Hỗ trợ phiên dịch Praha


Nhiệm vụ

Phiên dịch
Độ dài của hành động: 60 min.
Giá mỗi hành động: 800,00 Kč

Đặt hàng
Hỗ trợ phiên dịch đi xem nhà
Độ dài của hành động: 60 min.
Giá mỗi hành động: 1.000,00 Kč

Đặt hàng