Kalendář 1

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Úkon 1 30 min. Giá từ 500,00 Kč
Úkon 2 60 min. Giá từ 1.000,00 Kč
Úkon 3 60 min. Giá từ 1.000,00 Kč