Aby sme vám mohli poskytovať služby sociálnych sietí, používame na tomto webe súbory cookie. Používaním naších služieb, vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Zásady spracovania osobných údajov

1. Úvod

Spoločnosť Reservatic s.r.o. je vlastníkom všetkých práv a oprávnení k online rezervačnému systému Reservatic, dostupnému na www.reservatic.com, ktorý je určený pre online rezervácie všetkých typov služieb (s výnimkou erotických služieb) a ich spravovanie (ďalej len "Systém"). Spoločnosť Reservatic s.r.o. spracováva osobné údaje všetkých používateľov Systému, ktorí sú fyzickými osobami (tzv. subjekty údajov), bez ohľadu na to, či títo používatelia používajú Systém pre svoje podnikanie alebo nie (tzv. subjekty údajov). Všetky osobné údaje tak spoločnosť Reservatic s.r.o. spracováva primárne za účelom poskytovania služieb Systému a účely, ktoré s tým súvisia. Spoločnosť Reservatic s.r.o. dbá na to, aby spracovanie osobných údajov bolo zákonné, korektné, transparentné, presné, dôverné a aby osobné údaje boli spracovávané iba v nevyhnutnom rozsahu.

Spoločnosť Reservatic s.r.o. dbá tiež na to, aby osobné údaje boli riadne zabezpečené a aby pri spracovaní osobných údajov boli dodržiavané všetky pravidlá ustanovené všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR") ako aj ďalšími právnymi predpismi v oblasti nakladania s osobnými údajmi a ich ochranou. Bližšie informácie o rozsahu a spôsobe spracovania osobných údajov sú uvedené v ďalších článkoch týchto zásad.

 

2. Rozsah spracovaných osobných údajov

Spoločnosť Reservatic s.r.o. spracováva najmä identifikačné a kontaktné údaje subjektov údajov (meno, priezvisko, titul, názov, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, bydlisko, sídlo, telefón, e-mail) a ďalšie osobné údaje, ktoré subjekty údajov vkladajú do Systému. Popri tom spoločnosť Reservatic s.r.o. môže v niektorých prípadoch spracovávať tiež osobné údaje technického charakteru, ako napr. súbory cookies, IP adresu či iné online identifikátory, GPS polohu a pod. Bližšie informácie ohľadom súboru cookies je možné nájsť tu -https://reservatic.com/pages/cookies.

 

3. Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je Reservatic s.r.o., IČO: 01798715, so sídlom Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 68354.

Zástupcu spoločnosti Reservatic s.r.o. je možné kontaktovať najmä nasledovne:

• elektronicky (e-mailom): info@reservatic.com

• telefonicky: + 420 731 545 545, + 420 608 136 697 (technická podpora)

• písomne (koresp. adresa): Reservatic s.r.o., Technologická 372/2, 708 00  Ostrava

 

4. Účel a právny základ pre spracovanie

4.1 Poskytovanie služieb systému

Spoločnosť Reservatic s.r.o. spracováva osobné údaje najmä za účelom poskytovania služieb Systému.

Spoločnosť Reservatic s.r.o. poskytuje systém na základe licenčnej zmluvy (všeobecné obchodné podmienky sú dostupné tu https://reservatic.com/cs/pages/vseobecne-obchodni-podminky). Spracovanie osobných údajov za účelom poskytovania služieb Systému je tak spracovaním osobných údajov za účelom uzatvorenia licenčnej zmluvy a plnenia práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej licenčnej zmluvy. Toto spracovanie je nevyhnutnou podmienkou poskytovania služieb Systému. Bez takéhoto spracovania osobných by spoločnosť Reservatic s.r.o. nemohla používateľom služby Systému poskytovať.

Spracovanie osobných údajov za vyššie uvedeným účelom môže spoločnosť Reservatic s.r.o. vykonávať bez akéhokoľvek súhlasu subjektov údajov. Právnym základom tohto spracovania je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, prípadne pre prijatie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť subjektu údajov (pozri článok. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

 

4.2 Zriadenie a vedenie zákazníckeho účtu

Zákaznícky účet je nevyhnutnou podmienkou používania služieb Systému. Spoločnosť Reservatic s.r.o. teda predpokladá, že každý subjekt údajov, ktorý si zriadi zákaznícky účet, má záujem služby Systému aspoň dočasne používať. Aj pri bezplatnom či skúšobnom používaní služieb Systému dochádza k uzatvoreniu licenčnej zmluvy (všeobecné obchodné podmienky sú dostupné tu https://reservatic.com/cs/pages/vseobecne-obchodni-podminky). S ohľadom na uvedené, spoločnosť Reservatic s.r.o. bude spracovávať osobné údaje tiež za účelom zriadenia a vedenia zákazníckeho účtu.

Právnym základom tohto spracovania je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnoustranou je subjekt údajov, prípadne pre prijatie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť subjektu údajov (pozri článok. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

 

4.3 Plnenie právnych povinností spoločnosti Reservatic s.r.o.

Spoločnosť Reservatic s.r.o. spracováva osobné údaje tiež za účelom plnenia svojich právnych povinností.

lide najmä o právne povinnosti vyplývajúce pre spoločnosť Reservatic s.r.o. najmä z účtovníckych a daňových zákonov (napr. zákona o DPH). Popri tom je spoločnosť Reservatic s.r.o. povinná byť schopná preukázať, že osobné údaje spracováva v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade s GDPR. Aj tento účel spracovania osobných údajov spadá pod plnenie právnych povinností spoločnosti Reservatic s.r.o.

Spracovanie osobných údajov za vyššie uvedeným účelom môže spoločnosť Reservatic s.r.o. vykonávať taktiež bez akéhokoľvek súhlasu subjektu údajov. Právnym základom tohto spracovania je splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na spoločnosť Reservatic s.r.o., čoby správca osobných údajov, vzťahuje (pozri článok. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

 

4.4 Oprávnené záujmy spoločnosti Reservatic s.r.o.

Spoločnosť Reservatic s.r.o. je oprávnená spracovávať osobné údaje tak tiež za účelom:

• evidencie zákazníkov;

• analýzy používania Systému zo strany jeho používateľov;

• určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov (najmä právnych nárokov vyplývajúcich z uzatvorenej licenčnej zmluvy).

Spracovanie osobných údajov za niektorým z vyššie uvedených účelov môže spoločnosť Reservatic s.r.o. vykonávať aj bez akéhokoľvek súhlasu subjektu údajov. Právnym základom tohto spracovania je oprávnený záujem spoločnosti Reservatic s.r.o. (pozri článok. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Toto spracovanie nie je možné iba v prípade, keď pred záujmami spoločnosti Reservatic s.r.o. majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody subjektov údajov vyžadujúce ochranu osobných údajov.

Proti spracovaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu spoločnosti Reservatic s.r.o. môže subjekt údajov podať kedykoľvek námietky (pozri článok. 21 GDPR).

 

4.5 Súhlas subjektov údajov

Na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov je spoločnosť Reservatic s.r.o. oprávnená spracovávať osobné údaje za akýmkoľvek účelom špecifikovaným v príslušnom súhlase. Právnym základom tohto spracovania je súhlas subjektov údajov so spracovaním osobných údajov (pozri článok. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je úplne dobrovoľné. Prípadné neudelenie súhlasu nebude mať pre subjekt údajov žiadne nepriaznivé následky.

Každá subjekt údajov má právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to najmä:

• elektronickým oznámením zaslaným na e-mailovú adresu info@reservatic.com;

• listinným oznámením zaslaným na adresu sídla spoločnosti Reservatic.

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov v období pred odvolaním súhlasu, na základe ktorého bolo spracovanie osobných údajov vykonávané.

 

5. Priamy marketing

5.1 Všeobecne

Spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu je spracovanie osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 480/2004 Zb. ").

Obchodné oznámenie sa rozumie akákoľvek forma komunikácie, vrátane reklamy a podnecovanie k návšteve stránok internetového obchodu, určeného k priamej či nepriamej podpore tovaru alebo služieb alebo imidžu spoločnosti Reservatic s.r.o. (ďalej len "Oznámenie").

 

5.2 Spôsob zasielania oznámení

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania Oznámení spoločnosť Reservatic s.r.o. vykonáva na základe existencie oprávneného záujmu (pozri recitál 47 GDPR). Rovnako aj samotné zasielanie Oznámení môže spoločnosť Reservatic s.r.o. vykonávať bez súhlasu (v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb.), ak to subjekt údajov pôvodne neodmietol (napr. zaškrtnutím políčka "Nechcem prijímať žiadne emaily z Reservatic", ktoré je dostupné v sekcii "Môj profil ").

 

5.3 Ukončenie spracovania

Spoločnosť Reservatic s.r.o. ukončí spracovanie osobných údajov pre účely priameho marketingu bezodkladne po tom, čo subjekt údajov vyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracovaním. Nesúhlas je možné urobiť napr. niektorým z nasledujúcich spôsobov:

• odhlásením sa z odberu Oznámenie (čo je možné urobiť v každom Oznámeni alebo zaškrtnutím políčka "Nechcem prijímať žiadne emaily z Reservatic", ktoré je dostupné v sekcii "Môj profil");

• vznesením námietky proti takémuto spracovaniu (za podmienky čl. 21 GDPR).

Bez ohľadu na vyššie uvedené Prevádzkovateľ ukončí spracovanie osobných údajov pre účely priameho marketingu najneskôr do 2 rokov od posledného aktívneho používania Systému či prihlásenia do zákazníckeho účtu (podľa toho, čo nastane neskôr). Každým aktívnym použitím Systému, či prihlásením do zákazníckeho účtu sa doba spracovania predlžuje vždy o ďalšie 2 roky.

 

6. Kategórie príjemcov osobných údajov

Príjemcom osobných údajov je každý, komu spoločnosť Reservatic s.r.o. poskytne osobné údaje v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi spracovania osobných údajov.

Spoločnosť Reservatic s.r.o. môže poskytovať osobné údaje najmä príjemcom, ktorých služby využíva najmä v rámci prevádzkovania a údržby Systému. Jedná sa najmä o subjekty poskytujúce účtovnícke, tlačové a poštové služby, právne služby, IT služby, cloudové služby, služby rozosielanie Oznámenia, či prevádzkovateľa platobných brán a systému atď. Títo príjemcovia budú spracovávať osobné údaje buď ako samostatní správcovia (teda ako subjekty, ktoré samy určujú účely a prostriedky spracovania osobných údajov, a to nezávisle od spoločnosti Reservatic s.r.o.), alebo ako spracovatelia (teda subjekty, ktoré spracovávajú osobné údaje pre spoločnosť Reservatic s.r.o. na základe jej pokynov).

opri tomu bude spoločnosť Reservatic s.r.o. poskytovať osobné údaje orgánom verejnej moci, pokiaľ jej túto povinnosť ukladajú alebo budú ukladať všeobecne záväzné právne predpisy. Za príjemcov však nie sú považované orgány verejnej moci v rámci výkonu svojich vyšetrovacích právomocí.

 

7. Doba spracovania osobných údajov

Spoločnosť Reservatic s.r.o. bude spracovávať osobné údaje len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania, všeobecne však maximálne 2 roky. Zánikom jedného z právnych základov pre spracovanie osobných údajov nie je dotknuté spracovanie osobných údajov (v nevyhnutnom rozsahu) na základe iného právneho základu (a za príslušným účelom).

 

7.1 Poskytovanie služieb systému

Za účelom poskytovania služieb Systému (plnenie licenčnej zmluvy) bude spoločnosť Reservatic s.r.o. spracovávať osobné údaje minimálne po dobu trvania záväzku z licenčnej zmluvy.

 

7.2 Zriadenie a vedenie zákazníckeho účtu

Zákaznícky účet je možné kedykoľvek zrušiť súčasne s ukončením používania služieb Systému, a to na základe žiadosti o zrušenie zákazníckeho účtu zaslané na niektorú z kontaktných adries uvedených v čl. 2 vyššie (najmä teda e-mailovú adresu info@reservatic.com). V prípade ukončenia používania služieb Systému spoločnosť Reservatic s.r.o. ukončí spracovanie osobných údajov vložených do zákazníckeho účtu najneskôr do 2 rokov od zániku záväzku z licenčnej zmluvy (ukončenie užívania Systému) alebo od posledného prihlásenia do zákazníckeho účtu, ak subjekt údajov Systém už nepoužíva.

Ak subjekt údajov nikdy nezačal služby Systému používať (napr. si iba zriadil zákaznícky účet), spoločnosť Reservatic s.r.o. zruší jeho zákaznícky účet a prestane spracovávať osobné údaje vložené do zákazníckeho účtu najneskôr do 2 rokov od posledného prihlásenia do zákazníckeho účtu.

 

7.3 Plnenie právnych povinností spoločnosti Reservatic s.r.o.

Za týmto účelom plnenia právnych povinností bude Reservatic s.r.o. spracovávať osobné údaje po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti, stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. daňové doklady, na ktorých sú uvedené osobné údaje, musí spoločnosť Reservatic s.r.o. uchovávať po dobu 2 roky).

 

7.4 Oprávnené záujmy spoločnosti Reservatic s.r.o.

Za účelom priameho marketingu (zasielam Oznámenie) bude spoločnosť Reservatic s.r.o. spracovávať osobné údaje do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním, najdlhšie však po dobu 2 rokov od posledného zániku záväzkov z licenčnej zmluvy (ukončenie užívania Systému) či prihlásenie do zákazníckeho účtu, ak subjekt údajov Systém nepoužíva.

Za účelom evidencie zákazníkov bude spoločnosť Reservatic s.r.o. spracovávať osobné údaje po dobu 2 roky od zániku záväzkov z licenčnej zmluvy (ukončenie užívania Systému) či prihlásenie do zákazníckeho účtu, ak subjekt údajov Systém nepoužíva.

Za účelom analýzy používania Systému zo strany jeho používateľov bude spoločnosť Reservatic s.r.o. spracovávať osobné údaje po dobu 2 rokov od posledného prihlásenia používateľa.

Za účelom určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov bude spoločnosť Reservatic s.r.o. spracovávať osobné údaje po dobu existencie príslušného právneho nároku, maximálne však po dobu 1 roku po uplynutí premlčacej lehoty podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade zahájenia a trvania súdneho, správneho alebo akéhokoľvek iného konania, v ktorom budú riešené práva alebo povinnosti vyplývajúce z príslušného právneho nároku, neskončí doba spracovania osobných údajov na tento účel pred právoplatným skončením takéhoto konania.

 

7.5 Súhlas dotknutých osôb

Za účelom uvedeným v príslušnom súhlase so spracovaním osobných údajov (ak subjekt údajov spoločnosti Reservatic s.r.o. taký súhlas udelil), bude spoločnosti Reservatic s.r.o. osobné údaje spracovávať do doby odvolania súhlasí, inak maximálne 2 roky od okamihu udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 

8. Práva subjektov údajov

Každý subjekt údajov má, okrem iného, ​​tieto práva:

• právo na prístup k osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR)

• právo na opravu osobných údajov (za podmienok čl. 16 GDPR)

• právo na vymazanie osobných údajov (za podmienok čl. 17 GDPR)

• právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (za podmienok čl. 18 GDPR)

• právo namietať proti spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR)

• právo na prenositeľnosť osobných údajov (za podmienok čl. 20 GDPR)

• právo predložiť sťažnosť dozornému orgánu (tj. na Úrade pre ochranu osobných údajov)

• právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

 

9. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov

V prípade otázok ohľadom spracovania osobných údajov či v prípade uplatnenia práv subjektu údajov uvedených v čl. 8 týchto zásad môže spoločnosť Reservatic s.r.o. kontaktovať prostredníctvom niektorej z kontaktných adries uvedených v čl. 2 týchto zásad.

Všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov, je možné nájsť aj na internetových stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov dostupných na www.uoou.cz.

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 6. 3. 2019.