Centrum letecké medicíny s.r.o.


Giờ mở cửa

Thứ hai 07:30 - 12:00, 12:30 - 17:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ ba 07:30 - 12:00, 12:30 - 17:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ tư 07:30 - 12:00, 12:30 - 17:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ năm 07:30 - 12:00, 12:30 - 17:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ sáu Đã đóng cửa
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa