Wellness u přehrady s.r.o.
Wellness Baška

Relaxační a wellness centra, Lázně, Masáže, Rehabilitace, Sauny, Solária


O firmě

O nás

Wellness Baška

Baška 455 (naproti IPH Servis Morava, s.r.o.)
739 01 Baška
Czech Republic

IČO: 09017178 

Telefon:
+420 775 555 500

E-mail:
recepce@wellness-baska.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PROVOZNÍ ŘÁD WELLNESS
 

ČLÁNEK I. – ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen ,,VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností Wellness u přehrady s.r.o., IČO: 090 17 178, se sídlem Dolní brána 688/41, 741 01 Nový Jičín (dále jen ,,Společnost“) a osobami využívajícími služeb wellness Baška, solárium a ostatní prostory  (dále jen „Wellness“) provozovaného Společností. 

2. Wellness není právnickou osobou a nedochází ke vzniku občanského sdružení, spolku ani žádné formy spoluvlastnictví majetku mezi klientem Wellness (dále jen ,,Klient“) a Společností. Klienti jsou ve stanoveném rozsahu oprávnění využívat jednotlivých zařízení a služeb Wellness. 

3. Službami poskytovanými Wellness se rozumí poskytování prostorů a zařízení pro wellness, masáže, saunový svět, privátní vířivé vany, solária, jacuzzi a jiných relaxačních a rehabilitačních aktivit a dále poskytování nejrůznějších dalších placených služeb (kosmetické služby atd.) (dále společně jen jako „Služby“). Tento výčet Služeb není úplný a záleží zcela na Společnosti. Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou Služby poskytovány v prostorech Wellness. 

4. Tyto VOP jsou závazné pro veškeré osoby, které využily, či mají v úmyslu využít služeb Wellness (Klienty). 

5. Vstup do Wellness je Klientovi dovolen v provozní době Wellness, která je zveřejněna na webových stránkách Wellness https://www. Wellness-baska.cz/, a po zaplacení ceny vyžádaných Služeb. Personál Wellness má právo neumožnit vstup při naplnění kapacity Wellness nebo osobám, kterým podle návštěvního řádu není povolen vstup nebo které jsou vyloučeny z provozu. 

6. Provozovatelem rezervačního systému je společnost Reservatic s.r.o. Provozovatelem služeb, zarezervovaných prostřednictvím služby třetí strany - systémem Reservatic - je společnost Wellness u přehrady s.r.o.

 
ČLÁNEK II. 
CENY SLUŽEB 

1. Klient se zavazuje uhradit Společnosti za poskytnutí vyžádaných Služeb odměnu. 

2. Ceny jednotlivých Služeb poskytovaných ve Wellness jsou uvedeny v ceníku, který je zveřejněn na webových stránkách Společnosti https:// www. Wellness-baska.cz/ (dále jen „Ceník“). 

3. Případné slevy na Služby se uplatňují z cen uvedených v Ceníku. 

 
ČLÁNEK III.
WELLNESS BAŠKA KARTA 

1. Karta wellness baška funguje na principu kreditu (předplacené karty). Klient na kartu vkládá finanční prostředky, ze kterých postupně platí jednotlivé využité Služby v prostorech Wellness (a to včetně plateb za občerstvení a dodatkové služby). 

2. Za stanovené využité Služby, uhrazené wellness baška kartou, může Klient zaplatit zvýhodněnou cenu, tj. cenu nižší než za služby uhrazené v hotovosti nebo platební kartou. Slevy za použití wellness baška karty jsou uvedeny v Ceníku. 

3. Wellness baška karta se vydává na základě vyplněné písemné žádosti Klienta (dále jen „Žádost o Wellness baška kartu“) za jednorázový poplatek ve výši 100,- Kč a je plně přenosná. Minimální vklad činí 2.000,- Kč. 

4. Vklad na Wellness baška kartu lze provést v hotovosti nebo platební kartou, jakož i dárkovými poukazy. 

5. Na žádost poskytne Společnost Klientovi údaje o historii karty anebo údaj o aktuálním zůstatku na Wellness baška kartě (není-li tento údaj poskytnut v souvislosti s čerpáním služeb). 

6. Na písemnou žádost Klienta Společnost Wellness baška kartu zruší. Vložené finanční prostředky se Klientovi nevrací. 

 
ČLÁNEK IV. 
ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI A KLIENTA 

1. Společnost odpovídá za škodu na majetku či zdraví Klientů v případě, že škoda vznikla zaviněným porušením povinností Společnosti, či jejich zaměstnanců a je přímým, prokazatelným a jednoznačným důsledkem takového porušení. 

2. Klient odpovídá Společnosti za škodu, kterou způsobí Společnosti porušením svých zákonných či smluvních povinností vyplývajících z těchto VOP či návštěvního řádu Wellness a je tuto škodu povinen Společnosti bez zbytečného odkladu nahradit. Každá škoda na majetku či újma na zdraví bude Společností řádně vyšetřena, zaprotokolována a vyčíslena. Dále bude v případě potřeby přivolána Městská policie či Policie ČR, a příp. záchranná služba. 

3. Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) Klientů jsou určeny výhradně šatní skříňky. Klient je odpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skříňky. Nebude-li skříňka uzamčena, neodpovídá Společnost za škodu ve věcech v ní odložených. 

4. Peníze a další cennosti v hodnotě nad 5.000,- Kč nesmí být ponechány v šatních skříňkách a musí být uloženy na recepci. Společnost neodpovídá za peníze nebo další cennosti, které nebudou uloženy na recepci. 

5. Klient je povinen se při využívání Služeb Wellness řídit pokyny Společnosti a zaměstnanců Společnosti, či jiných osob poskytujících služby klientům jménem Společnosti. V případě, že Klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání Služeb nebo takové pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit Společnosti či jejím zástupcům(zaměstnancům) a ihned ukončit využívání Služeb či ostatní aktivity. Společnost není odpovědná za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které mohou Klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu, či pokynů Společnosti či zaměstnanců Společnosti. Společnost není dále odpovědná za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si Klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, či přeceněním jeho fyzické kondice. 

6. Klient je povinen se v prostorech Wellness chovat ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožující jeho bezpečnost i bezpečnost třetích osob. Klient bere na vědomí, že využívá Služby výlučně na vlastní nebezpečí a že Společnost nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobí vlastním jednáním, nedodržováním návštěvního řádu či neuposlechnutím pokynů zaměstnanců Společnosti, ani za úrazy způsobené jinými osobami. Společnost všem Klientům před využitím Služeb doporučuje zvážit jejich vhodnost s ohledem na jejich zdravotní stav, příp. tuto aktivitu konzultovat s lékařem.

 
ČLÁNEK V. 
REKLAMACE 

1. Reklamaci Služeb poskytnutých Společností je Klient povinen uplatnit u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky poskytnutí Služby, příp. u manažera Wellness. Tato reklamace musí být uplatněna bezodkladně po zjištění nedostatků Služeb. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

 
ČLÁNEK VI. 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Společnost vede evidenci svých Klientů, obsahující jejich osobní údaje. Podpisem vstupního listinného formuláře (dále jen „Vstupní formulář“) nebo Žádosti o Wellness Baška kartu Klient výslovně souhlasí s tím, aby Společnost shromažďovala a zpracovávala jeho osobní údaje sdělené Společnosti v souvislosti s poskytováním Služeb a užívala je pro jeho účely poskytování služeb, a dále pro vnitřní rozbory a analýzy a pro marketingové a obchodní účely po dobu dalších 3 let následujících po udělení souhlasu. 

2. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další zákonná práva mezi která patří i právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Společnost je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu zákona 101/200 Sb. Veškeré údaje získané od Klientů jsou užívány pro vnitřní potřebu Společnosti a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb, kterým jsou osobní údaje Klientů předávány v minimálním rozsahu, nutném pro poskytnutí dané Služby, a třetí subjekty, kterým jsou osobní údaje Klientů předávány za účelem vymáhání pohledávek Společnosti vůči Klientům, či právní zástupci Společnosti zastupující Společnost v jednání, či před soudy ohledně právních nároků Společnosti. Společnost je oprávněna v souvislosti s vymáháním dlužných pohledávek předat třetím osobám veškeré údaje a zajistit vymáhání pohledávek jejich prostřednictvím, popř. tyto pohledávky třetím osobám postoupit. 

3. Klient podpisem Vstupního formuláře a/nebo Žádosti o Wellness Baška kartu prohlašuje, že je zákazníkem Společnosti a dává jí tímto dobrovolně souhlas, aby mu v budoucnu s využitím jeho emailové adresy zasílala všechny formy obchodních sdělení a reklamy. Klient dále uděluje Společnosti souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách Společnosti (slevy, akce, nové služby) písemně na jeho emailovou adresu, nebo telefonicky na jeho telefonní číslo. Klient je kdykoliv oprávněn takový souhlas odvolat, a to buď odesláním odpovědi na doručený email s obchodním sdělením, nebo písemně na adresu Společnosti. 

4. Klient podpisem Vstupního formuláře a/nebo Žádosti o Wellness Baška kartu prohlašuje, že se seznámil s dokumentem PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ o zásadách zpracování osobních údajů klientů Společnosti, jehož aktuální znění je dostupné na webových stránkách Společnosti https:// www.wellness-baska.cz/. 

 
ČLÁNEK VII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Klient bude oznamovat Společnosti jakoukoli změnu osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu poté, co k tomu došlo. 

2. Společnost zasílá Klientovi veškeré písemnosti na adresu uvedenou ve Vstupním formuláři a/nebo Žádosti o Wellness Baška kartu, nebo jím poslední udanou adresu. V případě pochybnosti se má za to, že písemnost byla doručena okamžikem, kdy držitel poštovní licence doručil písemnost na místo, kde může Klient takový dokument převzít (tj. například na příslušné místní poště Klienta). 

3. Společnost je oprávněna kdykoliv přechodně či trvale změnit rozsah služeb či vybavení Wellness. Společnost si vyhrazuje právo na přerušení provozu Wellness nebo jakoukoli úpravu provozní doby Wellness v odůvodněných případech, zejména pro nezbytné úpravy a opravy, které se neslučují se zachováním běžného provozu a též v případě události vyšší moci. 

4. Společnost je oprávněna kdykoliv jednostranně změnit návštěvní řád Wellness nebo Ceník služeb. Změny návštěvního řádu a/nebo Ceníku jsou vůči Klientovi účinné dnem zveřejnění v prostorách Wellness nebo na webových stránkách Wellness https://www. Wellness-baska.cz. 

5. Není-li Společnost při veškerém svém úsilí schopna dostát sjednaným podmínkám poskytování Služeb v důsledku zásahu vyšší moci (přičemž vyšší mocí se rozumí zejména stávka, výluka, poškození Wellness a jeho prostor, zařízení následkem živelných pohrom, vývozní a dovozní omezení, exploze, epidemie, nedostatek materiálu zapříčiněný z výše uvedených důvodů) není Klient oprávněn uplatňovat vůči Společnosti nároky na náhradu škody či jiné ekvivalentní nároky. Toto ustanovení se užije také v případě poškození Wellness z důvodu havárie (rozvaděč vody, elektrické energie apod.). 

6. Společnost je oprávněna kdykoli jednostranně změnit tyto VOP. Změny VOP jsou vůči Klientovi účinné dnem zveřejnění v prostorách Wellness nebo na webových stránkách Wellness https://www. Wellness-baska.cz. Aktuální znění VOP je vždy k dispozici na internetových stránkách Společnosti a v prostorách Wellness . 7. Případná neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení těchto VOP se netýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení. 

8. Ve věcech výslovně neupravených těmito VOP se vzájemná práva na povinnosti smluvních stran řídí přiměřeně právním řádem České republiky. 

9. K mimosoudnímu řešení sporů z těchto Obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz. 

10. Ostatní:

Wellness Baška (dále jen „centrum“) je členským klubem určeným k relaxačnímu a rehabilitačnímu vyžití, je v provozu dle otevírací doby, která musí být bezpodmínečně dodržována.

Členství v klubu není právně vymahatelné a zřizovatel má právo členství v klubu zamítnout před jeho vznikem, nebo i v průběhu trvání členství – a to i bez udání důvodů. Zřizovatel bude takto postupovat například v těch případech, kdy by členství určitého konkrétního návštěvníka mohlo ohrozit dobré jméno zřizovatele či centra.

Pro vystavení členské karty se zpracovávají tyto informace: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, email, telefon a fotografie v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Členská karta je vystavena na jméno a je nepřenosná.

Vstup do centra je možný jen s členskou kartou a na základě řádné rezervace.

Změnu nebo storno rezervace je možno provést min. 24h předem na základě emailu na adresu recepce@wellness-baska.cz .

Členskou kartu obdrží návštěvník na recepci centra po odevzdání vyplněného registračního formuláře a uhrazení poplatku za její vystavení. Nezletilá osoba může získat členství pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Návštěvník musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší, je mu vstup do centra povolen pouze na základě zmíněného písemného souhlasu zákonného zástupce a tato osoba přebírá plnou zodpovědnost za bezpečí nezletilého návštěvníka.

Návštěvník centra je povinen se seznámit s provozním řádem (včetně následných aktualizací a úprav) ještě před vstupem do wellness a chovat se v souladu s ním a řídit se pokyny obsluhy. Převzetím členské karty vyjadřuje plný souhlas s provozním řádem. Návštěvník nedodržující provozní řád může být vykázán z centra bez nároku na vrácení vstupného.

Provozovatel nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav návštěvníka. Každá návštěva centra je na vlastní nebezpečí, provozovatel nezodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy.

Je zakázáno navštěvovat centrum v případě nemoci, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit návštěvníkovi vstup.

Poslední možnost vstupu do centra je vždy taková, aby objednaná procedura skončila před koncem provozní doby.

Návštěvník je povinen opustit prostory centra nejdéle 10 minut po ukončení provozní doby.

Každý návštěvník wellness musí používat pro podkládání těla ručník nebo prostěradlo. Je přísně zakázáno sedat si, či lehat holou kůží na jakákoliv lehátka. Ručníky a prostěradla jsou bezplatně zapůjčována každému návštěvníkovi na recepci. V případě zájmu, může být návštěvníkům zapůjčen i župan.

K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných věcí není mimo prostor šatny doporučeno.

Návštěvník je povinen vyklidit při odchodu šatní skříňku a zanechat ji odemčenou. Skříňky uzamčené po ukončení otevírací doby budou vyklizeny provozovatelem bez náhrady škody.

Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech do prostor centra.

Každý návštěvník užívá v prostorách centra zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškerá zařízení nevykazují zjevné závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevil závadu, je povinen ji nahlásit provozovateli, správci či obsluze a řídit se instrukcemi personálu.

Při pohybu po centru, především pak ve wellness je návštěvník povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních návštěvníků.

Pro potřeby první pomoci je v prostorách recepce umístěna vybavená lékárnička.

V prostorách wellness platí přísný zákaz konzumování vlastních potravin a nápojů, kouření, používání otevřeného ohně. Osobám pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek, je vstup do prostor wellness zakázán. Dále je zakázáno vnášet do prostor wellness jakékoliv vlastní nápoje či zákonem nepovolené látky.

Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se v prostorách centra tak, aby nedošlo k poškození nebo k značnému znečištění prostor.

Návštěvníci jsou odpovědní za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru centra, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu.

Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit provozovateli, správci nebo obsluze.

Návštěvník přítomný v centru neruší ostatní, je slušný a ohleduplný vůči všem přítomným.

Provozovatel si vyhrazuje právo na použití jakýchkoliv foto/videozáznamů pořízených v prostorách centra bez ohledu na jeho autora, a to především za účelem propagace.

Veškeré produkty, které jsou k dostání na recepci centra nejsou volně prodejné a jsou určené pouze k osobní spotřebě registrovaných členů centra či přidružených poboček, kteří jejich zakoupením stvrzují, že si zajistili dostatek informací o těchto produktech jako například jejich složení či případné alergeny.

Solária, které se nachází v prostorách centra jsou pouze klubovými solárii a jsou určena výhradně pro členy klubu. Užití solária je na vlastní nebezpečí.

Všechny procedury provozované v centru jsou vedeny řádně vyškolenými instruktory s platnou licencí. Klient je povinen se řídit instrukcemi recepční, maséra/fyzioterapeuta. V případě, že klient opakovaně nebude dbát pokynů, může být z lekce vykázán bez nároku na vrácení vstupného.

Úklid je prováděn min. 1x denně ošetřením podlahy ve všech prostorách na vlhko saponátem a dezinfekčním prostředkem. Šatny, sprchy a toalety včetně wellness jsou setřeny mezi každým návštěvníkem.

Kontrola a údržba vybavení probíhá dle doporučení výrobce nebo dle aktuálního požadavku.

11. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 10. 12. 2020

Kde nás najdete

Adresa: Baška 455, Baška, 73901, Česká republika
Souřadnice: lat: 49.6495555, long: 18.3700342 Navigovat