Barber Daniel
Daniel - Original barber walk-in


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích