STK Pavel Dvořák
Stk Dvořákauto


Chọn một danh mục hành động

Linka STK

Nhiệm vụ

STK - Pravidelná TK + Emise - Auto
Độ dài của hành động: 30 min.
Giá mỗi hành động: Theo diễn

Đặt hàng
STK - Pravidelná TK - Moto, přívěs
Độ dài của hành động: 30 min.
Giá mỗi hành động: Giá từ 650,00 Kč

Đặt hàng
Stk - Evidenční prohlídka
Độ dài của hành động: 20 min.
Giá mỗi hành động: Giá từ 350,00 Kč

Đặt hàng
STK - Opakovaná technická kontrola do 30 dnů
Độ dài của hành động: 15 min.
Giá mỗi hành động: Giá từ 150,00 Kč

Đặt hàng