Dentální hygiena Písek
Dentální hygiena Písek


Chọn một dịch vụ
Kalendář rezervací dentální hygieny

Kalendář rezervací dentální hygieny

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Základní dentální hygiena 30 min. 800,00 Kč
Bělení zubů 40 min. 2.000,00 Kč