Chọn một dịch vụ
Ordinace 1

Ordinace 1

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Adiktologická terapie 60 min. 1.500,00 Kč
Psychiatrické vyšetření 60 min. 2.500,00 Kč
Kontrolní psychiatrické vyšetření 30 min. 1.500,00 Kč
Vstupní Biofeedback terapie 90 min. 3.500,00 Kč
Fyzioterapie 60 min. Theo diễn
Psychoterapie 60 min. 1.500,00 Kč
Běžný biofeedback 30 min. 1.000,00 Kč