Giờ mở cửa

Thứ hai Đã đóng cửa
Thứ ba Đã đóng cửa
Thứ tư 09:00 - 12:30, 13:30 - 18:00
Thứ năm Đã đóng cửa
Thứ sáu Đã đóng cửa
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa