Aby sme vám mohli poskytovať služby sociálnych sietí, používame na tomto webe súbory cookie. Používaním naších služieb, vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Zásady spracovania osobných údajov

(platné od 5. 10. 2021)

1. Úvod

Společnost Reservatic s.r.o. je vlastníkem veškerých práv a oprávnění k online rezervačnímu systému Reservatic, dostupnému na www.reservatic.com, který je určen pro online rezervace všech typů služeb (s výjimkou erotických služeb) a jejich správu (dále jen „Systém“).

Společnost Reservatic s.r.o. zpracovává osobní údaje všech uživatelů Systému, kteří jsou fyzickými osobami (tzv. subjekty údajů), bez ohledu na to, zda tito uživatelé užívají Systém pro své podnikání či nikoli (tzv. subjekty údajů). Veškeré osobní údaje tak společnost Reservatic s.r.o. zpracovává primárně za účelem poskytování služeb Systému a účely, které s tím souvisejí.

Společnost Reservatic s.r.o. dbá na to, aby zpracování osobních údajů bylo zákonné, korektní, transparentní, přesné, důvěrné a aby osobní údaje byly zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu.

Společnost Reservatic s.r.o. dbá též na to, aby osobní údaje byly řádně zabezpečeny a aby při zpracování osobních údajů byla dodržena veškerá pravidla stanovená obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) jakož i dalšími právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji a jejich ochrany a současně, aby byla dodržena veškerá pravidla z pohledu kybernetické bezpečnosti a to jak obecná nařízení a doporučení, tak i specifické požadavky uživatelů Systému vyplývající z jejich povinností.

Bližší informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dalších článcích těchto zásad.

2. Rozsah zpracovaných osobních údajů

Společnost Reservatic s.r.o. zpracovává zejména identifikační a kontaktní údaje subjektů údajů (jméno, příjmení, titul, název, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, bydliště, sídlo, telefon, e-mail) a další osobní údaje, které subjekty údajů vkládají do Systému. Rozsah zpracovávaných údajů určuje vždy správce osobních údajů, tj. poskytovatel služeb, na které Systém nabízí volné termíny a následně umožňuje vytváření a správu rezervací. Tento rozsah by měl být vždy minimální, v rozsahu umožňující korektní nabídku termínů a následné vytváření a správu rezervací.

Vedle toho společnost Reservatic s.r.o. může v některých případech zpracovávat také osobní údaje technického charakteru, jako např. soubory cookies, IP adresa či jiné online identifikátory, GPS polohu apod. Bližší informace ohledně souborů cookies lze nalézt v tomto dokumentu níže - Informace o cookies.

3. Pozice správce vs. zpracovatele osobních údajů

Pro transparentní informování subjektů osobních údajů je nutné rozlišit, v jaké situaci se společnost Reservatic s.r.o. nachází v konkrétní situaci vůči subjektům osobních údajů. A to, zda se jedná o pozici správce osobních údajů nebo zpracovatele osobních údajů (či dalšího zpracovatele osobních údajů v případě tzv. řetězení). 

3.1 Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační údaje společnosti - Reservatic s.r.o., IČO: 01798715, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava Pustkovec, Česká republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 68354.

Zástupce společnosti Reservatic s.r.o. lze kontaktovat zejména následovně:

 • Elektronicky (e-mailem)

 • Písemně (korespondenční adresa)

  • Reservatic s.r.o., Technologická 372/2,  708 00 Ostrava Pustkovec, Česká republika

3.2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost Reservatic s.r.o. jmenovala dne 5. 10. 2021 svého Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), dále jen “DPO”.

Jméno a příjmení pověřence:   Ing. Soňa Macíčková
Kontaktní údaje pověřence:     E-mail: dpo@reservatic.com

3.3 Správce nebo zpracovatel osobních údajů

Společnost Reservatic s.r.o. se může nacházet v následujících pozicích z pohledu ochrany osobních údajů a to vždy ve vazbě na účel a právní základ při zpracování osobních údajů.

