công ty Firma XXX - Provozovna ZZZ không hoạt động vào lúc này.