Aby sme vám mohli poskytovať služby sociálnych sietí, používame na tomto webe súbory cookie. Používaním naších služieb, vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Softvérová aplikácia Reservatic © predstavuje nový spôsob centralizovanej správy rezervácií poskytovaných služieb vedúci k úspore času zákazníkov a obmedzeniu časových strát na strane poskytovateľov služieb (ďalej len "Aplikácia").

1.2 Prevádzkovateľom Aplikácie je spoločnosť Reservatic s.r.o., IČO: 017 98 715, so sídlom Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedeným Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 68354 (ďalej len "Reservatic ").

1.3 Spoločnosť Reservatic Aplikáciu poskytovateľom služieb nepredáva, ale udeľuje im licenciu na používanie Aplikácie (ďalej len "Licencia").

1.4 Spoločnosť Reservatic disponuje všetkými právami potrebnými k používaniu Aplikácie a poskytovaniu Licencie tretím osobám. Spoločnosť Reservatic je tiež vlastníkom európskej ochrannej známky "Reservatic". Poskytnutím akejkoľvek Licencie podľa týchto obchodných podmienok preto nebude porušené právo duševného vlastníctva žiadnej tretej osoby.

1.5 Spoločnosť Reservatic poskytuje Licenciu výhradne za podmienok, ktoré sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

1.6 Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s § 1751 odst. 1 a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe licenčnej zmluvy (ďalej len "Licenčná zmluva") uzatvárané medzi spoločnosťou Reservatic, čoby poskytovateľom Licencie, a podnikateľom, čoby nadobúdateľom Licencie, ktorý má záujem Aplikáciu používať v rámci svojho podnikania (ďalej len "Podnikateľ"), uzatvárané prostredníctvom internetových stránok (webového rozhrania) dostupných na www.reservatic.com (ďalej len "Internetové stránky").

1.7 Tieto obchodné podmienky majú aplikačnú prednosť pred použitím Občianskeho zákonníka tam, kde to Občiansky zákonník vyslovene nezakazuje. V prípade, že niektorá otázka nie je upravená týmito obchodnými podmienkami, budú použité právne predpisy Českej republiky, najmä Občiansky zákonník.

1.8 Kde sa v týchto obchodných podmienkach odkazuje na odstavce (alebo tiež "odst.") alebo články (alebo tiež "čl.") bez ďalšej špecifikácie, rozumejú sa tým odseky alebo články týchto obchodných podmienok.

1.9 Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Licenčnej zmluvy.

1.10 Ustanovenia odlišné od týchto obchodných podmienok je možné dojednať v Licenčnej zmluve. Odlišné dohody v Licenčnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.11 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú aj na všetky aktualizácie Aplikácie, ktoré nahrádzajú alebo dopĺňajú predchádzajúce verzie Aplikácie.

1.12 Aplikácia nie je určená k rezervácii erotických služieb.

 

2. Registrácia a užívateľský účet

2.1 Pred uzatvorením Licenčnej zmluvy je nevyhnutná registrácia a zriadenie používateľského účtu na Internetových stránkach. Registrácia je úplne dobrovoľná.

2.2 Osoba, ktorá vykonala svoju registráciu na internetových stránkach (ďalej len "Používateľ"), je povinná chrániť svoje prihlasovacie údaje (používateľské meno a heslo) proti strate či zneužitiu. Používateľ je ďalej povinný v rozumne požadovanej miere zabezpečiť svoje technické zariadenia tak, aby došlo k minimalizácii rizika zneužitia prihlasovacích údajov k používateľskému účtu. Spoločnosť Reservatic nezodpovedá Používateľovi za stratu prihlasovacích údajov ani za ich zneužitie zo strany tretích osôb.

2.3 Používateľ je povinný uviesť pri svojej registrácii iba pravdivé, presné, aktuálne a úplné údaje. Používateľ má povinnosť tieto údaje pri akýchkoľvek zmenách bezodkladne aktualizovať.

2.4 Používateľ je plne zodpovedný za používanie používateľského profilu. Spoločnosť Reservatic nenesie žiadnu zodpovednosť za používanie používateľského profilu zo strany Používateľa.

 

3. Uzatvorenie licenčnej zmluvy

3.1 Po vykonaní registrácie má Používateľ možnosť zahájiť používanie Aplikácie prostredníctvom registrácie Podnikateľa (kliknutím na tlačidlo "registrovať svoju firmu").

3.2 Používateľ je povinný uviesť pri registrácii Podnikateľa opäť iba pravdivé, presné, aktuálne a úplné údaje o Podnikateľovi. Používateľ má povinnosť tieto údaje pri akýchkoľvek zmenách bezodkladne aktualizovať.

3.3 Licenčná zmluva sa uzatvára medzi spoločnosťou Reservatic, čoby poskytovateľom Licencie, a Podnikateľom, čoby nadobúdateľom Licencie. Podnikateľom sa rozumie osoba, ktorá bude Aplikáciu využívať pre svoje podnikanie, teda fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej spoločnosť Reservatic poskytne Licenciu a za ktorú je používateľ oprávnený v plnom rozsahu konať (za predpokladu, že Používateľ nie je súčasne Podnikateľom).

3.4 V prípade Licencie pre používanie 1 rezervačného kalendára dochádza k uzatvoreniu Licenčnej zmluvy medzi spoločnosťou Reservatic a Podnikateľom dokončením procesu registrácie Podnikateľa kliknutím na tlačidlo "Zverejniť firmu" (po riadnom nastavení všetkých potrebných údajov).

3.5 V prípade Licencie pre používanie 2 a viac rezervačných kalendárov dochádza k uzatvoreniu Licenčnej zmluvy medzi spoločnosťou Reservatic a Podnikateľom dokončením procesu registrácie Podnikateľa kliknutím na tlačidlo "Objednať" (po riadnom nastavení všetkých potrebných údajov) a zaplatením ceny Licencie pre používanie objednaného počtu rezervačných kalendárov.

3.6 V prípade už zaregistrovaných Podnikateľov dochádza k uzatvoreniu novej licenčnej zmluvy medzi spoločnosťou Reservatic a Podnikateľom, zaplatením ceny Licencie pre používanie novo objednaného počtu rezervačných kalendárov a to za predpokladu, že počet novo používaných rezervačných kalendárov nepokrýva doteraz zaplatená cena Licencie (teda v prípade, že podnikateľ s ohľadom na počet používaných rezervačných kalendárov presiahne limit rezervačných kalendárov daný pre príslušný cenový program).

3.7 Používateľ nie je oprávnený registrovať do Aplikácie Podnikateľa, ku ktorému zastupovaniu nie je oprávnený. Spoločnosť Reservatic je oprávnená kedykoľvek vyzvať Používateľa k preukázaniu právneho titulu k zastupovaniu Podnikateľa a Používateľ je povinný takejto požiadavke spoločnosti Reservatic bezodkladne vyhovieť. Ak tak neurobí, je spoločnosť Reservatic oprávnená Aplikáciu zneprístupniť.

3.8 V prípade, že Používateľ zaregistruje do Aplikácie Podnikateľa, za ktorého nie je oprávnený konať, zaplatí spoločnosti Reservatic zmluvnú pokutu vo výške 100.000 Kč. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.

 

4. Licencia

4.1 Na základe Licencie spoločnosť Reservatic udeľuje Podnikateľovi oprávnenie k výkonu práva používať Aplikáciu pre rezerváciu Podnikateľom ponúkaných služieb a správu rezervácií. Podnikateľ je oprávnený používať Licenciu výlučne na účely uvedené v predchádzajúcej vete.

4.2 Súčasne s Licenciou spoločnosť Reservatic poskytuje Podnikateľom (aj Používateľom) služby technickej podpory a pomocníka.

4.3 Spoločnosť Reservatic môže na základe individuálnej dohody s Podnikateľom poskytnúť doplnkové služby súvisiace s Aplikáciou, napr. školenie, implementáciu Aplikácie a pod., a to zvyčajne za vopred stanovenú odmenu.

4.4 Licencia sa poskytuje ako nevýhradná bez územného obmedzenia.

 

5. Cena licencie

5.1 Cena Licencie sa odvíja od počtu rezervačných kalendárov používaných Podnikateľom.

5.2 Licencia pre používanie 1 rezervačného kalendára je zadarmo (cenový program FREE).

5.3 Licencia pre používanie 2 a viac rezervačný kalendárov je spoplatnená.

5.4 Aktuálna vyška cien Licencií pre používanie 2 a viac rezervačných kalendárov (cenové programy STANDARD, PROFI a MANAŽÉR) sú uvedené na internetových stránkach v sekcii "Cenník" (dostupný tu: https://reservatic.com/cs/providers#pricing_provider), prípadne bude oznámená zo strany spoločnosti Reservatic na základe žiadosti.

5.5 Povinnosť zaplatiť cenu Licencie pre používanie 2 a viac rezervačných kalendárov nie je viazaná na faktické využívanie všetkých rezervačných kalendárov zo strany Podnikateľa v rámci obdobia, na ktoré si Podnikateľ Licenciu predplatil, ani na rozsah tohto využívania.

5.6 Ceny Licencií sú uvádzané bez DPH.

 

6. Platobné podmienky

6.1 Cena Licencie vrátane DPH sa hradí vždy vopred.

6.2 Podnikateľ má možnosť vopred zvoliť obdobie, na ktoré si Licenciu predplatí (tzv. dĺžku predplatného). Štandardne je ponúkané predplatné v dĺžke 1 mesiaca, 3 mesiacov a 12 mesiacov.

6.3 Podnikateľ zaplatí cenu Licencie platobnou kartou alebo prevodom na bankový účet spoločnosti Reservatic.

6.4 Cena Licencie je zaplatená v okamihu jej pripísania na bankový účet spoločnosti Reservatic (v prípade platby platobnou kartou zvyčajne ihneď).

6.5 Cena Licencie bude Podnikateľovi vyúčtovaná daňovým dokladom, ktorý spoločnosť Reservatic vystaví a zašle Podnikateľovi bez zbytočného odkladu po úhrade ceny Licencie. Podnikateľ súhlasí so zaslaním daňového dokladu v elektronickej podobe (obvykle vo formáte * .pdf).

6.6 Dňom zdaniteľného plnenia je deň úhrady ceny Licencie.

6.7 Podnikateľ nie je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky z Licenčnej zmluvy (vrátane zaisťovacieho postúpenie pohľadávky), zastaviť svoje pohľadávky z Licenčnej zmluvy alebo previesť svoje povinnosti z Licenčnej zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Reservatic.

6.8 Podnikateľ nie je oprávnený k jednostrannému započítaniu akýchkoľvek svojich pohľadávok proti akýmkoľvek pohľadávkam spoločnosti Reservatic z Licenčnej zmluvy.

 

7. Ďalšie práva a povinnosti

7.1 Podnikateľ nie je oprávnený:

7.1.1 poskytnúť oprávnenie tvoriace súčasť Licencie tretej osobe ani postúpiť Licenciu tretej osobe, a to ani čiastočne, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Reservatic;

7.1.2 upravovať, kopírovať, rozmnožovať, prekladať, prenajímať, požičiavať, predávať, distribuovať či inak meniť Aplikáciu a jej obsah ani vytvárať aplikácie obdobné Aplikácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Reservatic;

7.1.3 vkladať do Aplikácie akékoľvek údaje, ktoré nie sú nevyhnutné k fungovaniu Aplikácie, teda k rezerváciám služieb Podnikateľa, najmä dôverné či zákonom chránené informácie, ktorých zneužitie by mohlo Podnikateľovi či spoločnosti Reservatic spôsobiť akúkoľvek škodu;

7.1.4 konať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s právnymi predpismi na ochranu práv duševného vlastníctva;

7.1.1 používať Aplikáciu spôsobom, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, či ktorý zasahuje do práv tretích osôb.

7.2 Podnikateľ ďalej nie je oprávnený:

7.2.1 vytvárať a prostredníctvom Aplikácie šíriť akékoľvek ohováranie, vulgárne, výhražné, rasistické, hrubé, sexistické, urážlivé, neetické, pornografické či inak nevhodné či nezákonné materiály a názory, či akékoľvek materiály a názory, ktoré sú alebo súvisia s obmedzovaním osobných slobôd alebo ktorých vytvorenie a rozšírenie by predstavovalo porušenie;

7.2.2 v Aplikácii vytvárať, do Aplikácie nahrávať alebo prostredníctvom Aplikácie šíriť obsah, ktorého držanie alebo šírenie je ilegálne, obsah, ktorým je nedovolene zasahované do autorského práva tretej osoby alebo je súčasťou kriminálnej činnosti, rozosielať prostredníctvom Aplikácie nevyžiadanú poštu alebo sa pokúšať získať prístup k používateľskému účtu iného používateľa alebo serverom spoločnosti Reservatic;

7.2.3 nahrávať, zasielať alebo inak ukladať do Aplikácie obsah, ktorý by mohol obsahovať akýkoľvek vírus alebo iné súbory a programy, ktoré by mohli zničiť, poškodzovať alebo limitovať funkčnosť Aplikácie;

7.2.4 používať akékoľvek postupy alebo podkladové materiály Aplikácie či spoločnosti Reservatic, ktoré by akýmkoľvek spôsobom porušovali, narušovali či poškodzovali vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva spoločnosti Reservatic či tretích osôb;

7.2.5 vykonávať činnosti, ktoré by mohli akokoľvek obmedziť či ohroziť funkčnosť a bezpečnosť Internetových stránok, Aplikácie a služieb s nimi spojených, či sa pokúsiť prekonať nastavené (bezpečnostné) prvky jednotlivých služieb a vlastností Aplikácie.

7.3 Používateľ aj Podnikateľ poskytnúť spoločnosti Reservatic na požiadanie potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní nefunkčnosti či pri vykonávaní úprav Aplikácie či Internetových stránok.

7.4 Porušenie vyššie uvedených povinností sa považuje za podstatné a zakladá právo spoločnosti Reservatic od Licenčnej zmluvy odstúpiť alebo zrušiť používateľský účet a požadovať náhradu prípadnej vzniknutej škody.

7.5 Spoločnosť Reservatic je oprávnená dočasne alebo trvalo obmedziť používanie Aplikácie či funkčnosť Aplikácie, ak dôjde k porušeniu akejkoľvek povinnosti podľa týchto obchodných podmienok alebo akémukoľvek útoku na zabezpečenie Aplikácie či Internetových stránok, a to bez akejkoľvek náhrady.

7.6 Podnikateľ berie uzatvorením Licenčnej zmluvy na vedomie, že aj pri vynaložení maximálneho úsilia zo strany spoločnosti Reservatic, môže dôjsť ku krátkodobej nedostupnosti Aplikácie, ktorá bude spôsobená okolnosťami mimo sféru vplyvu spoločnosti Reservatic. Podnikateľ súhlasí a zaväzuje sa, že všetky jeho dáta, ktoré bude mať uložené v rámci Aplikácie, bude mať vždy k dispozícii aj z iného zdroja.

 

8. Obmedzenie zodpovednosti a ďalšie obmedzenia

8.1 Spoločnosť Reservatic neručí ani nezodpovedá za škody spôsobené používaním Aplikácie. Podnikateľ používa Aplikáciu výhradne na vlastné riziko a nesie všetky riziká spojené s používaním Aplikácie.

8.2 Spoločnosť Reservatic neručí ani nezodpovedá za činnosti, ktoré Podnikateľ vykonáva prostredníctvom Aplikácie voči svojim zákazníkom, ani negarantuje, že používanie Aplikácie bude pre Podnikateľa ziskové či že prostredníctvom Aplikácie Podnikateľ dosiahne vyšších ziskov. Spoločnosť Reservatic nie je zodpovedná ani za nepriame škody vzniknuté v dôsledku používania Aplikácie, tj. za ušlý zisk, stratu tržieb, finančné ani nepriame, zvláštne či následné škody.

8.3 Spoločnosť Reservatic nenesie zodpovednosť za škody spôsobené používaním Aplikácie, ani za akúkoľvek škodu na strane Používateľov či Podnikateľov spôsobenú používaním Aplikácie zo strany tretích osôb.

8.4 Spoločnosť Reservatic nenesie ani zodpovednosť za stratu či zneužitie dát uložených v Aplikácii a škody tým spôsobené. Podnikateľ je povinný všetky údaje uložené v Aplikácii pravidelne ukladať na vlastné úložné zariadenia.

8.5 V maximálnom rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov je Aplikácia poskytovaná "tak, ako je", teda so všetkými chybami a bez záruky akéhokoľvek druhu. Spoločnosť Reservatic neposkytuje žiadne záruky vo vzťahu k Aplikácii.

8.6 Spoločnosť Reservatic neposkytuje žiadnu záruku nerušeného využívania Aplikácie ani záruku toho, že funkcie Aplikácie budú spĺňať akékoľvek požiadavky Používateľa, Podnikateľa či jeho zákazníkov (či akýchkoľvek iných tretích osôb), že prevádzka Aplikácie bude neprerušovaná a bezchybná, že bude ktorákoľvek služba Aplikácie k dispozícii bez prerušenia, že vady Aplikácie budú opravené, ani že Aplikácia bude kompatibilná alebo schopná spolupracovať s ľubovoľným softvérom, aplikáciami či službami tretích strán, ani že budú chyby Aplikácie opravené.

8.7 Žiadna ústna ani písomná informácia či záruka poskytnutá spoločnosťou Reservatic, či jej splnomocneným zástupcom, nezakladá žiadnu záruku za funkčnosť, vlastnosti, či kvalitu Aplikácie a služieb s ňou spojených.

8.8 V maximálnom rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov spoločnosť Reservatic nezodpovedá za žiadne náhodné, zvláštne, nepriame ani následné škody akéhokoľvek druhu vrátane škôd zo straty zisku, poškodenia alebo straty dát či informácií, nemožnosti prenášať alebo prijímať dáta, prerušenie obchodnej činnosti ani akékoľvek obchodné škody alebo straty vzniknuté v dôsledku alebo súvislosti s používaním alebo nemožnosťou používať Aplikáciu, bez ohľadu na príčinu, a to ani v prípade, že spoločnosť Reservatic bola na možnosť vzniku takých škôd upozornená.

8.9 Pre vylúčenie pochybností sa Podnikateľ vopred vzdáva všetkých svojich práv z chybného plnenia a v maximálnej možnej miere tiež všetkých svojich práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti Reservatic za prípadnú škodu spôsobenú používaním Aplikácie či v súvislosti s ňou.

8.10 Ak by podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nebolo možné zodpovednosť spoločnosti Reservatic za prípadnú škodu spôsobenú používaním Aplikácie alebo v súvislosti s používaním Aplikácie, Podnikateľ súhlasí, že zodpovednosť spoločnosti Reservatic za škodu bude obmedzená do výšky odmeny, ktorú Podnikateľ zaplatil za Licenciu v kalendárnom roku, v ktorom škoda vznikla.

8.11 Vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva k Aplikácii či jej obsahu, ktorý je pomocou Aplikácie zobrazovaný alebo ku ktorému Aplikácia pristupuje, patrí príslušným vlastníkom obsahu. Takýto obsah môže byť chránený autorským právom alebo inými zákonmi a zmluvami o duševnom vlastníctve a môžu sa naň vzťahovať užívacie podmienky tretích strán, ktoré ho poskytujú. Poskytnutie Licencie neposkytuje Podnikateľovi žiadne práva používať takýto obsah, ani nezaručuje, že takýto obsah bude Podnikateľovi trvalo k dispozícii.

8.12 Spoločnosť Reservatic môže v budúcnosti podľa svojho vlastného uváženia sprístupniť aktualizácie Aplikácie. Aktualizácie Aplikácie, ak budú poskytnuté, nemusia nevyhnutne zahŕňať všetky funkcie existujúcej Aplikácie (predchádzajúcej verzie Aplikácie) alebo nové funkcie, ktoré spoločnosť Reservatic uvoľní pre novšie operačné systémy iné verzie operačných systémov alebo iné operačné systémy.

8.13 Všetky právne vzťahy, ktoré prostredníctvom Aplikácie vzniknú medzi Podnikateľom a jeho zákazníkom (resp. tretími osobami), sú výlučne právne vzťahy Podnikateľa a týchto tretích osôb, spoločnosť Reservatic sa nestáva zmluvnou stranou týchto právnych vzťahov a ani neručí či nijako nezodpovedá za to, že záväzky zmluvných strán z týchto právnych vzťahov budú riadne a včas splnené.

 

9. Ostatné dojednania

9.1 Spoločnosť Reservatic využíva pre minimalizáciu možného zneužitia prihlasovacích údajov výhradne šifrované spojenie pomocou SSL certifikátu. Spoločnosť Reservatic vykonáva zabezpečenie dát proti ich strate, zálohovaním na fyzicky oddelených úložiskách.

9.2 Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že ak je Používateľ súčasne Podnikateľom, vzťahujú sa na neho, ako práva a povinnosti Používateľa, tak aj práva a povinnosť Podnikateľa, a povinnosti Podnikateľa podľa týchto obchodných podmienok sa v maximálnej možnej miere vzťahujú aj na Používateľa a naopak.

9.3 Spoločnosť Reservatic si vyhradzuje právo monitorovať počet záznamov a dát, s ktorými Podnikateľ v rámci Aplikácie pracuje, a to za účelom zaistenia ponúkaných štatistických údajov.

 

10. Zánik licencie

10.1 Licencia pre používanie 1 rezervačného kalendára sa poskytuje na dobu neurčitú. Licenčná zmluva bude automaticky ukončená odstránením Podnikateľa (deaktiváciou či výmazom firmy) či profilu Používateľa, ktorý Podnikateľa registroval do Aplikácie.

10.2 Licencia pre užívanie 2 a viac rezervačných kalendárov sa poskytuje na dobu, na ktorú bola cena Licencie zaplatená (predplatená). Licenčná zmluva bude automaticky ukončená, ak nebude cena Licencie zaplatená (predplatená) na ďalšie obdobie.

10.3 Spoločnosť Reservatic môže Licenčnú zmluvu kedykoľvek ukončiť, ak Podnikateľ poruší niektorú z povinností vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok a neučiní nápravu ani do 5 dní odo dňa doručenia výzvy spoločnosti Reservatic na vykonanie nápravy.

10.4 V prípade ukončenia Licenčnej zmluvy, ktorej predmetom bola Licencia pre používanie 2 a viac rezervačných kalendárov, z dôvodu porušenia niektorej z povinností Podnikateľa, nevzniká Podnikateľovi právo na vrátenie preplatku ceny Licencie zaplatenej na obdobie po ukončení Licenčnej zmluvy. Preplatok bude predstavovať zmluvnú pokutu za porušenie povinností Podnikateľa podľa týchto obchodných podmienok.

10.5 Podnikateľ má nárok na ukončenie Licenčnej zmluvy v prípade, že Aplikácia nebude plne funkčná viac ako 5 pracovných dní.

10.6 Podnikateľ má nárok na ukončenie Licenčnej zmluvy tiež v prípade výskytu minimálne 3 opakovaných vážnych technických problémov, či v prípade neposkytnutia zmluvnej časti platených služieb zo strany spoločnosti Reservatic za predpokladu, že Podnikateľ na vážne technické problémy Aplikácie, či neposkytnutia zmluvnej časti platených služieb spoločnosť Reservatic upozornil, poskytol jej čas na nápravu v dĺžke minimálne 10 pracovných dní a spoločnosť Reservatic vážny technický problém alebo dohodnutú časť platených služieb Podnikateľovi neposkytla.

10.7 V prípade ukončenia Licenčnej zmluvy podľa odst. 10.5 a 10.6 vyššie vzniká Podnikateľovi nárok na vrátenie pomernej časti zaplatenej ceny Licencie.

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Akékoľvek práva a povinnosti spoločnosti Reservatic, Používateľa či Podnikateľa z Licenčnej zmluvy, či súvisiace s Aplikáciou sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami, inak všeobecne záväznými právnymi predpismi Českej republiky.

11.2 V prípade, že akékoľvek dojednanie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane, či bude považované za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, neovplyvní to (v maximálnom rozsahu povolenom všeobecne záväznými právnymi predpismi) platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť zabývajúcich ustanovení.

11.3 Spoločnosti Reservatic si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Aktuálna verzia obchodných podmienok je trvalo k dispozícii na Internetových stránkach.

11.4 Platnosť týchto obchodných podmienok, nadväzujúcich na verziu 2/2016 z dňa 29. 11. 2016, započína dňom: 21. 2. 2019.