Giờ mở cửa

Thứ hai 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ ba 07:00 - 12:00, 13:00 - 15:30
Thứ tư 07:00 - 12:00, 13:00 - 15:30 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ năm 07:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ sáu 07:00 - 12:00, 13:00 - 15:30
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa