Hỗ trợ phiên dịch Praha


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Phiên dịch 60 min. 800,00 Kč
Hỗ trợ phiên dịch đi xem nhà 60 min. 1.000,00 Kč