Psychiatrie sro
Centrum duševního zdraví Kutná Hora


Logopedický kroužek

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Přihlašování na logopedický kroužek I. 60 min. Miễn phí
Kurzovné logopedického kroužku 60 min. 2.000,00 Kč