Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Privacy policy

1. Úvod

 

Společnost Reservatic s.r.o. je vlastníkem veškerých práv a oprávnění k online rezervačnímu systému Reservatic, dostupnému na www.reservatic.com, který je určen pro online rezervace všech typů služeb (s výjimkou erotických služeb) a jejich správu (dále jen „Systém“).Společnost Reservatic s.r.o. zpracovává osobní údaje všech uživatelů Systému, kteří jsou fyzickými osobami (tzv. subjekty údajů), bez ohledu na to, zda tito uživatelé užívají Systém pro své podnikání či nikoli (tzv. subjekty údajů). Veškeré osobní údaje tak společnost Reservatic s.r.o. zpracovává primárně za účelem poskytování služeb Systému a účely, které s tím souvisejí. Společnost Reservatic s.r.o. dbá na to, aby zpracování osobních údajů bylo zákonné, korektní, transparentní, přesné, důvěrné a aby osobní údaje byly zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu.

Společnost Reservatic s.r.o. dbá též na to, aby osobní údaje byly řádně zabezpečeny a aby při zpracování osobních údajů byla dodržena veškerá pravidla stanovená obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) jakož i dalšími právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji a jejich ochrany.

Bližší informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dalších článcích těchto zásad.

 

 

2. Rozsah zpracovaných osobních údajů

 

Společnost Reservatic s.r.o. zpracovává zejména identifikační a kontaktní údaje subjektů údajů (jméno, příjmení, titul, název, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, bydliště, sídlo, telefon, e-mail) a další osobní údaje, které subjekty údajů vkládají do Systému. Vedle toho společnost Reservatic s.r.o. může v některých případech zpracovávat také osobní údaje technického charakteru, jako např. soubory cookies, IP adresa či jiné online identifikátory, GPS polohu apod. Bližší informace ohledně souborů cookies lze nalézt zde - https://reservatic.com/pages/cookies.

 

 

3. Správce osobních údajů

 

Správcem osobních údajů je Reservatic s.r.o., IČO: 01798715, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 68354.

Zástupce společnosti Reservatic s.r.o. lze kontaktovat zejména následovně:

 • elektronicky (e-mailem): info@reservatic.com

 • telefonicky: + 420 731 545 545, + 420 608 136 697 (technická podpora)

 • písemně (koresp. adresa): Reservatic s.r.o., Technologická 372/2  708 00 Ostrava

 

 

4. Účel a právní základ pro zpracování

 

4.1   Poskytování služeb systému

 

Společnost Reservatic s.r.o. zpracovává osobní údaje zejména za účelem poskytování služeb Systému.

Společnost Reservatic s.r.o. poskytuje systém na základě licenční smlouvy (všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné zde https://reservatic.com/cs/pages/vseobecne-obchodni-podminky). Zpracování osobních údajů za účelem poskytování služeb Systému je tak zpracováním osobních údajů za účelem uzavření licenční smlouvy a plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené licenční smlouvy. Toto zpracování je nezbytnou podmínkou poskytování služeb Systému. Bez takového zpracování osobních by společnost Reservatic s.r.o. nemohla uživatelům služby Systému poskytovat.

Zpracování osobních údajů za výše uvedeným účelem může společnost Reservatic s.r.o. provádět bez jakéhokoli souhlasu subjektů údajů. Právním základem tohoto zpracování je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, případně pro přijetí opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (viz čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

 

4.2 Zřízení a vedení zákaznického účtu

 

Zákaznický účet je nezbytnou podmínkou užívání služeb Systému. Společnost Reservatic s.r.o. tedy předpokládá, že každý subjekt údajů, který si zřídí zákaznický účet, má zájem služby Systému alespoň dočasně užívat. I při bezplatném či zkušebním užívání služeb Systému dochází k uzavření licenční smlouvy (všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné zde https://reservatic.com/cs/pages/vseobecne-obchodni-podminky ). S ohledem na uvedené společnost Reservatic s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje též za účelem zřízení a vedení zákaznického účtu.

Právním základem tohoto zpracování je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, případně pro přijetí opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (viz čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

 

4.3 Plnění právních povinností společnosti Reservatic s.r.o.

 

Společnost Reservatic s.r.o. zpracovává osobní údaje také za účelem plnění svých právních povinností.

Jedná se zejména o právní povinnosti vyplývajících pro společnost Reservatic s.r.o. zejména z účetních a daňových zákonů (např. zákona o DPH. Vedle toho je společnost Reservatic s.r.o. povinna být schopna doložit, že osobní údaje zpracovává v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. I tento účel zpracování osobních údajů spadá pod plnění právních povinností společnosti Reservatic s.r.o.

Zpracování osobních údajů za výše uvedeným účelem může společnost Reservatic s.r.o. provádět taktéž bez jakéhokoli souhlasu subjektů údajů. Právním základem tohoto zpracování je splnění právní povinnosti, která se na společnost Reservatic s.r.o., coby správce osobních údajů, vztahuje (viz čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

 

4.4   Oprávněné zájmy společnosti Reservatic s.r.o.

 

Společnost Reservatic s.r.o. je oprávněn zpracovávat osobní údaje také za účelem:

 • evidence zákazníků;

 • analýzy užívání Systému ze strany jeho uživatelů;

 • určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků (zejména právních nároků vyplývajících z uzavřené licenční smlouvy).

Zpracování osobních údajů za některým z výše uvedených účelů může společnost Reservatic s.r.o. provádět rovněž bez jakéhokoli souhlasu subjektů údajů. Právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem společnosti Reservatic s.r.o. (viz čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Toto zpracování není možné pouze v případě, kdy před zájmy společnosti Reservatic s.r.o. mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti Reservatic s.r.o. může subjekt údajů podat kdykoli námitku (viz čl. 21 GDPR).

 

4.5   Souhlas subjektů údajů

 

Na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů je společnost Reservatic s.r.o. oprávněn zpracovávat osobní údaje za jakýmkoli účelem specifikovaným v příslušném souhlasu. Právním základem tohoto zpracování je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů (viz čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné. Případné neudělení souhlasu nebude mít pro subjekt údajů žádné nepříznivé následky.

Každý subjekt údajů má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to zejména:

 • elektronickým oznámením zaslaným na e-mailovou adresu info@reservatic.com;

 • listinným oznámením zaslaným na adresu sídla společnosti Reservatic.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v období před odvoláním souhlasu, na jehož základě bylo zpracování osobních údajů prováděno.

 

 

5. Přímý marketing

 

5.1   Obecně

 

Zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu se rozumí zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“).

Obchodním sdělením se rozumí jakákoli forma sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě stránek internetového obchodu, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image společnosti Reservatic s.r.o. (dále jen „Sdělení“).

 

5.2   Způsob zasílání sdělení

 

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání Sdělení společnost Reservatic s.r.o. provádí na základě existence oprávněného zájmu (viz recitál 47 GDPR). Rovněž i samotné zasílání Sdělení může společnost Reservatic s.r.o. provádět bez souhlasu (v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.), pokud to subjekt údajů původně neodmítl (např. zaškrtnutím políčka „Nechci přijímat žádné emaily z Reservatic“, které je dostupné v sekci „Můj profil“).

 

5.3   Ukončení zpracování

 

Společnost Reservatic s.r.o. ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bezodkladně poté, co subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Nesouhlas lze učinit např. některým z následujících způsobů:

 • odhlášením se z odběru Sdělení (což je možné učinit v každém Sdělení nebo zaškrtnutím políčka „Nechci přijímat žádné emaily z Reservatic“, které je dostupné v sekci „Můj profil“);

 • vznesením námitky proti takovému zpracování (za podmínky čl. 21 GDPR).

Bez ohledu na výše uvedené Provozovatel ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nejpozději do 2 let od posledního aktivního užívání Systému či přihlášení se do zákaznického účtu (podle toho, co nastane později). Každým aktivním užitím Systému či přihlášením do zákaznického účtu se doba zpracování prodlužuje vždy o dalších 2 roky.

 

 

6. Kategorie příjemců osobních údajů

 

Příjemcem osobních údajů je každý, komu společnost Reservatic s.r.o. poskytne osobní údaje v souvislosti s výše uvedenými účely zpracování osobních údajů.

Společnost Reservatic s.r.o. může poskytovat osobní údaje zejména příjemcům, jejichž služby využívá zejména v rámci provozování a údržby Systému. Jedná se zejména o subjekty poskytující účetní, tiskové a poštovní služby, právní služby, IT služby, cloudové služby, služby rozesílání Sdělení či provozovatele platebních bran a systémů atd. Tito příjemci budou zpracovávat osobní údaje buď jako samostatní správci (tedy jako subjekty, které samy určují účely a prostředky zpracování osobních údajů, a to nezávisle na společnosti Reservatic s.r.o.), nebo jako zpracovatelé (tedy subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro společnost Reservatic s.r.o. na základě jejích pokynů).

Vedle toho bude společnost Reservatic s.r.o. poskytovat osobní údaje orgánům veřejné moci, pokud jí tuto povinnost ukládají anebo budou ukládat obecně závazné právní předpisy. Za příjemce však nejsou považovány orgány veřejné moci v rámci výkonu svých vyšetřovacích pravomocí.

 

 

7. Doba zpracování osobních údajů

 

Společnost Reservatic s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování, obecně však maximálně 2 roky. Zánikem jednoho z právních základů pro zpracování osobních údajů není dotčeno zpracování osobních údajů (v nezbytném rozsahu) na základě jiného právního základu (a za příslušným účelem).

 

7.1   Poskytování služeb systému

 

Za účelem poskytování služeb Systému (plnění licenční smlouvy) bude společnost Reservatic s.r.o. zpracovávat osobní údaje minimálně po dobu trvání závazku z licenční smlouvy.

 

7.2   Zřízení a vedení zákaznického účtu

 

Zákaznický účet lze kdykoli zrušit současně s ukončením užívání služeb Systému, a to na základě žádosti o zrušení zákaznického účtu zaslané na některou z kontaktních adres uvedených v čl. 2 výše (zejména tedy e mailovou adresu info@reservatic.com). V případě ukončení užívání služeb Systému společnost Reservatic s.r.o. ukončí zpracování osobních údajů vložených do zákaznického účtu nejpozději do 2 let od zániku závazku z licenční smlouvy (ukončení užívání Systému) nebo od posledního přihlášení do zákaznického účtu, pokud subjekt údajů Systém již neužívá.

Pokud subjekt údajů nikdy nezačal služby Systému užívat (např. si pouze zřídil zákaznický účet), společnost Reservatic s.r.o. zruší jeho zákaznický účet a přestane zpracovávat osobní údaje vložené do zákaznického účtu nejpozději do 2 let od posledního přihlášení do zákaznického účtu.

 

7.3   Plnění právních povinností společnosti Reservatic s.r.o.

 

Za tímto účelem plnění právních povinnosti bude Reservatic s.r.o. zpracovávat osobní údaje po dobu trvání příslušné právní povinnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy (např. daňové doklady, na kterých jsou uvedeny osobní údaje, musí společnost Reservatic s.r.o. uchovávat po dobu 2 roky).

 

7.4   Oprávněné zájmy společnosti Reservatic s.r.o.

 

Za účelem přímého marketingu (zasílám Sdělení) bude společnost Reservatic s.r.o. zpracovávat osobní údaje do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním, nejdéle však po dobu 2 let od posledního od zániku závazků z licenční smlouvy (ukončení užívání Systému) či přihlášení se do zákaznického účtu, pokud subjekt údajů Systém neužívá.

Za účelem evidence zákazníků bude společnost Reservatic s.r.o. zpracovávat osobní údaje po dobu 2 roky od zániku závazků z licenční smlouvy (ukončení užívání Systému) či přihlášení se do zákaznického účtu, pokud subjekt údajů Systém neužívá.

Za účelem analýzy užívání Systému ze strany jeho uživatelů bude společnost Reservatic s.r.o. zpracovávat osobní údaje po dobu 2 let od posledního přihlášení uživatele.

Za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků bude společnost Reservatic s.r.o. zpracovávat osobní údaje po dobu existence příslušného právního nároku, maximálně však po dobu 1 roku po uplynutí promlčecí lhůty dle obecně závazných právních předpisů. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jakéhokoli jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti vyplývající z příslušného právního nároku, neskončí doba zpracování osobních údajů k tomuto účelu před pravomocným skončením takového řízení.

 

7.5   Souhlas subjektů údajů

 

Za účelem uvedeným v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů (pokud subjekt údajů společnosti Reservatic s.r.o. takový souhlas udělil), bude společnosti Reservatic s.r.o. osobní údaje zpracovávat do doby odvolání souhlasí, jinak maximálně 2 roky od okamžiku udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

 

8. Práva subjektů údajů

 

Každý subjekt údajů má, mimo jiné, tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR)

 • právo na opravu osobních údajů (za podmínek čl. 16 GDPR)

 • právo na výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 17 GDPR)

 • právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR)

 • právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR)

 • právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR)

 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů)

 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 

9. Další informace o zpracování osobních údajů

 

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů či v případě uplatnění práv subjektu údajů uvedených v čl. 8 těchto zásad lze společnost Reservatic s.r.o. kontaktovat prostřednictvím některé z kontaktních adres uvedených v čl. 2 těchto zásad.

Obecné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt též na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů dostupných na www.uoou.cz.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 6. 3. 2019.