Đặt lịch mới

Výroba hydraulické hadice

Chắc chắn Hành động Giá của hoạt động Độ dài của hành động
KOVAZ s.r.o. - KOVAZ s.r.o. - hydraulické hadice Výroba hydraulické hadice Theo diễn 10 min.

Výroba hydraulické hadice dle požadavku zákazníka, většinou dle vzoru přinesené zákazníkem.