Zásady spracovania osobných údajov

(platí od 3. apríla 2023)

1. Úvod

Spoločnosť Reservatic s.r.o. je vlastníkom všetkých práv a oprávnení k online rezervačnému systému Reservatic, ktorý je dostupný na www.reservatic.com,  a ktorý je určený na online rezerváciu a správu všetkých druhov služieb (okrem erotických služieb) (ďalej len "Systém").
Spoločnosť Reservatic s.r.o. spracúva osobné údaje všetkých používateľov Systému, ktorí sú fyzickými osobami (tzv. "dotknuté osoby"), bez ohľadu na to, či títo používatelia využívajú Systém na svoje podnikanie alebo nie (tzv. "dotknuté osoby"). Spoločnosť Reservatic s.r.o. teda spracúva všetky osobné údaje predovšetkým na účely poskytovania služieb Systému a na účely s tým súvisiace.
Spoločnosť Reservatic s.r.o. zabezpečuje, aby spracúvanie osobných údajov bolo zákonné, spravodlivé, transparentné, presné, dôverné a aby sa osobné údaje spracúvali len v nevyhnutnom rozsahu.
Reservatic s.r.o. zároveň dbá na to, aby boli osobné údaje riadne zabezpečené a aby boli pri spracúvaní osobných údajov dodržiavané všetky pravidlá stanovené Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR"), ako aj ďalšími právnymi predpismi v oblasti nakladania s osobnými údajmi a ich ochrany a zároveň aby boli dodržiavané všetky pravidlá z pohľadu kybernetickej bezpečnosti, a to ako všeobecné predpisy a odporúčania, tak aj špecifické požiadavky používateľov Systému vyplývajúce z ich povinností.
Ďalšie informácie o rozsahu a spôsobe spracúvania osobných údajov sú uvedené v ďalších článkoch týchto Zásad.

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov

Spoločnosť Reservatic s.r.o. spracúva najmä identifikačné a kontaktné údaje dotknutých osôb (meno, priezvisko, titul, názov, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, bydlisko, sídlo, telefón, e-mail) a ďalšie osobné údaje, ktoré dotknuté osoby zadávajú do Systému. Rozsah spracúvaných údajov určuje vždy prevádzkovateľ osobných údajov, t. j. poskytovateľ služieb, ktorému Systém ponúka voľné termíny a následne umožňuje vytváranie a správu rezervácií. Tento rozsah by mal byť vždy minimálny, a to v takom rozsahu, aby umožňoval správne ponúkanie termínov a následné vytváranie a správu rezervácií.
Okrem toho môže Reservatic s.r.o. v niektorých prípadoch spracúvať aj osobné údaje technického charakteru, ako sú cookies, IP adresa alebo iné online identifikátory, GPS poloha a pod. Ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookie nájdete v tomto dokumente nižšie - Informácie o súboroch cookie.

3. Postavenie prevádzkovateľa a spracovateľa osobných údajov

V záujme transparentného informovania dotknutých osôb je potrebné rozlišovať špecifickú situáciu spoločnosti Reservatic s.r.o. vo vzťahu k dotknutým osobám. Konkrétne, či ide o pozíciu prevádzkovateľa osobných údajov alebo sprostredkovateľa osobných údajov (prípadne ďalšieho sprostredkovateľa osobných údajov v prípade tzv. reťazenia).

3.1 Identifikačné a kontaktné údaje

Identifikačné údaje spoločnosti - Reservatic s.r.o., IČO: 01798715, so sídlom Vřesinská 2371/33, 708 00  Ostrava-Poruba, Česká republika, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 68354.
Zástupcov spoločnosti Reservatic s.r.o. je možné kontaktovať najmä nasledovne:

 • elektronicky (e-mailom)
  • info@reservatic.com - všeobecné informácie
  • dpo@reservatic.com - Úradník pre ochranu údajov (DPO)
 • Písomne (korešpondenčná adresa)
  • Reservatic s.r.o., Vřesinská 2371/33, 708 00  Ostrava-Poruba, Česká republika

3.2 Úradník pre ochranu údajov

Dňa 5. októbra 2021 spoločnosť Reservatic s.r.o. vymenovala svojho úradníka pre ochranu osobných údajov (ďalej len "DPO").

 • Meno a priezvisko úradníka pre ochranu údajov. Soňa Macíčková
 • E-mail: dpo@reservatic.com

3.3 Prevádzkovateľ alebo spracovateľ osobných údajov

Spoločnosť Reservatic s.r.o. môže byť v nasledujúcich pozíciách z hľadiska ochrany osobných údajov, vždy vo vzťahu k účelu a právnemu základu spracúvania osobných údajov.

Podrobné rozlíšenie týchto pozícií je uvedené v nasledujúcich kapitolách, základné rozdelenie pozícií je teda nasledovné:

 • Správca osobných údajov - v prípade bežného prehliadania Systému z pohľadu koncového používateľa, zobrazovania informačných stránok, vytvárania a správy používateľského účtu (bez výhrad).
 • Spracovateľ osobných údajov - v prípade spracúvania osobných údajov na základe pokynov prevádzkovateľa - najmä na základe licenčnej zmluvy medzi spoločnosťou Reservatic s.r.o. a klientom spoločnosti Reservatic s.r.o. Ide najmä o proces ponuky voľných termínov konkrétnemu poskytovateľovi služieb (t. j. klientovi spoločnosti Reservatic s.r.o.) a následné procesy vytvárania a správy rezervácií.
 • Ďalší sprostredkovateľ osobných údajov - alebo tiež subsprostredkovateľ, je špecifická pozícia, kedy má spoločnosť Reservatic s.r.o. uzatvorenú licenčnú zmluvu so sprostredkovateľom, ktorý má vlastnú licenčnú zmluvu s prevádzkovateľom. Spoločnosť Reservatic s.r.o. teda poskytuje systém ako subdodávateľ.

4. Účel a právny základ spracovania

4.1 Poskytovanie systémových služieb

Spoločnosť Reservatic s.r.o. spracúva osobné údaje najmä na účely poskytovania systémových služieb.
Spoločnosť Reservatic s.r.o. poskytuje Systém na základe licenčnej zmluvy (Všeobecné obchodné podmienky dostupné tu https://reservatic.com/sk/pages/vseobecne-obchodne-podmienky).

Spracúvanie osobných údajov na účely poskytovania systémových služieb je teda spracúvaním osobných údajov na účely uzatvorenia licenčnej zmluvy a výkonu práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej licenčnej zmluvy. Toto spracúvanie je nevyhnutnou podmienkou poskytovania služieb Systému, pričom konkrétnu špecifikáciu účelu spracúvania určuje prevádzkovateľ (predplatiteľ Systému). Bez takéhoto spracúvania osobných údajov by spoločnosť Reservatic s.r.o. nemohla poskytovať služby Systému používateľom. V tomto prípade je Reservatic s.r.o. v pozícii sprostredkovateľa (alebo ďalšieho sprostredkovateľa - v závislosti od parametrov konkrétnej licenčnej zmluvy).

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel môže spoločnosť Reservatic s.r.o. vykonávať bez akéhokoľvek súhlasu dotknutých osôb. Právnym základom tohto spracúvania je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť dotknutej osoby (pozri článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

4.2 Nastavenie a vedenie zákazníckeho účtu

Predpokladom používania systémových služieb je zákaznícky účet. Spoločnosť Reservatic s.r.o. preto predpokladá, že každá dotknutá osoba, ktorá si vytvorí zákaznícky účet, má záujem využívať služby Systému aspoň dočasne. Aj pri bezplatnom alebo skúšobnom využívaní služieb Systému sa uzatvára licenčná zmluva (Všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii tu https://reservatic.com/sk/pages/vseobecne-obchodne-podmienky).

Vzhľadom na vyššie uvedené bude spoločnosť Reservatic s.r.o. spracúvať osobné údaje aj na účely zriadenia a vedenia zákazníckeho účtu.

Právnym základom tohto spracúvania je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť dotknutej osoby (pozri článok 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

4.3 Plnenie zákonných povinností spoločnosti Reservatic s.r.o.

Spoločnosť Reservatic s.r.o. spracúva osobné údaje aj na účely plnenia svojich zákonných povinností.
Ide o právne povinnosti vyplývajúce pre spoločnosť Reservatic s.r.o. najmä z účtovných a daňových zákonov (napr. zákon o DPH). Okrem toho je spoločnosť Reservatic s.r.o. povinná vedieť preukázať, že spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s GDPR. Aj tento účel spracúvania osobných údajov spadá pod zákonné povinnosti spoločnosti Reservatic s.r.o.
Spoločnosť Reservatic s.r.o. môže spracúvať osobné údaje na vyššie uvedené účely aj bez súhlasu dotknutých osôb. Právnym základom tohto spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti, ktorej spoločnosť Reservatic s.r.o. ako prevádzkovateľ údajov podlieha (pozri článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR).

4.4 Oprávnené záujmy spoločnosti Reservatic s.r.o.

Spoločnosť Reservatic s.r.o. je oprávnená spracúvať osobné údaje aj na tieto účely:

 • záznamy o zákazníkoch;
 • analýza používania systému jeho používateľmi;
 • stanovenie, uplatnenie alebo obhajoba právnych nárokov (najmä právnych nárokov vyplývajúcich z uzavretej licenčnej zmluvy).

Spracúvanie osobných údajov na niektorý z vyššie uvedených účelov môže spoločnosť Reservatic s.r.o. vykonávať aj bez súhlasu dotknutých osôb. Právnym základom tohto spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti Reservatic s.r.o. (pozri článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

Toto spracúvanie nie je možné, pokiaľ záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, neprevažujú nad záujmami spoločnosti Reservatic s.r.o..

Dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu spoločnosti Reservatic s.r.o. (pozri článok 21 GDPR).

4.5 Súhlas dotknutých osôb

Na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov je spoločnosť Reservatic s.r.o. oprávnená spracúvať osobné údaje na akýkoľvek účel uvedený v príslušnom súhlase. Právnym základom tohto spracúvania je súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (pozri článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je úplne dobrovoľný. Prípadné neudelenie súhlasu nebude mať pre dotknutú osobu žiadne nepriaznivé dôsledky.
Každá dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, najmä:

 • Elektronickým oznámením zaslaným na e-mailovú adresu dpo@reservatic.com 

 • Písomným oznámením zaslaným na adresu sídla spoločnosti Reservatic s.r.o.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov v období pred odvolaním súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonávalo.

5. Priamy marketing

5.1 Obecně

Spracúvaním osobných údajov na účely priameho marketingu sa rozumie spracúvanie osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 480/2004 Z. z.").
Obchodnou komunikáciou sa rozumie akákoľvek forma komunikácie vrátane reklamy a výzvy na návštevu internetovej stránky internetového obchodu, ktorej cieľom je priama alebo nepriama propagácia tovaru alebo služieb alebo imidžu spoločnosti Reservatic s.r.o. (ďalej len "komunikácia").
Možnosť zasielania obchodných oznámení môže byť upravená (obmedzená) osobitnou licenčnou zmluvou medzi spoločnosťou Reservatic s.r.o. a poskytovateľom služieb využívajúcim Systém na základe licenčnej zmluvy.

5.2 Spôsob zasielania komunikácie

Spoločnosť Reservatic s.r.o. spracúva osobné údaje na účely zasielania Oznámenia na základe existencie oprávneného záujmu (pozri odôvodnenie 47 GDPR). Spoločnosť Reservatic s.r.o. môže zasielať samotné Oznámenie aj bez súhlasu (v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z.), pokiaľ to dotknutá osoba pôvodne neodmietla (napr. zaškrtnutím políčka "Nechcem dostávať žiadne e-maily od spoločnosti Reservatic", ktoré je dostupné v časti "Môj profil").

5.3 Ukončenie spracovania

Společnost Reservatic s.r.o. ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bezodkladně poté, co subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Nesouhlas lze učinit např. některým z následujících způsobů:

 • odhlásením sa z odberu oznámení (čo môžete urobiť v každom oznámení alebo zaškrtnutím políčka "Nechcem dostávať žiadne e-maily od spoločnosti Reservatic", ktoré je k dispozícii v časti "Môj profil");
 • vznesením námietky proti takémuto spracovaniu (podľa článku 21 GDPR).

Bez ohľadu na vyššie uvedené Prevádzkovateľ ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu najneskôr 2 roky po poslednom aktívnom používaní Systému alebo prihlásení do zákazníckeho účtu (podľa toho, čo nastane neskôr). S každým aktívnym používaním Systému alebo prihlásením do zákazníckeho účtu sa obdobie spracúvania predlžuje o ďalšie 2 roky.

6. Kategórie príjemcov osobných údajov

Príjemcom osobných údajov je každý, komu spoločnosť Reservatic s.r.o. poskytne osobné údaje v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi spracúvania osobných údajov.
Reservatic s.r.o. môže poskytovať osobné údaje najmä príjemcom, ktorých služby využíva najmä v súvislosti s prevádzkou a údržbou Systému. Ide najmä o subjekty poskytujúce účtovné, tlačiarenské a poštové služby, právne služby, IT služby, cloudové služby, služby zasielania správ alebo prevádzkovateľov platobných brán a systémov a pod.
Títo príjemcovia budú spracúvať osobné údaje buď ako nezávislí prevádzkovatelia (t. j. ako subjekty, ktoré si určujú účely a prostriedky spracúvania osobných údajov sami, nezávisle od spoločnosti Reservatic s.r.o.), alebo ako sprostredkovatelia (t. j. subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje pre spoločnosť Reservatic s.r.o. na základe jej pokynov).
Okrem toho Reservatic s.r.o. poskytne osobné údaje orgánom verejnej moci, ak jej túto povinnosť ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy. Orgány verejnej moci pri výkone svojich vyšetrovacích právomocí sa však nepovažujú za príjemcov.

6.1 Ostatní spracovatelia osobných údajov a tretie strany, ktorým sa osobné údaje prenášajú

Medzi konkrétnych ďalších spracovateľov údajov a tretie strany, ktorým sa osobné údaje odovzdávajú a ktorých služby poskytuje spoločnosť Reservatic s.r.o. v rámci produktu Reservatic (alebo ktoré subjekt využíva priamo pri používaní produktu Reservatic), patria najmä títo príjemcovia osobných údajov:

 1. Spoločnosť Google LLC, sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA poskytnutie bezpečnostného prvku reCaptcha Enterprise.

 2. Spoločnosť Railsformers s.r.o., se sídlem Vřesinská 2371/33, 708 00  Ostrava-Poruba, Česká republika, zabezpečenie komplexnej správy, rozvoja a infraštruktúry systému Reservatic pre spoločnosť Reservatic s.r.o. na základe spracovateľskej zmluvy.

 3. Spoločnosť GOPAY s.r.o., se sídlem Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, poskytovanie platobného modulu na objednávanie služieb Reservatic, ako aj spracovanie priamych platieb od subjektov jednotlivým poskytovateľom služieb, ktorí ponúkajú hradené služby prostredníctvom systému Reservatic.

 4. Spoločnosť Openstreetmap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, United Kingdom poskytovanie mapových podkladov pre zobrazenie adries spoločnosti Reservatic s.r.o. a adries jednotlivých poskytovateľov služieb.

 5. Spoločnosť ATS Praha s.r.o., se sídlem Kubánské nám. 11, Praha 10, Česká republika, poskytovanie sms služieb na objednávanie služieb Reservatic.

7. Obdobie spracovania osobných údajov

Spoločnosť Reservatic s.r.o. bude spracúvať osobné údaje len po dobu nevyhnutnú na účel spracúvania, spravidla však maximálne po dobu 2 rokov. Zánik jedného z právnych základov spracúvania osobných údajov nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov (v nevyhnutnom rozsahu) na základe iného právneho základu (a na príslušný účel).

Doba spracúvania osobných údajov môže byť upravená osobitnou licenčnou zmluvou medzi spoločnosťou Reservatic s.r.o. a poskytovateľom služieb využívajúcim Systém na základe tejto licenčnej zmluvy.

7.1 Poskytovanie systémových služieb

Na účely poskytovania systémových služieb (plnenia licenčnej zmluvy) bude spoločnosť Reservatic s.r.o. spracúvať osobné údaje minimálne počas trvania záväzku vyplývajúceho z licenčnej zmluvy.

7.2 Nastavenie a vedenie zákazníckeho účtu

Zákaznícky účet je možné zrušiť kedykoľvek súčasne s ukončením používania systémových služieb, a to na základe žiadosti o zrušenie zákazníckeho účtu zaslanej na ktorúkoľvek z kontaktných adries uvedených v článku 3 vyššie (najmä na e-mailové adresy dpo@reservatic.com a info@reservatic.com). V prípade ukončenia využívania služieb Systému spoločnosť Reservatic s.r.o. ukončí spracúvanie osobných údajov zadaných do zákazníckeho konta najneskôr do 2 rokov od zániku záväzku z licenčnej zmluvy (ukončenia využívania Systému) alebo od posledného prihlásenia do zákazníckeho konta, ak dotknutá osoba už Systém nevyužíva.

Ak dotknutá osoba nikdy nezačala využívať služby Systému (napr. si len zriadila zákaznícky účet), spoločnosť Reservatic s.r.o. zruší jej zákaznícky účet a prestane spracúvať osobné údaje zadané do zákazníckeho účtu ihneď po prijatí a potvrdení e-mailovej žiadosti zaslanej na jednu z kontaktných adries uvedených v článku 3 vyššie alebo najneskôr do 2 rokov od posledného prihlásenia do zákazníckeho účtu.

7.3 Plnenie zákonných povinností spoločnosti Reservatic s.r.o.

Na tento účel bude spoločnosť Reservatic s.r.o. spracúvať osobné údaje po dobu trvania príslušnej zákonnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. daňové doklady obsahujúce osobné údaje musí spoločnosť Reservatic s.r.o. uchovávať 2 roky).

7.4 Oprávnené záujmy spoločnosti Reservatic s.r.o.

Na účely priameho marketingu (zasielanie Oznámenia) bude spoločnosť Reservatic s.r.o. spracúvať osobné údaje do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracúvaním, najdlhšie však po dobu 2 rokov od posledného ukončenia záväzkov vyplývajúcich z licenčnej zmluvy (ukončenia používania Systému) alebo prihlásenia sa do zákazníckeho účtu, ak dotknutá osoba Systém nepoužíva.
Na účely registrácie zákazníka bude spoločnosť Reservatic s.r.o. spracúvať osobné údaje po dobu 2 rokov od ukončenia záväzkov z licenčnej zmluvy (ukončenia používania Systému) alebo prihlásenia do zákazníckeho účtu, ak dotknutá osoba nepoužíva Systém.
Na účely analýzy používania Systému jeho používateľmi bude spoločnosť Reservatic s.r.o. spracúvať osobné údaje po dobu 2 rokov od posledného prihlásenia používateľa.
Na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajoby právnych nárokov bude spoločnosť Reservatic s.r.o. spracúvať osobné údaje po dobu existencie príslušného právneho nároku, maximálne však 1 rok po uplynutí premlčacej lehoty podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade začatia a pokračovania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sa riešia práva alebo povinnosti vyplývajúce z príslušného právneho nároku, lehota spracúvania osobných údajov na tento účel neuplynie pred právoplatným ukončením takéhoto konania.

7.5 Súhlas dotknutých osôb

Na účel uvedený v príslušnom súhlase so spracúvaním osobných údajov (ak dotknutá osoba takýto súhlas spoločnosti Reservatic s.r.o. udelila) bude spoločnosť Reservatic s.r.o. spracúvať osobné údaje do odvolania súhlasu, inak maximálne 2 roky od udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

8. Práva dotknutých osôb

Každá dotknutá osoba má okrem iného tieto práva:

 • právo na prístup k osobným údajom (podľa článku 15 GDPR)
 • právo na opravu osobných údajov (podľa článku 16 GDPR)
 • právo na vymazanie osobných údajov (podľa článku 17 GDPR)
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (podľa článku 18 GDPR)
 • právo namietať proti spracúvaniu (podľa článku 21 GDPR)
 • právo na prenosnosť osobných údajov (podľa podmienok článku 20 GDPR)
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (t. j. Úradu na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail posta@uoou.cz)
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

9. Informácie o súboroch cookie

 1. My, spoločnosť Reservatic s.r.o., IČO: 01798715, so sídlom Vřesinská 2371/33, 708 00  Ostrava-Poruba, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 68354, ako prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo iný sprostredkovateľ (v závislosti od konkrétnej situácie) osobných údajov, si Vás dovoľujeme informovať, že za účelom:

 • meranie návštevnosti webových stránok
 • vytváranie štatistík o návštevnosti našich webových stránok a správaní návštevníkov na našich webových stránkach.
 • správna funkčnosť našej webovej stránky
 • prispôsobenie našej webovej stránky vašim potrebám
 • zisťovanie, ktoré stránky a funkcie návštevníci našej webovej lokality používajú najčastejšie
 • zlepšenie využívania našich serverov

Používame malé množstvo údajov, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia (súbory cookie). Viac informácií o súboroch cookie nájdete napríklad v nasledujúcich zdrojoch informácií:

 1. Súbory cookie používajú takmer všetky webové stránky na svete a vo všeobecnosti sú užitočnou službou, pretože zvyšujú užívateľskú prívetivosť opakovane navštevovaných webových stránok (umožňujú vášmu počítaču zapamätať si navštívené stránky a vaše preferované nastavenia pre každú stránku).

