Giờ mở cửa

Thứ hai 08:00 - 20:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ ba 08:00 - 20:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ tư 08:00 - 20:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ năm 08:00 - 20:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ sáu 08:00 - 20:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa