmu) Pneuservis Novák s.r.o. jako Poskytovatele, čímž došlo k uzavření Licenční smlouvy pro 1 rezervační kalendář (verze FREE). V roce 2020 se společnosti Pneuservis Novák s.r.o. po ekonomické stránce dařilo, rozšířila své služby a pan Novák potřeboval více rezervačních kalendářů. Proto v únoru 2021 přešel z verze FREE na verzi STANDARD a předplatil si 12měsíční období.Vzhledem k tomu, že Transakce (platba předplatného) byla provedena do 2 let od první registrace (tj. v období od 1. 1. 2020 do 1. 1. 2022), náleží Partnerovi (kamarádovi pana Nováka) za tuto Transakci Provize. Pokud si pan Novák předplatí verzi STANDARD i v roce 2022, z platby takového předplatného už právo na Provizi nevznikne.)

  1. Právo na Provizi vzniká v případě provedení Transakce ze strany Poskytovatele, který se na Internetovou stránku dostal aktivním proklikem na banner nebo prostřednictvím unikátního odkazu (ve smyslu čl. 22) a následně se registroval a byl mu automaticky zřízen Uživatelský účet, tedy způsobem, který Společnosti umožní přiřadit takového Poskytovatele k Partnerovi.
  2. Partner bere na vědomí a souhlasí, že pokud Poskytovatel nebude při registraci přiřaditelný k Partnerovi (např. se po aktivního prokliku na předpřipravený banner či prostřednictvím unikátního odkazu dostane na Internetovou stránku, ale neprovede registraci, případně jí provede kdykoli později, kdy navštíví Internetovou stránku nikoli prostřednictvím aktivního prokliku na předpřipravený banner či unikátního odkazu), nevzniká mu právo na Provizi za platbu za Licenci provedenou takovým Poskytovatelem. V této souvislosti bere Partner na vědomí tyto podmínky:
   1. Společnost sleduje veškeré potenciální Poskytovatele vstupující na Internetovou stránku pomocí cookies v jejich internetovém prohlížeči za pomoci individuálních kódů, které jsou součástí předinstalovaných bannerů či unikátních odkazů.
   2. Pokud potenciální Poskytovatel vstoupí na Internetovou stránku prostřednictvím více unikátních odkazů více Partnerů, má přednost vždy poslední z unikátních odkazů, resp. Partner, jehož unikátní odkaz byl zadán jako poslední, a případná Transakce bude přiřazena právě tomuto Partnerovi.
   3. Pokud potenciální Poskytovatel provede změny v cookies, zejména jejich údržbu pročištěním, bude informace ztracena a v tomto případě není možné Transakci takového Poskytovatele přiřadit k Partnerovi a Partnerovi nevzniká právo na Provizi. Informace o původu Poskytovatele se běžně ukládá do cookies s platností 30 dní.
   4. Sledovací technologie užívaná Společností v rámci Provizního systému je jediným relevantním zdrojem sledování Poskytovatelů, přiřazování Transakcí Partnerům a připisování Provize Partnerovi.
  3. Partnerovi nevzniká právo na Provizi z Transakcí uskutečněných Poskytovatelem, který byl již dříve Zákazníkem. Zároveň Partnerovi nevzniká nárok na Provizi z Transakcí uskutečněných Partnerem samotným, jeho rodinnými příslušníky či jinými blízkými osobami, osobami majetkově, obchodně či obdobně propojenými s Partnerem.
 1. Platební podmínky Provize
  1. Ceny Licencí stanovené na Internetové stránce jsou uvedeny bez DPH.
  2. Veškeré Provize budou vypočítány z cen Licencí bez DPH.
  3. Provize bude Partnerovi zaplacena kdykoli na základě žádosti Partnera o zaplacení Provize a po předložení faktury (či daňového dokladu), kterou Partner vyúčtuje Společnosti Provizi, na kterou mu vzniklo právo. Splatnost faktury (daňového dokladu) bude činit minimálně 30 dnů od data jejího doručení Společnosti.
 2. Práva a povinnosti Společnosti
  1. Společnost zajistí bezproblémové fungování Provizního systému včetně Provizního účtu, s výjimkou situací, kdy dojde ke vzniku mimořádné, nepředvídatelné nebo nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Společnosti (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo v případě nutnosti provést úkony nezbytné pro zajištění bezproblémového fungování (např. údržba hardware, aktualizace software apod.).
  2. Společnost je povinna sledovat a vyhodnocovat všechny platby za Licence, přiřazovat platby splňující definici Transakce Partnerovi, vyčíslovat a evidovat Provize a informovat Partnera o výši Provize, to vše prostřednictvím Provizního účtu.
  3. Společnost je oprávněna jednostranně kdykoli, a to i bez uvedení důvodu, pozastavit registraci Partnera v Provizním systému a požadovat od něj ukončení Propagace a odstranění veškerých reklam a reklamních ploch použitých v rámci Propagace; případné právo (či budoucí práva) Partnera na zaplacení Provize v tomto případě zůstává nedotčeno.
  4. Společnost má právo nezaplatit Provizi v případě, kdy Partner uvede při registraci do Provizního systému nesprávné kontaktní, platební nebo identifikační údaje. Povinnost prokázat správnost těchto údajů leží na straně Partnera. Společnost je kdykoli před zaplacením Provize požádat Partnera o prokázání pravdivosti jeho kontaktních, platebních nebo identifikačních údajů a Partner je povinen takové žádosti bezodkladně vyhovět.
 3. Ostatní podmínky Provizního systému
  1. Partnerovi nevzniká právo na náhradu jakýchkoliv nákladů spojených s jeho činností v rámci Provizního systému.
  2. Partner není oprávněn jednat jménem Společnosti ani na účet Společnosti. Není ani oprávněn jednat tak, aby mohlo dojít k záměně Partnera a Společnosti či ke vzbuzení dojmu, že je autorizovaným reklamním zástupcem Společnosti.
  3. Partner je povinen pravidelně kontrolovat stav svého Provizního účtu. Partner může podat námitky proti stavu svého Provizního účtu, pokud zjistí rozpor s informacemi v něm uvedenými, a to nejpozději do 30 dnů od vzniku rozhodné události, která není v Provizním účtu zaznamenána. Společnost tuto námitku prošetří nejpozději do 30 dnů a vyrozumí Partnera prostřednictvím e-mailu o výsledku šetření a provede případnou nápravu v evidenci Provizního účtu.
  4. Nastane-li situace, kdy Partner zneužije pravidel Provizního systému k získání neoprávněného prospěchu, je Společnost oprávněna odpovídajícím způsobem krátit Provize Partnera, s okamžitou platností odstoupit od Smlouvy o spolupráci a Partnera z Provizního systému vyloučit.

ČÁST VI.                        SPOLEČNÉ A ZÁVĚREČNÉ PODMÍNKY

 1. Omezení odpovědnosti a další omezení
  1. Společnost neručí ani neodpovídá za újmy způsobené užíváním Aplikace. Uživatel, Poskytovatel a Zákazník užívají Aplikaci výhradně na vlastní riziko a nesou veškerá rizika spojená s užíváním Aplikace.
  2. Společnost neručí ani neodpovídá za činnosti, které Poskytovatel provádí prostřednictvím Aplikace vůči Zákazníkům, ani negarantuje, že užívání Aplikace bude pro Poskytovatele ziskové či že prostřednictvím Aplikace Poskytovatel dosáhne vyšších zisků. Společnost není odpovědná ani za nepřímé újmy vzniklé důsledkem používání Aplikace, tj. za ušlý zisk, ztrátu tržeb, finanční ani nepřímé, zvláštní či následné újmy.
  3. Společnost nenese odpovědnost za újmy způsobené používáním Aplikace, ani za jakoukoliv újmu na straně Uživatele, Poskytovatele i Zákazníka způsobenou užíváním Aplikace ze strany třetích osob.
  4. Společnost nenese ani odpovědnost za ztrátu či zneužití dat uložených v Aplikaci a újmy tím způsobené. Uživatel, Poskytovatel i Zákazník jsou povinni veškerá data uložená v Aplikaci pravidelně ukládat na vlastní úložná zařízení.
  5. V maximálním rozsahu dle obecně závazných právních předpisů je Aplikace poskytována „tak, jak je“, tedy se všemi chybami a bez záruky jakéhokoli druhu. Společnost neposkytuje žádné záruky ve vztahu k Aplikaci.
  6. Společnost neposkytuje žádnou záruku nerušeného využívání Aplikace ani záruku toho, že funkce Aplikace budou splňovat jakékoli požadavky Uživatele, Poskytovatele či Zákazníka (či jakýchkoli jiných třetích osob), že provoz Aplikace bude nepřerušovaný a bezchybný, že bude kterákoli služba Aplikace k dispozici bez přerušení, že vady Aplikace budou opraveny, ani že Aplikace bude kompatibilní nebo schopná spolupracovat s libovolným softwarem, aplikacemi či službami třetích stran, ani že budou vady Aplikace a služeb opraveny.
  7. Žádná ústní ani písemná informace či záruka poskytnutá Společností čí jejím pověřeným zástupcem nezakládá jakoukoli záruku za funkčnost, vlastnosti či kvalitu Aplikace a služeb s ní spojených.
  8. V maximálním rozsahu dle obecně závazných právních předpisů Společnost neodpovídá za žádné náhodné, zvláštní, nepřímé ani následné újmy jakéhokoli druhu včetně škody ze ztráty zisku, poškození nebo ztráty dat či informací, nemožnosti přenášet nebo přijímat data, přerušení obchodní činnosti ani jakékoli obchodní škody nebo ztráty vzniklé v důsledku nebo souvislosti s používáním nebo nemožností používat Aplikaci, bez ohledu na příčinu, a to ani v případě, že Společnost byla na možnost vzniku takových škod upozorněna.
  9. Pro vyloučení pochybností se Uživatel, Poskytovatel i Zákazník předem vzdávají veškerých svých práv z vadného plnění a v maximálně možné míře též veškerých svých práv vyplývajících z odpovědnosti Společnosti za případnou újmu způsobenou užívání Aplikace či v souvislosti s ní.
  10. Pokud by dle obecně závazných právních předpisů nebylo možné odpovědnost Společnosti za případnou újmu způsobenou užíváním Aplikace nebo v souvislosti s užívání Aplikace, Uživatel, Poskytovatel i Zákazník souhlasí, že odpovědnost Společnosti za škodu bude omezena, a to u Poskytovatele do výše odměny, kterou Poskytovatel zaplatil za Licenci v kalendářním roce, ve kterém mu újma vznikla, u Zákazníka a Uživatele maximálně do výše 500,- Kč.
  11. Vlastnická práva a práva duševního vlastnictví k Aplikaci či jejímu obsahu, který je pomocí Aplikace zobrazován nebo k němuž Aplikace přistupuje, patří příslušným vlastníkům obsahu. Takový obsah může být chráněn autorským právem nebo jinými zákony a úmluvami o duševním vlastnictví a mohou se na něj vztahovat užívací podmínky třetích stran, které jej poskytují. Poskytnutí Licence neposkytuje Uživateli, Poskytovateli ani Zákazníkovi žádná práva používat takový obsah, ani nezaručuje, že takový obsah jim bude trvale k dispozici. V případě Provizního systému Společnost odpovídá za škodu maximálně do výše nevyplacených Provizí.
  12. Společnost může v budoucnosti podle svého vlastního uvážení zpřístupnit aktualizace Aplikace. Aktualizace Aplikace, pokud budou poskytnuty, nemusí nutně zahrnovat veškeré funkce stávající Aplikace (předcházející verze Aplikace) nebo nové funkce, které Společnost uvolní pro novější operační systémy, jiné verze operačních systémů nebo jiné operační systémy.
 2. Ostatní ujednání
  1. Společnost využívá pro minimalizaci možného zneužití přihlašovacích údajů výhradně šifrované spojení pomocí SSL certifikátu. Společnost provádí zabezpečení dat proti jejich ztrátě zálohováním na fyzicky oddělených úložištích.
  2. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že pokud je Uživatel současně Poskytovatelem, vztahují se na něj jak práva a povinnosti Uživatele, tak práva a povinnost Poskytovatele, a povinnosti Poskytovatele dle VOP se v maximálně možném rozsahu vztahují i na Uživatele a naopak.
  3. Společnost si vyhrazuje právo monitorovat počet záznamů a dat, se kterými Uživatel, Poskytovatel a Zákazník v rámci Aplikace pracují, a to za účelem zajištění nabízených statistických údajů.
 3. Závěrečná ujednání
  1. Veškeré práva a povinnosti Společnosti, Uživatele, Poskytovatele a Zákazníka z Licenční smlouvy či související s Aplikací se budou řídit těmito VOP, jinak obecně závaznými právními předpisy České republiky.
  2. V případě, že jakékoli ujednání těchto VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném obecně závaznými právními předpisy) platnost, účinnost nebo vymahatelnost zbývajících ujednání.
  3. Společnosti si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Aktuální verze obchodních podmínek je trvale k dispozici na Internetové stránce.
  4. Platnost těchto VOP, navazujících na verzi 3/2020 ze dne 23. 3. 2020, počíná dnem: 12. 6. 2023.

Přílohy: