6. třída ZŠ Havlíčkova Opava


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Konzultace 20 min. Miễn phí