Podrobné rozlišení této pozice je uvedeno v následující kapitolách, základní rozdělení pozice je tedy:

 • Správce osobních údajů - v případě běžného procházení Systému z pohledu koncového uživatele, zobrazování informačních stránek, vytváření a správa uživatelského účtu (bez rezervací).

 • Zpracovatel osobních údajů - v případě zpracování osobních údajů na základě pokynů správce - zejména vycházející z licenční smlouvy mezi společností Reservatic s.r.o. a klientem společnosti Reservatic s.r.o.. Jedná se zejména o samotný proces nabídky volných termínů konkrétního provozovatele služeb (tj. klienta společnosti Reservatic s.r.o.) a následné procesy vytvoření a správy rezervací.

 • Další zpracovatel osobních údajů - nebo též subzpracovatel, je specifická pozice, kdy společnost Reservatic s.r.o. má uzavřenu licenční smlouvu se zpracovatelem, který má vlastní licenční smlouvu se správcem. Společnost Reservatic s.r.o. tedy poskytuje systém jako subdodavatel.

4. Účel a právní základ pro zpracování

4.1 Poskytování služeb systému

Společnost Reservatic s.r.o. zpracovává osobní údaje zejména za účelem poskytování služeb Systému.

Společnost Reservatic s.r.o. poskytuje systém na základě licenční smlouvy (Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné zde https://reservatic.com/cs/pages/vseobecne-obchodni-podminky). Zpracování osobních údajů za účelem poskytování služeb Systému je tak zpracováním osobních údajů za účelem uzavření licenční smlouvy a plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené licenční smlouvy. Toto zpracování je nezbytnou podmínkou poskytování služeb Systému. Bez takového zpracování osobních by společnost Reservatic s.r.o. nemohla uživatelům služby Systému poskytovat. V tomto případě se společnost Reservatic s.r.o. nachází v pozici zpracovatele (či dalšího zpracovatele - dle parametrů konkrétní licenční smlouvy).

Zpracování osobních údajů za výše uvedeným účelem může společnost Reservatic s.r.o. provádět bez jakéhokoli souhlasu subjektů údajů. Právním základem tohoto zpracování je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, případně pro přijetí opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (viz čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

4.2 Zřízení a vedení zákaznického účtu

Zákaznický účet je nezbytnou podmínkou užívání služeb Systému. Společnost Reservatic s.r.o. tedy předpokládá, že každý subjekt údajů, který si zřídí zákaznický účet, má zájem služby Systému alespoň dočasně užívat. I při bezplatném či zkušebním užívání služeb Systému dochází k uzavření licenční smlouvy (Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné zde https://reservatic.com/cs/pages/vseobecne-obchodni-podminky). S ohledem na uvedené společnost Reservatic s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje též za účelem zřízení a vedení zákaznického účtu.

Právním základem tohoto zpracování je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, případně pro přijetí opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (viz čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

4.3 Plnění právních povinností společnosti Reservatic s.r.o.

Společnost Reservatic s.r.o. zpracovává osobní údaje také za účelem plnění svých právních povinností.

Jedná se zejména o právní povinnosti vyplývajících pro společnost Reservatic s.r.o. zejména z účetních a daňových zákonů (např. zákona o DPH). Vedle toho je společnost Reservatic s.r.o. povinna být schopna doložit, že osobní údaje zpracovává v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. I tento účel zpracování osobních údajů spadá pod plnění právních povinností společnosti Reservatic s.r.o.

Zpracování osobních údajů za výše uvedeným účelem může společnost Reservatic s.r.o. provádět taktéž bez jakéhokoli souhlasu subjektů údajů. Právním základem tohoto zpracování je splnění právní povinnosti, která se na společnost Reservatic s.r.o., coby správce osobních údajů, vztahuje (viz čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

4.4 Oprávněné zájmy společnosti Reservatic s.r.o.

Společnost Reservatic s.r.o. je oprávněn zpracovávat osobní údaje také za účelem:

 • evidence zákazníků;

 • analýzy užívání Systému ze strany jeho uživatelů;

 • určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků (zejména právních nároků vyplývajících z uzavřené licenční smlouvy).

Zpracování osobních údajů za některým z výše uvedených účelů může společnost Reservatic s.r.o. provádět rovněž bez jakéhokoli souhlasu subjektů údajů. Právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem společnosti Reservatic s.r.o. (viz čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Toto zpracování není možné pouze v případě, kdy před zájmy společnosti Reservatic s.r.o. mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti Reservatic s.r.o. může subjekt údajů podat kdykoli námitku (viz čl. 21 GDPR).

4.5 Souhlas subjektů údajů

Na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů je společnost Reservatic s.r.o. oprávněn zpracovávat osobní údaje za jakýmkoliv účelem specifikovaným v příslušném souhlasu. Právním základem tohoto zpracování je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů (viz čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné. Případné neudělení souhlasu nebude mít pro subjekt údajů žádné nepříznivé následky.

Každý subjekt údajů má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to zejména:

 • Elektronickým oznámením zaslaným na e-mailovou adresu dpo@reservatic.com 

 • Listinným oznámením zaslaným na adresu sídla společnosti Reservatic s.r.o.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v období před odvoláním souhlasu, na jehož základě bylo zpracování osobních údajů prováděno.

5. Přímý marketing

5.1 Obecně

Zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu se rozumí zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“).

Obchodním sdělením se rozumí jakákoliv forma sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě stránek internetového obchodu, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image společnosti Reservatic s.r.o. (dále jen „Sdělení“).

Možnost zasílání obchodního sdělení může být upraveno (omezeno) konkrétní licenční smlouvou mezi společností Reservatic s.r.o. a poskytovatelem služeb, který využívá Systém na základě dané licenční smlouvy.

5.2 Způsob zasílání sdělení

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání Sdělení společnost Reservatic s.r.o. provádí na základě existence oprávněného zájmu (viz recitál 47 GDPR). Rovněž i samotné zasílání Sdělení může společnost Reservatic s.r.o. provádět bez souhlasu (v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.), pokud to subjekt údajů původně neodmítl (např. zaškrtnutím políčka „Nechci přijímat žádné emaily z Reservatic“, které je dostupné v sekci „Můj profil“).

5.3 Ukončení zpracování

Společnost Reservatic s.r.o. ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bezodkladně poté, co subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Nesouhlas lze učinit např. některým z následujících způsobů:

 • odhlášením se z odběru Sdělení (což je možné učinit v každém Sdělení nebo zaškrtnutím políčka „Nechci přijímat žádné emaily z Reservatic“, které je dostupné v sekci „Můj profil“);

 • vznesením námitky proti takovému zpracování (za podmínky čl. 21 GDPR).

Bez ohledu na výše uvedené Provozovatel ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nejpozději do 2 let od posledního aktivního užívání Systému či přihlášení se do zákaznického účtu (podle toho, co nastane později). Každým aktivním užitím Systému či přihlášením do zákaznického účtu se doba zpracování prodlužuje vždy o dalších 2 roky.

6. Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemcem osobních údajů je každý, komu společnost Reservatic s.r.o. poskytne osobní údaje v souvislosti s výše uvedenými účely zpracování osobních údajů.

Společnost Reservatic s.r.o. může poskytovat osobní údaje zejména příjemcům, jejichž služby využívá zejména v rámci provozování a údržby Systému. Jedná se zejména o subjekty poskytující účetní, tiskové a poštovní služby, právní služby, IT služby, cloudové služby, služby rozesílání Sdělení či provozovatele platebních bran a systémů atd.

Tito příjemci budou zpracovávat osobní údaje buď jako samostatní správci (tedy jako subjekty, které samy určují účely a prostředky zpracování osobních údajů, a to nezávisle na společnosti Reservatic s.r.o.), nebo jako zpracovatelé (tedy subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro společnost Reservatic s.r.o. na základě jejích pokynů).

Vedle toho bude společnost Reservatic s.r.o. poskytovat osobní údaje orgánům veřejné moci, pokud jí tuto povinnost ukládají anebo budou ukládat obecně závazné právní předpisy. Za příjemce však nejsou považovány orgány veřejné moci v rámci výkonu svých vyšetřovacích pravomocí.

7. Doba zpracování osobních údajů

Společnost Reservatic s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování, obecně však maximálně 2 roky. Zánikem jednoho z právních základů pro zpracování osobních údajů není dotčeno zpracování osobních údajů (v nezbytném rozsahu) na základě jiného právního základu (a za příslušným účelem).

Doba zpracování osobních údajů může být upravena konkrétní licenční smlouvou mezi společností Reservatic s.r.o. a poskytovatelem služeb, který využívá Systém na základě dané licenční smlouvy.

7.1 Poskytování služeb systému

Za účelem poskytování služeb Systému (plnění licenční smlouvy) bude společnost Reservatic s.r.o. zpracovávat osobní údaje minimálně po dobu trvání závazku z licenční smlouvy.

Zřízení a vedení zákaznického účtu

Zákaznický účet lze kdykoli zrušit současně s ukončením užívání služeb Systému, a to na základě žádosti o zrušení zákaznického účtu zaslané na některou z kontaktních adres uvedených v čl. 3 výše (zejména tedy e-mailové adresy dpo@reservatic.com a info@reservatic.com). V případě ukončení užívání služeb Systému společnost Reservatic s.r.o. ukončí zpracování osobních údajů vložených do zákaznického účtu nejpozději do 2 let od zániku závazku z licenční smlouvy (ukončení užívání Systému) nebo od posledního přihlášení do zákaznického účtu, pokud subjekt údajů Systém již neužívá.

Pokud subjekt údajů nikdy nezačal služby Systému užívat (např. si pouze zřídil zákaznický účet), společnost Reservatic s.r.o. zruší jeho zákaznický účet a přestane zpracovávat osobní údaje vložené do zákaznického účtu obratem na základě přijetí a potvrzení e-mailové žádosti zaslané na některou z kontaktních adres uvedených v čl. 3 výše, nebo nejpozději do 2 let od posledního přihlášení do zákaznického účtu.

7.2 Plnění právních povinností společnosti Reservatic s.r.o.

Za tímto účelem plnění právních povinnosti bude Reservatic s.r.o. zpracovávat osobní údaje po dobu trvání příslušné právní povinnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy (např. daňové doklady, na kterých jsou uvedeny osobní údaje, musí společnost Reservatic s.r.o. uchovávat po dobu 2 roky).

7.3 Oprávněné zájmy společnosti Reservatic s.r.o.

Za účelem přímého marketingu (zasílám Sdělení) bude společnost Reservatic s.r.o. zpracovávat osobní údaje do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním, nejdéle však po dobu 2 let od posledního od zániku závazků z licenční smlouvy (ukončení užívání Systému) či přihlášení se do zákaznického účtu, pokud subjekt údajů Systém neužívá.

Za účelem evidence zákazníků bude společnost Reservatic s.r.o. zpracovávat osobní údaje po dobu 2 let od zániku závazků z licenční smlouvy (ukončení užívání Systému) či přihlášení se do zákaznického účtu, pokud subjekt údajů Systém neužívá.

Za účelem analýzy užívání Systému ze strany jeho uživatelů bude společnost Reservatic s.r.o. zpracovávat osobní údaje po dobu 2 let od posledního přihlášení uživatele.

Za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků bude společnost Reservatic s.r.o. zpracovávat osobní údaje po dobu existence příslušného právního nároku, maximálně však po dobu 1 roku po uplynutí promlčecí lhůty dle obecně závazných právních předpisů. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jakéhokoliv jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti vyplývající z příslušného právního nároku, neskončí doba zpracování osobních údajů k tomuto účelu před pravomocným skončením takového řízení.

7.4 Souhlas subjektů údajů

Za účelem uvedeným v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů (pokud subjekt údajů společnosti Reservatic s.r.o. takový souhlas udělil), bude společnosti Reservatic s.r.o. osobní údaje zpracovávat do doby odvolání souhlasu, jinak maximálně 2 roky od okamžiku udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

8. Práva subjektů údajů

Každý subjekt údajů má, mimo jiné, tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR)

 • právo na opravu osobních údajů (za podmínek čl. 16 GDPR)

 • právo na výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 17 GDPR)

 • právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR)

 • právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR)

 • právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR)

 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail posta@uoou.cz)

 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

9. Doplnění k rezervacím na testování a očkování COVID-19 v ČR

9.1 Postavení Reservatic s.r.o.

Společnost Reservatic s.r.o. je v případě řešení rezervací k testování a očkování COVID-19 v České republice jako součást Centrálního rezervačního systému (dále jen “CRS”) v pozici dalšího zpracovatele osobních údajů (zpracovatelem osobních údajů je Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., dále jen “NAKIT” a správcem osobních údajů je Ministerstvo zdravotnictví České republiky, dále jen “MZ”).

Z této pozice je společnost podřízena příkazům zpracovatele a správce. Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů je tedy vždy nutné obrátit se na správce osobních údajů - konkrétně tedy na Pověřence pro ochranu osobní údajů MZ - kontaktní informace https://www.mzcr.cz/ochrana-osobnich-udaju/ 

9.2 Doplnění v rámci smluvního vztahu se zpracovatelem

V rámci plnění svých povinností a zásad v rámci realizace projektu CRS společnost Reservatic s.r.o., které jsou v rámci smluvního vztahu mezi společností Reservatic s.r.o. coby dalšího zpracovatele a NAKIT coby zpracovatele, jsou výrazně omezeny další zpracování osobních údajů. Na základě některých dotazů tedy uvádíme pro laickou veřejnost několik základních informací:

 1. Zpracovávané osobní údaje nikdy nebyly a z pohledu uvedeného smluvního vztahu ani nemohly být využity pro přímý marketing dle čl. 5 těchto zásad společností Reservatic s.r.o.

 2. Z pohledu kybernetické bezpečnosti je nutné využít některých systémů třetích stran dle čl. 2 těchto zásad (konkrétně se jedná o systém Google reCaptcha, v minulosti také systém SecurityMetrics). O těchto skutečnost je správce osobních údajů řádně informován.

 3. V rámci plnění právních a smluvních povinností využívá společnost Reservatic s.r.o. také další systémy třetích stran, kdy se však předávají pouze anonymizované údaje (konkrétně anonymizované IP adresy), které nelze považovat za osobní údaje. Jedná se konkrétně o analytický nástroj Matomo, kdy data jsou zpracována výhradně na území České republiky. O těchto skutečnost je správce osobních údajů řádně informován.

 4. Doba zpracování osobních údajů je definována dle obecných požadavků na provedení projektu CRS.

9.3 Bližší informace k CRS

Veškeré informace z pohledu ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na stránkách správce (MZ), zejména se jedná o:

10. Informace o cookies

 1. My, společnost Reservatic s.r.o., IČO: 01798715, se sídlem Technologická 372/2, 708 00 Ostrava Pustkovec, Česká republika, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 68354, coby správce, zpracovatel či další zpracovatel (dle konkrétní situace ) osobních údajů, si Vás dovolujeme informovat, že za účelem:

 • měření návštěvnosti internetových stránek

 • vytváření statistik týkající se návštěvnosti našich internetových a chování návštěvníků na našich internetových stránkách

 • správné funkčnosti našich internetových stránek

 • přizpůsobení našich internetových stránek vašim potřebám

 • zjišťování, které stránky a funkce návštěvníci našich internetových stránek používají nejčastěji

 • zlepšení využití našich serverů

využíváme malá množství dat, která jsou ukládána ve vašemu koncovému zařízení (tzv. cookies). Více o cookies se můžete dozvědět například na následujících zdrojích informací:

 1. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě, obecně jde o užitečnou službu, protože zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky (umožní vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše preferované nastavení jednotlivých stránek).

 2. Používání cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina internetových prohlížečů cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Cookies však lze odmítnout, a to právě nastavením vašeho internetového prohlížeče. Bližší informace o způsobu takového nastavení můžete nalézt na následujících stránkách:

 3. Sběr cookies za výše uvedeným účelem lze považovat za zpracování osobních údajů, které je možné, s výjimkou marketingových cookies, na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

 4. Technické cookies, které jsou nezbytné pro funkčnost našich internetových stránek, však budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování internetových stránek.

 5. Proti zpracování cookies lze vznést za podmínek čl. 21 GDPR námitku. Námitku lze společnosti Reservatic s.r.o. či jejímu Pověřenci pro ochranu osobních údajů zaslat prostřednictvím některé z kontaktních adres uvedených v čl. 3 těchto zásad. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našich internetových stránek.

 6. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti našich internetových stránek a vytváření statistik týkající se jejich návštěvnosti a chování návštěvníků na internetových stránkách jsou zpracovávány v téměř anonymizované podobě, která sice umožňuje vaši identifikaci, ale pouze při vynaložení značného a odborného úsilí.

 7. Všechny cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

 8. Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:

  1. Poskytovatel bezpečnostního prvku reCaptcha Enterprise, provozovaného společností Google LLC, sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  2. Společnost Railsformers s.r.o., se sídlem Technologická 372/2, 708 00 Ostrava Pustkovec, Česká Republika, poskytující na základě zpracovatelské smlouvy pro společnost Reservatic s.r.o. analytický a měřící nástroj Matomo ve verzi on-premise. V tomto nástroji nejsou uchovávány osobní údaje (IP adresa subjektu osobních údajů - koncového uživatele - je anonymizována). Tento zpracovatel současně poskytuje a komplexně spravuje také infrastrukturu systému Reservatic.

 9. V rámci volitelně zjednodušené registrace anebo přihlášení k zákaznickému účtu systému Reservatic, mohou dále (při využití systému tzv. Single  Sign-On uvedenými zpracovateli) vytvářet a nakládat s dalšími cookies tito zpracovatelé v souladu s jejich smluvními podmínkami dostupnými zde:

  1. SSO - Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  2. SSO Facebook, Inc., se sídlem 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, USA

  3. SSO Apple, Inc., se sídlem 1 Apple Park Way Cupertino, CA 95014, USA

  4. SSO MojeID - CZ.NIC, z. s. p. o., se sídlem Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3, Česká republika

 10. V rámci specifické pozice v realizaci projektu Centrálního rezervačního systému pro testování a očkování COVID-19 mohou být dále v procesu rezervace testování či očkování COVID-19 zpracovávány další cookie dle pokynů správce osobních údajů tj. Ministerstvo zdravotnictví ČR, se sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha - Nové Město, Česká republika.

 11. V souladu s GDPR máte následující práva z pohledu cookies - viz. článek 8 těchto Zásad zpracování osobních údajů - Práva subjektů údajů.

 12. V rámci ostatních ujednání o cookie se řídíme našimi zásadami o zpracování osobních údajů uvedenými v předchozích kapitolách tomto dokumentu.

 13. Seznam cookies, které mohou být (ale nemusí v závislosti na využitých funkcích Systému subjektem osobních údajů) zpracovávány v systému Reservatic

11. Další informace o zpracování osobních údajů

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů či v případě uplatnění práv subjektu údajů uvedených v čl. 8 těchto zásad lze společnost Reservatic s.r.o. či jejího Pověřence pro ochranu osobních údajů kontaktovat prostřednictvím některé z kontaktních adres uvedených v čl. 3 těchto zásad.

Obecné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt taktéž na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů dostupných na www.uoou.cz.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 5. 10. 2021

Doplnění k 5. 10. 2021

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 5. 10. 2021. Pro plnou transparentnost uchováváme i zásady a informace o cookies platné do 5. 10. 2021, které pro porovnání můžete nalézt v příloze ve formátu PDF. 

V rámci schválené novelizace Zákonu o elektronické komunikaci platné od 1. 1. 2022 informujeme, že do 31. 12. 2021 dojde k výrazné úpravě těchto Zásad zpracování osobních údajů, zejména  informací o cookies.

Prílohy: