Hudební třída Etuda, Jičín - Patrik Erlebach
Hudební třída Etuda, Jičín


Nhiệm vụ

Lekce hry na klavír
Độ dài của hành động: 60 min.
Giá mỗi hành động: 200,00 Kč

Đặt hàng
Lekce hry na ukulele
Độ dài của hành động: 60 min.
Giá mỗi hành động: 200,00 Kč

Đặt hàng
Lekce sólového zpěvu
Độ dài của hành động: 60 min.
Giá mỗi hành động: 200,00 Kč

Đặt hàng
Lekce sborového zpěvu
Độ dài của hành động: 60 min.
Giá mỗi hành động: 60,00 Kč

Đặt hàng