Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Úkon 1 30 min. Thanh toán BH
Prevence 60 min. Thanh toán BH