Černý a spol., a.s.
Nedvědice


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Schůze - 20 min 20 min. 50,00 Kč có VAT
Schůze - 30 min 30 min. 60,00 Kč có VAT
Přepočítání peněz - Do 50,000 Kč (min. 1,000 Kč) 10 min. Giá cả có thể thương lượng
Přepočítání peněz - Do 50,000 Kč (min. 100 Kč) 20 min. Giá cả có thể thương lượng
Přepočítání peněz - Nad 50,000 Kč (min. 2,000 Kč) 20 min. Giá cả có thể thương lượng
Přepočítání peněz - Nad 50,000 Kč (min. 5,000 Kč) 15 min. Giá cả có thể thương lượng
Úschova peněz do vlastní schránky - do 50,000 Kč 10 min. 250,00 Kč có VAT
Úschova peněz do vlastní schránky - Nad 50,000 Kč 30 min. Giá cả có thể thương lượng
Zakoupení vlastní bez. schránky 25 min. 450,00 Kč có VAT