Care Medico
Care Medico Karlín


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Sanace 30 min. Thanh toán BH
Act1 60 min. Thanh toán BH
Act2 15 min. Thanh toán BH