Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

OA a VOŠS Ostrava-Mariánské Hory
Obchodní akademie

Ostatní služby - nezařazeno, Výuka


O firmě

O nás

Obchodní akademie 63-41-M/02

Univerzální obor obchodně-podnikatelského zaměření připravuje žáky pro výkon různorodých činností spojených s podnikáním v soukromých podnicích, v obchodních a akciových společnostech, družstvech a jiných právních formách podniků ve sféře výroby a obchodu, v bankovním sektoru a ve společnostech se zahraničními partnery. Typickými úkony, kterými se absolventi zabývají, jsou marketingové činnosti v tuzemsku i zahraničí, činnosti zabezpečující finanční hospodaření podniku, jako jsou účetnictví, statistika, cenová tvorba, daňová agenda, kvalifikované sekretářské a korespondenční práce (včetně styku se zahraničními partnery). Absolvent bude schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace (písemné i ústní), bude ovládat programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh, včetně práce s internetem a ekonomickým systémem POHODA. Absolvent získá vzdělání srovnatelné s obdobným vzděláním ve vyspělých evropských zemích, které mu umožní ucházet se o přijetí ke studiu na vysoké škole a vytváří podmínky pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti.


Když to shrneme:
- univerzální obor ekonomického směru
- důraz na praktické zvládnutí ekonomických dovedností s využitím IT
- účetnictví, finance, pojišťovnictví, daně, marketing...
- kvalifikované administrativně-správní dovednosti
- kompetence k podnikatelské činnosti
- kvalitní příprava pro další studium na VŠ především ekonomického zaměření.

 

Obchodní akademie 63-41-M/02 – zahraniční obchod

Žáci se seznámí s problematikou mezinárodních financí, mezinárodního účetnictví, mezinárodní ekonomie, zahraničního obchodu, mezinárodního práva. Ve výuce budou využívány poznatky ze spolupráce s firmami a zkušenosti z bilingvní výuky odborných předmětů. V profilu žáka bude pokračovat zaměření na výuku cizích jazyků, žáky čeká vzdělávání ve třech světových jazycích a předmět mezinárodní jednání v cizím jazyce. Žákům bude i nadále umožněno složení certifikátu z obecné angličtiny a cizojazyčné korespondence. Odbornou praxi budou žáci vykonávat v tuzemsku ve firmách se zahraniční účastí a v rámci projektu Erasmus+ také v zahraničí, v zemích EU. Absolvent tohoto vzdělávacího programu nalezne uplatnění v řídící, obchodní a podnikatelské činnosti v mezinárodních firmách, bankách, účetních firmách, státních i nestátních institucích zaměřených na oblast mezinárodních vztahů u nás i v zahraničí. Absolventi oboru budou připraveni pro další studium na VŠ především odborného zaměření.

Když to shrneme:
- obor ekonomického směru specializující se na mezinárodní obchod
- výuka tří světových jazyků
- mezinárodní právo, finance, účetnictví, ekonomie
- mezinárodní vztahy a komunikace
- odborný i jazykový předpoklad pro práci v zahraničních firmách
- kvalitní příprava pro další studium na VŠ především ekonomického zaměření.

 
Ekonomické lyceum 78-42-M/02

Absolvent ekonomického lycea na základě studia všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů získá složením maturitní zkoušky obecně odborné vzdělávání umožňující mu pokračovat ve studiu na kterékoli vysoké škole. Rovněž získá (vůči odorům OA a VS) větší rozsah vyučovacích hodin v anglickém jazyce, je systematicky veden tak, aby byl schopen při ukončení studia obhájit nejméně jeden jazykový certifikát (EFB, FCE). Vyšší počet všeobecně vzdělávacích předmětů je kompenzován nižším počtem praktických odborných předmětů, což absolventovi dává bohatší možnosti výběru vysoké školy než má absolvent OA a VS. I tak je absolvent při přímém nástupu do praxe schopen se rychle orientovat, zapracovat se a vykonávat obdobné činnosti jako absolvent obchodní akademie. Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti ekonomického vzdělání k tomu vytvářejí vhodné předpoklady.

Když to shrneme:
- obecně odborné vzdělávání
- vyšší počet vyučovacích hodin v anglickém jazyce s cílem získat certifikát EFB a FCE
- vyšší počet všeobecně vzdělávacích předmětů
- odborné ekonomické předměty
- komplexní IT dovednosti
- předpoklad pro pokračování na kterékoliv vysoké škole.

 

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01

Připravuje žáky pro výkon ucelených agend v rámci samostatné působnosti obcí, měst a dílčích správních agend územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy, zejména těch, které mají sídlo v regionu školy. Typickými úkony, kterými se absolventi zabývají, jsou např. hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných výborů a komisí, výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků spojených se správním řízením. Znalost elektronické spisové služby, hromadného zpracování dokumentů, legislativního systému CODEXIS je u absolventů samozřejmostí. Absolventi studia se mohou dále vzdělávat na vysoké škole, zejména ekonomického a právního směru. V současnosti již existuje přímá návaznost studia daného oboru na vysoké škole.

Když to shrneme:
- příprava pro výkon státní správy a samosprávy
- profesní znalost a aplikovatelnost právní legislativy
- důraz na práci s IT včetně systémů státní správy a samosprávy
- získání předpokladů pro studium na VŠ především ekonomického a právního zaměření.

Kde nás najdete

Adresa: Karasova 1140/16, Ostrava, 70900, Česká republika
Souřadnice: lat: 49.8306, long: 18.2496 Navigovat

Majitel: Eva Kazdová

Telefon: +420599524205