Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

General terms and conditions

1. Obecná ustanovení

 

1.1 Softwarová aplikace Reservatic© představuje nový způsob centralizované správy rezervací poskytovaných služeb vedoucí k úspoře času zákazníků a omezení časových ztrát na straně poskytovatelů služeb (dále jen „Aplikace“).

1.2 Provozovatelem Aplikace je společnost Reservatic s.r.o., IČO: 017 98 715, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 68354 (dále jen „Reservatic“).

1.3 Společnost Reservatic Aplikaci poskytovatelům služeb neprodává, ale uděluje jim licenci k užití Aplikace (dále jen „Licence“).

1.4 Společnost Reservatic disponuje veškerými právy nezbytnými k užívání Aplikace a poskytování Licencí třetím osobám. Společnost Reservatic je také vlastníkem evropské ochranné známky „Reservatic“. Poskytnutím jakékoli Licence dle těchto obchodních podmínek proto nebude porušeno právo duševního vlastnictví žádné třetí osoby.

1.5 Společnost Reservatic poskytuje Licenci výhradně za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

1.6 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti anebo na základě licenční smlouvy (dále jen „Licenční smlouva“) uzavírané mezi společností Reservatic, coby poskytovatelem Licence, a podnikatelem, coby nabyvatelem Licence, který má zájem Aplikaci užívat v rámci svého podnikání (dále jen „Podnikatel“), uzavírané prostřednictvím internetových stránek (webového rozhraní) dostupných na www.reservatic.com (dále jen „Internetové stránky“).

1.7 Tyto obchodní podmínky mají aplikační přednost před použitím Občanského zákoníku tam, kde to Občanský zákoník vysloveně nezakazuje. V případě, že některá otázka není upravena těmito obchodními podmínkami, budou použity právní předpisy České republiky, zejména Občanský zákoník.

1.8 Kde se v těchto obchodních podmínkách odkazuje na odstavce (nebo též „odst.“) nebo články (nebo též „čl.“) bez další specifikace, rozumí se tím odstavce nebo články těchto obchodních podmínek.

1.9 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Licenční smlouvy.

1.10 Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v Licenční smlouvě. Odchylná ujednání v Licenční smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.11 Tyto obchodní podmínky se vztahují i na všechny aktualizace Aplikace, které nahrazují nebo doplňují předcházející verze Aplikace.

1.12 Aplikace není určena k rezervaci erotických služeb.

 

 

2. Registrace a uživatelský účet

 

2.1 Před uzavřením Licenční smlouvy je nezbytná registrace a zřízení uživatelského účtu na Internetových stránkách. Registrace je zcela dobrovolná.

2.2 Osoba, jež provedla svou registraci na internetových stránkách (dále jen „Uživatel“), je povinna chránit své přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) proti ztrátě či zneužití. Uživatel je dále povinen v rozumně požadované míře zabezpečit svá technická zařízení tak, aby došlo k minimalizaci rizika zneužití přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu. Společnost Reservatic neodpovídá Uživateli za ztrátu přihlašovacích údajů ani za jejich zneužití ze strany třetích osob.

2.3 Uživatel je povinen uvést při své registraci pouze pravdivé, přesné, aktuální a úplné údaje. Uživatel má povinnost tyto údaje při jakýchkoliv změnách bezodkladně aktualizovat.

2.4 Uživatel je plně odpovědný za užívání uživatelského profilu. Společnost Reservatic nenese žádnou odpovědnost za užívání uživatelského profilu ze strany Uživatele.

 

 

3. Uzavření licenční smlouvy

 

3.1 Po provedení registrace má Uživatel možnost zahájit užívání Aplikace prostřednictvím registrace Podnikatele (kliknutím na tlačítko „registrovat svou firmu“).

3.2 Uživatel je povinen uvést při registraci Podnikatele opět pouze pravdivé, přesné, aktuální a úplné údaje o Podnikateli. Uživatel má povinnost tyto údaje při jakýchkoliv změnách bezodkladně aktualizovat.

3.3 Licenční smlouva se uzavírá mezi společností Reservatic, coby poskytovatelem Licence, a Podnikatelem, coby nabyvatelem Licence. Podnikatelem se rozumí osoba, která bude Aplikaci využívat pro své podnikání, tedy fyzická osoba nebo právnická osoba, které společnost Reservatic poskytne Licenci a za kterou je uživatel oprávněn v plném rozsahu jednat (za předpokladu, že Uživatel není současně Podnikatelem).

3.4 V případě Licence pro užívání 1 rezervačního kalendáře dochází k uzavření Licenční smlouvy mezi společností Reservatic a Podnikatelem dokončením procesu registrace Podnikatele kliknutím na tlačítko „Zveřejnit firmu“ (po řádném nastavení veškerých nezbytných údajů).

3.5 V případě Licence pro užívání 2 a více rezervačních kalendářů dochází k uzavření Licenční smlouvy mezi společností Reservatic a Podnikatelem dokončením procesu registrace Podnikatele kliknutím na tlačítko „Objednat“ (po řádném nastavení veškerých nezbytných údajů) a zaplacením ceny Licence pro užívání objednaného počtu rezervačních kalendářů.

3.6 V případě již registrovaných Podnikatelů dochází k uzavření nové Licenční smlouvy mezi společností Reservatic a Podnikatelem zaplacení ceny Licence pro užívání nově objednaného počtu rezervačních kalendářů, a to za předpokladu, že počet nově užívaných rezervačních kalendářů nepokrývá doposud zaplacená cena Licence (tedy v případě, že Podnikatel s ohledem na počet užívaných rezervačních kalendářů přesáhne limit rezervačních kalendářů daný pro příslušný cenový program).

3.7 Uživatel není oprávněn registrovat do Aplikace Podnikatele, k jehož zastupování není oprávněn. Společnost Reservatic je oprávněna kdykoli vyzvat Uživatele k prokázání právního titulu k zastupování Podnikatele a Uživatel je povinen takovému požadavku společnosti Reservatic bezodkladně vyhovět. Pokud tak neučiní, je společnost Reservatic oprávněna Aplikaci znepřístupnit.

3.8 V případě, že Uživatel zaregistruje do Aplikace Podnikatele, za kterého není oprávněn jednat, zaplatí společnosti Reservatic smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

 

 

4. Licence

 

4.1 Na základě Licence společnost Reservatic uděluje Podnikateli oprávnění k výkonu práva užívat Aplikaci pro rezervaci Podnikatelem nabízených služeb a správu rezervací. Podnikatel je oprávněn užívat Licenci výlučně za účelem uvedeným v předchozí větě.

4.2 Současně s Licencí společnost Reservatic poskytuje Podnikatelům (i Uživatelům) služby technické podpory a nápovědy.

4.3 Společnost Reservatic může na základě individuální dohody s Podnikatelem poskytnout doplňkové služby související s Aplikací, např. školení, implementaci Aplikace apod., a to obvykle za předem stanovenou odměnu.

4.4 Licence se poskytuje jako nevýhradní bez územního omezení.

 

 

5. Cena licence

 

5.1 Cena Licence se odvíjí od počtu rezervačních kalendářů užívaných Podnikatelem.

5.2 Licence pro užívání 1 rezervačního kalendáře je zdarma (cenový program FREE).

5.3 Licence pro užívání 2 a více rezervační kalendářů je zpoplatněna.

5.4 Aktuálně výše cen Licencí pro užívání 2 a více rezervačních kalendářů (cenové programy STANDARD, PROFI a MANAŽER) jsou uvedeny na internetových stránkách v sekci „Ceník“ (dostupný zde: https://reservatic.com/cs/providers#pricing_provider), případně bude sdělena ze strany společnosti Reservatic na základě žádosti.

5.5 Povinnost zaplatit cenu Licence pro užívání 2 a více rezervačních kalendářů není vázána na faktické využívání všech rezervačních kalendářů ze strany Podnikatele v rámci období, na které si Podnikatel Licenci předplatil, ani na rozsah tohoto využívání.

5.6 Ceny Licencí jsou uváděny bez DPH.

 

 

6. Platební podmínky

 

6.1 Cena Licence včetně DPH se hradí vždy předem.

6.2 Podnikatel má možnost předem zvolit období, na které si Licenci předplatí (tzv. délku předplatného). Standardně je nabízeno předplatné v délce 1 měsíce, 3 měsíců a 12 měsíců.

6.3 Podnikatel zaplatí cenu Licence platební kartou nebo převodem na bankovní účet společnosti Reservatic.

6.4 Cena Licence je zaplacena v okamžiku jejího připsání na bankovní účet společnosti Reservatic (v případě platby platební kartou obvykle ihned).

6.5 Cena Licence bude Podnikateli vyúčtována daňový dokladem, který společnost Reservatic vystaví a zašle Podnikateli bez zbytečného odkladu po úhradě ceny Licence. Podnikatel souhlasí se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě (obvykle ve formátu *.pdf).

6.6 Dnem zdanitelného plnění je den úhrady ceny Licence.

6.7 Podnikatel není oprávněn postoupit své pohledávky z Licenční smlouvy (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky), zastavit své pohledávky z Licenční smlouvy nebo převést své povinnosti z Licenční smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Reservatic.

6.8 Podnikatel není oprávněn k jednostrannému započtení jakýchkoliv svých pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám společnosti Reservatic z Licenční smlouvy.

 

 

7. Další práva a povinnosti

 

7.1 Podnikatel není oprávněn:

7.1.1 poskytnout oprávnění tvořící součást Licence třetí osobě ani postoupit Licenci třetí osobě, a to ani zčásti, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Reservatic.

7.1.2 upravovat, kopírovat, rozmnožovat, překládat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat či jinak měnit Aplikaci a její obsah ani vytvářet aplikace obdobné Aplikaci bez předchozího písemného souhlasu společnosti Reservatic;

7.1.3 vkládat do Aplikace jakékoli údaje, které nejsou nezbytné k fungování Aplikace, tedy k rezervacím služeb Podnikatele, zejména důvěrné či zákonem chráněné informace, jejichž zneužití by mohlo Podnikateli či společnosti Reservatic způsobit jakoukoli škodu;

7.1.4 jednat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména právními předpisy na ochranu práv duševního vlastnictví;

7.1.1 používat Aplikaci způsobem, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či který zasahuje do práv třetích osob.

7.2 Podnikatel dále není oprávněn:

7.2.1 vytvářet a prostřednictvím Aplikace šířit jakékoli pomluvy, vulgární, výhružné, rasistické, hrubé, sexistické, urážlivé, neetické, pornografické či jinak nevhodné či nezákonné materiály a názory, či jakékoliv materiály a názory, které jsou anebo souvisí s omezování osobních svobod nebo jejichž vytvoření a rozšíření by představovalo protiprávní jednání;

7.2.2 v Aplikaci vytvářet, do Aplikace nahrávat či prostřednictvím Aplikace šířit obsah, jehož držení nebo šíření je ilegální, obsah, kterým je nedovoleně zasahováno do autorského práva třetí osoby nebo je součástí kriminální činnosti, rozesílat prostřednictvím Aplikace nevyžádanou poštu nebo se pokoušet získat přístup k uživatelskému účtu jiného uživatelem nebo serverům společnosti Reservatic;

7.2.3 nahrávat, zasílat nebo jinak ukládat do Aplikace obsah, který by mohl obsahovat jakýkoli virus nebo jiné soubory a programy, které by mohly zničit, poškozovat nebo limitovat funkčnost Aplikace;

7.2.4 používat jakékoliv postupy či podkladové materiály Aplikace či společnosti Reservatic, které by jakýmkoliv způsobem porušovaly, narušovaly či poškozovaly vlastnická práva či práva duševního vlastnictví společnosti Reservatic či třetích osob;

7.2.5 provádět činnosti, které by mohly jakkoliv omezit či ohrozit funkčnost a bezpečnost Internetových stránek, Aplikace a služeb s nimi spojených, či se pokusit překonat nastavené (bezpečnostní) prvky jednotlivých služeb a vlastností Aplikace.

7.3 Uživatel i Podnikatel poskytnout společnosti Reservatic na požádání nezbytnou součinnost při odstraňování nefunkčnosti či při provádění úprav Aplikace či Internetových stránek.

7.4 Porušení výše uvedených povinností se považuje za podstatné a zakládá právo společnosti Reservatic od Licenční smlouvy odstoupit či zrušit uživatelský účet a požadovat náhradu případně vzniklé škody.

7.5 Společnost Reservatic je oprávněna dočasně či trvale omezit užívání Aplikace či funkčnost Aplikace, dojde li k porušení jakékoliv povinnosti dle těchto obchodních podmínek či jakémukoli útoku na zabezpečení Aplikace či Internetových stránek, a to bez jakékoli náhrady.

7.6 Podnikatel bere uzavřením Licenční smlouvy na vědomí, že i při vynaložení maximálního úsilí ze strany společnosti Reservatic může dojít ke krátkodobé nedostupnosti Aplikace, která bude způsobena okolnostmi mimo sféru vlivu společnosti Reservatic. Podnikatel souhlasí a zavazuje se, že veškerá jeho data, která bude mít uložená v rámci Aplikace, bude mít vždy k dispozici i z jiného zdroje.

 

 

8. Omezení odpovědnosti a další omezení

 

8.1 Společnost Reservatic neručí ani neodpovídá za škody způsobené užíváním Aplikace. Podnikatel užívá Aplikaci výhradně na vlastní riziko a nese veškerá rizika spojená s užíváním Aplikace.

8.2 Společnost Reservatic neručí ani neodpovídá za činnosti, které Podnikatel provádí prostřednictvím Aplikace vůči svým zákazníkům, ani negarantuje, že užívání Aplikace bude pro Podnikatele ziskové či že prostřednictvím Aplikace Podnikatel dosáhne vyšších zisků. Společnost Reservatic není odpovědná ani za nepřímé škody vzniklé důsledkem používání Aplikace, tj. za ušlý zisk, ztrátu tržeb, finanční ani nepřímé, zvláštní či následné škody.

8.3 Společnost Reservatic nenese odpovědnost za škody způsobené používáním Aplikace, ani za jakoukoliv škodu na straně Uživatelů či Podnikatelů způsobenou užíváním Aplikace ze strany třetích osob.

8.4 Společnost Reservatic nenese ani odpovědnost za ztrátu či zneužití dat uložených v Aplikaci a škody tím způsobené. Podnikatel je povinen veškerá data uložená v Aplikaci pravidelně ukládat na vlastní úložná zařízení.

8.5 V maximálním rozsahu dle obecně závazných právních předpisů je Aplikace poskytována „tak, jak je“, tedy se všemi chybami a bez záruky jakéhokoli druhu. Společnost Reservatic neposkytuje žádné záruky ve vztahu k Aplikaci.

8.6 Společnost Reservatic neposkytuje žádnou záruku nerušeného využívání Aplikace ani záruku toho, že funkce Aplikace budou splňovat jakékoliv požadavky Uživatele, Podnikatele či jeho zákazníků (či jakýchkoli jiných třetích osob), že provoz Aplikace bude nepřerušovaný a bezchybný, že bude kterákoli služba Aplikace k dispozici bez přerušení, že vady Aplikace budou opraveny, ani že Aplikace bude kompatibilní nebo schopna spolupracovat s libovolným softwarem, aplikacemi či službami třetích stran, ani že budou vady Aplikace a služeb opraveny.

8.7 Žádná ústní ani písemná informace či záruka poskytnutá společností Reservatic čí jejím pověřeným zástupcem nezakládá jakoukoli záruku za funkčnost, vlastnosti či kvalitu Aplikace a služeb s ní spojených.

8.8 V maximálním rozsahu dle obecně závazných právních předpisů společnost Reservatic neodpovídá za žádné náhodné, zvláštní, nepřímé ani následné škody jakéhokoli druhu včetně škod ze ztráty zisku, poškození nebo ztráty dat či informací, nemožnosti přenášet nebo přijímat data, přerušení obchodní činnosti ani jakékoli obchodní škody nebo ztráty vzniklé v důsledku nebo souvislosti s používáním nebo nemožností používat Aplikaci, bez ohledu na příčinu, a to ani v případě, že společnost Reservatic byla na možnost vzniku takových škod upozorněna.

8.9 Pro vyloučení pochybností se Podnikatel předem vzdává veškerých svých práv z vadného plnění a v maximálně možné míře též veškerých svých práv vyplývajících z odpovědnosti společnosti Reservatic za případnou škodu způsobenou užívání Aplikace či v souvislosti s ní.

8.10 Pokud by dle obecně závazných právních předpisů nebylo možné odpovědnost společnosti Reservatic za případnou škodu způsobenou užíváním Aplikace anebo v souvislosti s užívání Aplikace, Podnikatel souhlasí, že odpovědnost společnosti Reservatic za škodu bude omezena do výše odměny, kterou Podnikatel zaplatil za Licenci v kalendářním roce, ve kterém škoda vznikla.

8.11 Vlastnická práva a práva duševního vlastnictví k Aplikaci či jejímu obsahu, který je pomocí Aplikace zobrazován nebo k němuž Aplikace přistupuje, patří příslušným vlastníkům obsahu. Takový obsah může být chráněn autorským právem nebo jinými zákony a úmluvami o duševním vlastnictví a mohou se na něj vztahovat užívací podmínky třetích stran, které jej poskytují. Poskytnutí Licence neposkytuje Podnikateli žádná práva používat takový obsah, ani nezaručuje, že takový obsah bude Podnikateli trvale k dispozici.

8.12 Společnost Reservatic může v budoucnosti podle svého vlastního uvážení zpřístupnit aktualizace Aplikace. Aktualizace Aplikace, pokud budou poskytnuty, nemusí nutně zahrnovat veškeré funkce stávající Aplikace (předcházející verze Aplikace) nebo nové funkce, které společnost Reservatic uvolní pro novější operační systémy, jiné verze operačních systémů nebo jiné operační systémy.

8.13 Veškeré právní vztahy, které prostřednictvím Aplikace vzniknou mezi Podnikatelem a jeho zákazníkem (resp. třetími osobami), jsou výlučně právní vztahy Podnikatele a těchto třetích osob, společnost Reservatic se nestává smluvní stranou těchto právních vztahů a ani neručí či nijak neodpovídá za to, že závazky smluvních stran z těchto právních vztahů budou řádně a včas splněny.

 

 

9. Ostatní ujednání

 

9.1 Společnost Reservatic využívá pro minimalizaci možného zneužití přihlašovacích údajů výhradně šifrované spojení pomocí SSL certifikátu. Společnost Reservatic provádí zabezpečení dat proti jejich ztrátě zálohováním na fyzicky oddělených úložištích.

9.2 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že pokud je Uživatel současně Podnikatelem, vztahují se na něj jak práva a povinnosti Uživatele, tak práva a povinnost Podnikatele, a povinnosti Podnikatele dle těchto obchodních podmínek se v maximálně možném rozsahu vztahují i na Uživatele a naopak.

9.3 Společnosti Reservatic si vyhrazuje právo monitorovat počet záznamů a dat, se kterými Podnikatel v rámci Aplikace pracuje, a to za účelem zajištění nabízených statistických údajů.

 

 

10. Zánik licence

 

10.1 Licence pro užívání 1 rezervačního kalendáře se poskytuje na dobu neurčitou. Licenční smlouva bude automaticky ukončena odstranění Podnikatele (deaktivací či výmazem firmy) či profilu Uživatele, který Podnikatele registroval do Aplikace.

10.2 Licence pro užívání 2 a více rezervačních kalendářů se poskytuje na dobu, na kterou byla cena Licence zaplacena (předplacena). Licenční smlouva bude automaticky ukončena, nebude-li cena Licence zaplacena (předplacena) další období.

10.3 Společnost Reservatic může Licenční smlouvu kdykoli ukončit, pokud Podnikatel poruší některou z povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek a neučiní nápravu ani do 5 dnů ode dne doručení výzvy společnosti Reservatic k provedení nápravy.

10.4 V případě ukončení Licenční smlouvy, jejímž předmětem byla Licence pro užívání 2 a více rezervačních kalendářů, z důvodu porušení některé z povinností Podnikatele nevzniká Podnikateli právo na vrácení přeplatku ceny Licence zaplacené na období po ukončení Licenční smlouvy. Přeplatek bude představovat smluvní pokutu za porušení povinností Podnikatele dle těchto obchodních podmínek.

10.5 Podnikatel má nárok na ukončení Licenční smlouvy v případě, že Aplikace nebude plně funkční více než 5 pracovních dní.

10.6 Podnikatel má nárok na ukončení Licenční smlouvy také v případě výskytu minimálně 3 opakovaných vážných technických problémů či v případě neposkytnutí smluvené části placených služeb ze strany společnosti Reservatic za předpokladu, že Podnikatel na vážné technické problémy Aplikace či neposkytnutí smluvené části placených služeb společnost Reservatic upozornil, poskytl jí lhůt k nápravě v délce minimálně 10 pracovních dní a společnost Reservatic vážný technický problém či smluvenou část placených služeb Podnikateli neposkytla.

10.7 V případě ukončení Licenční smlouvy dle odst. 10.5 a 10.6 výše vzniká Podnikateli nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny Licencí.

 

 

11. Závěrečná ujednání

 

11.1 Veškeré práva a povinnosti společnosti Reservatic, Uživatele či Podnikatele z Licenční smlouvy či související s Aplikací se budou řídit těmito obchodními podmínkami, jinak obecně závaznými právními předpisy České republiky.

11.2 V případě, že jakékoli ujednání těchto obchodních podmínek je nebo se stane či bude shledáno neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném obecně závaznými právními předpisy) platnost, účinnost anebo vymahatelnost zbývajících ujednání.

11.3 Společnosti Reservatic si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Aktuální verze obchodních podmínek je trvale k dispozici na Internetových stránkách.

11.4 Platnost těchto obchodních podmínek, navazujících na verzi 2/2016 ze dne 29. 11. 2016, počíná dnem: 21. 2. 2019.