 2. Komplexné používanie súborov cookie môžete nastaviť pomocou svojho internetového prehliadača. Väčšina internetových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie v predvolenom nastavení. Súbory cookie však môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácií o tomto nastavení nájdete na nasledujúcich stránkach:

 3. Zároveň vám v súlade s platnou legislatívou umožňujeme schváliť používanie všetkých súborov cookie alebo ich vybrať (s výnimkou nevyhnutných technických súborov cookie) podľa vašich preferencií priamo v systéme.

 4. Technické súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našej webovej stránky, sa však ukladajú len na čas nevyhnutný na fungovanie webovej stránky.

 5. Proti spracovaniu súborov cookie môžete vzniesť námietku podľa podmienok článku 21 GDPR. Námietku môžete zaslať spoločnosti Reservatic s.r.o. alebo jej úradníkovi pre ochranu údajov prostredníctvom jednej z kontaktných adries uvedených v článku 3 týchto zásad. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu technických súborov cookie, v takom prípade nie je možné zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu našej webovej stránky.

 6. Súbory cookie, ktoré sa zhromažďujú na účely merania návštevnosti našej webovej stránky a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti webovej stránky a správania návštevníkov, sa spracúvajú v takmer anonymizovanej podobe, ktorá síce umožňuje vašu identifikáciu, ale len so značným a odborným úsilím.

 7. Všetky súbory cookie sa uchovávajú počas obdobia uvedeného nižšie pre každý typ súboru cookie.

 8. Zozbierané súbory cookie môžu byť spracované inými spracovateľmi:
  Poskytovateľ bezpečnostnej funkcie reCaptcha Enterprise, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  1. Translated with www.DeepL.com/Translator (free versio)

 9. V rámci voliteľnej zjednodušenej registrácie alebo prihlásenia do zákazníckeho účtu Reservatic môžu títo spracovatelia tiež (pomocou systému jednotného prihlásenia uvedených spracovateľov) vytvárať a spracúvať ďalšie súbory cookie v súlade so svojimi zmluvnými podmienkami, ktoré sú k dispozícii tu:

  1. SSO - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  2. SSO - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  3. SSO - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  4. SSO - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 10. V súlade s GDPR máte v súvislosti so súbormi cookie nasledujúce práva - pozri článok 8 týchto zásad ochrany osobných údajov - Práva dotknutých osôb.

 11. Pri ostatných opatreniach týkajúcich sa súborov cookie sa riadime našimi zásadami spracovania údajov uvedenými v predchádzajúcich častiach tohto dokumentu.

 12. Zoznam súborov cookie, ktoré môže (ale nemusí, v závislosti od funkcií Systému, ktoré subjekt údajov používa) spracúvať spoločnosť Reservatic.

Požadované technické súbory cookie

Súbory cookie s preferenciami

Analytické súbory cookie

Nastavenia súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť v nastavení súborov cookie v pätičke.

10. Spolupráca s odbornou verejnosťou

Spoločnosť Reservatic s.r.o. tiež konzultuje so zástupcami odbornej verejnosti aspekty ochrany osobných údajov. Následne spoločnosť Reservatic s.r.o. zavádza procesy a postupy na zlepšenie organizačných a technických opatrení na zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov. Zástupcovia odbornej verejnosti sú vysoko profesionálne orgány ochrany osobných údajov:

 • Spoločnosť na ochranu osobných údajov https://www.ochranaudaju.cz/ 
 • Iuridicum Remedium, z. s. https://www.iure.org/

11. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov

V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov alebo v prípade uplatnenia práv dotknutej osoby uvedených v článku 8 týchto Zásad je možné kontaktovať spoločnosť Reservatic s.r.o. alebo jej úradníka pre ochranu údajov prostredníctvom jednej z kontaktných adries uvedených v článku 3 týchto Zásad.
Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete aj na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov dostupnej na adrese www.uoou.cz.

Táto politika nadobudne účinnosť 3. apríla 2023

Prílohy: